Oтдел Lycopodiophyta /Плаунообразни/

 • Жизнени форми: Съвременни представители – вечнозелени, влаголюбиви, тревисти, дребнолистни висши спорови растения; Изчезнали дървесни видове, обитаващи блатисти места – вкаменелости от карбон.
 • Вегетативни характеристики: Кормусни растения с диференцирани вегетативни органи – корен, стъбло и листа.
 • Размножаване: вегетативно (стъблени луковици, грудки); безполово – спори (изоспори, микроспори и мегаспори); полов процес – оогамия
 • Смяна на поколенията: доминиращ спорофит, гаметофит – слабо развит протал със сапрофитно или полусапрофитно хранене. [L]

Клас Lycopodiopsida /Плауновидни/

 • Еднаквоспорови растения, съвременни представители само в разред Lycopodiales
 • Разпространение: влажни райони в целия свят
 • Сухоземни растения и тропични епифити
 • Вегетативни характеристики[k]
  • Сухоземни тревисти растения
  • Стъбла: лежащи, дихотомно разклонени.
  • Листа люсповидни, шиловидни, дребни, гъсто последователно разположени.
 • Без вторично нарастване, без латерални меристеми
 • Спорангии: в пазвите на специализирани листчета – спорофили (микрофили), най-често събрани в стробили [w]
 • Спори: еднакви по форма и размери
 • Гаметофит: подземен или надземен двуполов протал, прикрепен с ризоиди
 • Антеридии и архегонии, по гръбната страна на протала

Семейство Lycopodiaceae

 • Многогодишни тревисти растения
 • Стъбла пълзящи, вилужно разклонени
 • Листа дребни, линейни, шиловидни, гъсто спирално до неясно прешленесто разположени
 • Спороносни класчета – връхни, линейно-цилиндрични, диференцирани структури
 • Спорофили: широко яйцевидни, заострени
 • Спорангий: бъбрековиден
 • Представители [k]:
  • Lycopodium clavatum /Бухалковиден плаун/[w][k]
   Спорите се делят само при наличие на определени видове гъби в почвата. Образува подземен микоризен протал.
  • Lycopodiella inundata[k]
  • Diphasium alpinum[k]
 • Huperzia selago[w][k]
  В старите класификации е в самостоятелно семейство (Huperziaceae). Различава се по изправените стъбла, спорангиите в неизменени средни и връхни вегетативни листа – липсва диференциран стробил. Съдържа алкалоид хуперзин А, изпозван във фармацията и народната медицина

Клас Isoetopsida /Шилолистовидни/

 • Изкопаеми дървета и съвременни тревисти нееднаквоспорови растения
 • Влаголюбиви, водни и земноводни растения
 • Хетероспорови – образуват микроспори и мегаспори
 • Всеки мегаспорофил носи мегаспорангий, в който след мейоза се образуват 4 мегаспори, от които се развива женски гаметофит и женски гамети
 • Всеки микроспорофил носи микроспорангий, след мейоза се образуват много микроспори, от които се развива мъжки гаметофит и мъжки гамети

мегапротал

Разред Selaginellales

 • Местообитания: влажни сенчести гори
 • Хабитус: тревисти, стъбла дихотомно разклонени, най-често стелещи или изправени
 • Листа дребни, приседнали. Анизофилия при видове със стелещи стъбла.
 • Размножаване:
  • вегетативно (части от спорофита, столонални структури, клубени;
  • безполово (микро- и мегаспори);
  • полов процес: оогамия.
 • Спорите се образуват в пазвите на специализирани листа – микро- и мегаспорофили със специфично образувание – езиче
 • Силно редуциран мъжки гаметофит
 • Женски гаметофит (мегапротал) – развива се в мегаспорангия и остава защитен от обвивката му.
 • От деленето на всяка зигота се образува нов зародиш (спорофит), който не напуска мегапротала.

Семейство Selaginellaceae /Бронецови/

  • Хетероспория: микроспори и мегаспори [видео][k]
  • Ендоспори: гаметофит в рамките на спората
 • Род Selaginella: всеки лист (плоден и стерилен) с малка езичеста част (ligula) в пазвата. [жизнен цикъл][k]
  Представители в България: [w]:

Разред Isoetales

 • Бореални, реликтни, с ограничено разпространение
 • Облигатни хидрофити
 • Хабитус: многогодишни, тревисти, хетероспорови
 • Стъбло: късо, грудковидно
 • Корени: адвентивни с въздухосносна празнина в кората
 • Листа: линейно-шиловидни, заострен връх, разширена основа, спирално разположени
 • Мегаспорангии: в разширената основа на периферните листа
 • Микроспорангии – в основата на вътрешните листа
 • Централните листа стерилни, вегетативни
 • Високо специализирани спорангии
 • Силно редуцирани ендоспорови гаметофити

Семейство Isoetaceae /Шилолистови/

 • Видовете са много близки по морфология
 • Отличителен белег на род Isoetes е добре развитото езиче [k]
 • В българската флора: Isoetes pirinica [w][k] /Пирински шилолист/: защитен вид, локален ендемит, известен само за езерата на Пирин
 • Добро разграничаване на видово ниво: по орнаментацията при мегаспорите и размерите на растенията
 • Стопанско значениe – отглеждане като аквакултури

(още по темата)

Препоръчван софтуер по темата:
Carboniferous forest simulator
С този софтуер можете да симулирате на компютъра си триизмерна разходка в гора през карбон.
(безплатно за лична употреба)


Въпроси:

 1. Посочете приликите и разликите между Lycopodiophyta и Bryophyta
 2. Сравнете двата класа в Lycopodiophyta.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 1.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти