конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс)

доц. д-р Кирил Стоянов
всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията.

Конспект

за специалностите „Агрономство – лозароградинарство“ и „Декоративно градинарство“ (редовно обучение) в Аграрен университет – Пловдив

  Анатомия и морфология на растенията

 1. Устройство и съставни части на растителната клетка. Типове клетъчна организация Физиологично активни вещества – видове и характеристика.
 2. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж
 3. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции.
 4. Наследствена информация в клетката.
 5. Пластиди и митохондрии – строеж и функции. Включения в пластидите
 6. Вакуоли и клетъчен сок.
 7. Клетъчна обвивка. Устройство. Нарастване на клетъчната обвивка. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка
 8. Митоза
 9. Мейоза
 10. Образувателни (меристемни) тъкани – видове и характеристика
 11. Паренхимни тъкани – видове и характеристика
 12. Първична покривна тъкан –епидерма и образуванията и. Вторична покривна тъкан – корк
 13. Механични тъкани – видове и характеристика
 14. Проводящи тъкани. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема. Ликова проводяща тъкан – флоема.
 15. Проводящи снопчета –видове и характеристика
 16. Отделителни тъкани – видове и характеристика
 17. Морфология на корена. Метаморфози на корена
 18. Първично и вторично анатомично устройство на корена
 19. Морфология на стъблото. Метаморфози на стъблото
 20. Първично анатомично устройство на стъблото
 21. Вторично анатомично устройство на стъблото
 22. Морфология на листа. Метаморфози на листа
 23. Анатомично устройство на листа
 24. Размножаване на растенията
 25. Устройство на цвета
 26. Съцветия – видове и характеристика
 27. Развитие на мъжкия гаметофит. Развитие на женския гаметофит
 28. Опрашване на растенията
 29. Оплождане при растенията
 30. Морфологично и анатомично устройство на семето
 31. Плод – строеж и класификация
 32. Разпространение на плодовете и семената
 33. Систематика на растенията

 34. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 35. Царство Mycetalia. Група Eumycota. Отдели Chytridiomycota и Zygomycota
 36. Отдел Ascomycota – характеристика, размножаване. Подотдели Saccharomycotina, Taphrinomycotina, Pezizomycotina. група Lichenes
 37. Отдел Basidiomycota, подотдели Agaricomycotina, Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina
 38. Царство Vegetabilia. Подцарство Chlorobionta. Отдели Chlorophyta и Charophyta
 39. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция
 40. Група Bryophyta (s.l.): Отдели Anthocerotophyta, Marchantiophyta и Bryophyta
 41. Отдел Lycopodiophyta
 42. Отдел Polypodiophyta. Класове Equisetopsida, Ophioglossopsida и Marattiopsida
 43. Отдел Polypodiophyta. Клас Polypodiopsida
 44. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация. Класове Cycadopsida, Ginkgopsida и Gnetopsida
 45. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация. Клас Pinopsida
 46. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация
 47. Сем. Magnoliaceae, Aristolochiaceae и Nymphaeaceae.
 48. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae.
 49. Сем. Paeoniaceae и Papaveraceae.
 50. Сем. Portulacaceae, Caryophyllaceae и Amaranthaceae
 51. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 52. Сем. Ericaceae, Primulaceae и Violaceae
 53. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae и Brassicaceae
 54. Сем. Malvaceae и Euphorbiaceae
 55. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae и Ulmaceae
 56. Сем. Crassulaceae, Droseraceae и Rosaceae
 57. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 58. Сем. Aceraceae, Rutaceae и Zygophyllaceae
 59. Сем. Linaceae, Geraniaceae и Vitaceae
 60. Сем. Cornaceae и Apiaceae
 61. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae и Apocynaceae
 62. Сем. Oleaceae, Solanaceae и Convolvulaceae
 63. Сем. Boraginaceae и Lamiaceae
 64. Сем. Orobanchaceae, Gesneriaceae, Plantaginaceae и Scrophulariaceae
 65. Сем. Campanulaceae и Asteraceae
 66. Сем. Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae и Araceae
 67. Сем. Melanthiaceae, Iridaceae и Liliaceae
 68. Сем. Asparagaceae (Asparagoideae, Nolinoideae, Scilloideae)
 69. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae и Orchidaceae.
 70. Сем. Juncaceae и Cyperaceae
 71. Сем. Poaceae и Typhaceae
 72. Ареали. Произход на културните растения
 73. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Терзийски Д., М.Попова & Ил.Чешмеджиев. 1998. Анатомия и морфология на растенията – ВСИ, Пловдив.
 2. Попова М., Ил.Чешмеджиев & Г.Стойчев. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика по Ботаника – ВСИ, Пловдив.
 3. Стойчев Г., К.Кожухарова & Хр.Анастасов. 2006. Ръководство за упражнение по Ботаника – АУ, Пловдив.
 4. Георгиев, Г. & Чакалова Е. 1986. Анатомия и морфология на растенията – СУ, София, 448 с.
 5. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев. 1988. Ботаника, Земиздат, София. 1988.
 6. Нинова, Д. & Воденичаров Д. 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията – Наука и изкуство, София.
 7. Нинова, Д. 1995. Анатомия и морфология на растенията – 320 с.
 8. Воденичаров, Д. 1969. Размножаване на растенията – С.,217 с.
 9. Ролан, Ж.К. 1978. Атлас биологии клетки, М., 119 с.
 10. Живкова, Т. 2001. Анатомия и морфология на растенията. I част: Растителна цитология и хистология. Pensoft, София-Москва. 2001.
 11. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 12. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 13. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 14. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 15. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2022. Определител на местни и чужди висши растения в България. Интерактивно разширено и допълнено издание. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-313-4.
 16. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 17. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 18. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 19. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 20. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003.
  Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 21. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 22. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 23. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 24. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 25. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 26. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 27. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", София
 28. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация "Биоразнообразие", София.
 29. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 30. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти