Група Bryophyta (sensu lato) /Мъхообразни/

 • Представени в света с около 14 000 вида (в Европа около 1700 вида)
 • Една от най-разнообразните групи растения, след покритосеменните и папратите.
 • Обикновено се развиват на колонии
 • Важен елемент на редица екосистеми (от тундрата до тропичните дъждовни гори).
 • Илюстрират прехода към живота на сушата [w]
 • В по-старите класификации разглеждана като отдел, в по-новите – съставена от 3 самостоятелни отдела.

Произход и еволюция

 • Недостатъчни фосилни данни
 • Сигурни доказателства от горен карбон
 • Най-вероятен предшественик – зелените водорасли: сходен пигментен комплекс в пластидите и близка морфология на гаметофита
 • Специфична линия в еволюцията на растенията – усложняване на гаметофита
 • Сляп клон в еволюцията на растенията (не са дали линия в развитието на висшите растения)

Характеристика

 • Древни, автотрофни, многогодишни сухоземни, епифитни (по-рядко ксерофитни) растения с дребни размери (от 1 до 10-20 см)
 • Разнообразни в морфологично отношение
 • Примитивните мъхове образуват талом – дорзовентрална пластинка. Висшите с листа и стъбла (филоиди и кауолид), сходни по функция
 • Нямат корен, прикрепват се с нишковидни ризоиди
 • Липсва развитие на съдова тъкан
 • Гаметофит: доминира през целия жизнен цикъл и има самостоятелна форма на живот (изграден е от еднороден паренхим – фотосинтетичен и резервен)
 • Спорофит слабо развит, израства от гаметофита и се развива частично или изцяло от него

Размножаване

 • Вегетативно – чрез развъдки (пропагули)
 • Безполово – хаплоидни спори, еднаквоспорови, еднодомни или двудомни растения; спората нараства до мрежа (протонема)[w]
 • Полово – оогамия. Гаметангии – еднакво устроени, многоклетъчни (антеридий и архегоний)

Характеристика на гаметофита

 • Доминира в целия жизнен цикъл и има свободен живот
 • Често микоризни
 • Обикновено многогодишни
 • Многоклетъчни гаметангии заобиколени от защитни, стерилни клетки
  • Антеридии: с много бифлагелни сперматозоиди
  • Архегонии: с една яйцеклетка
 • Нуждаят от вода за сексуална репродукция. Половият процес е оогамия.

Характеристика на спорофита

 • Краткотраен, зависим от гаметофита
 • Расте от архегония
 • Произвежда терминален спорангий
 • Спори с две обвивки – ендо- и екзоспорий, който е скулптуриран
 • Спорите се разпръсват от вятъра

Класификация

Според диференциацията на гаметофита и развитието на спорогона: Anthocerotophyta, Marchantiophyta и Bryophyta.

Отдел Anthocerotophyta /Рогоспорангиеви мъхове/

 • Монотипен клас, с дребни примитивни представители [w]
 • Размножаване: вегетативно, безполово, полово
 • Гаметофитът: пластинка, без епидерма, калуоид и филоиди; ризоиди едноклетъчни безцветни
 • Спорофит: рогоподобен, нараства продължително (до 12 см), без дръжка, без капаче, разпуква се надлъжно
 • Представители: родовете Anthoceros[w][k] и Phaeoceros[w]

Отдел Marchantiophyta /Чернодробни мъхове/

Matchantiophyta

 • Двудомни, многогодишни мъхове, гаметофит – дихотомен талом [w][k]
 • Спорофитът с дръжка или без (Riccia)
 • Спорите се разсейват с елатери

Клас Marchantiopsida

Гаметофит: дихотомно разклонена пластинка, без филоиди

Клас Jungermanniopsida

 • Гаметофит: талусоподобен, листостъблен, филоиди подредени в 1 или 2 реда
 • Спорофит: с дръжка, спорогонът се разпуква на 4 дяла
 • Представители: родовете Metzgeria[w] и Plagiochila [w]

Отдел Bryophyta (sensu stricto) /Листнати мъхове/

[w]

 • Усложнен гаметофит, с многоклетъчни ризоиди, стъбло и листа.
 • Ризоиди: многоклетъчни
 • Усъвършенстван спорогон и разсейване на спорите

Клас Sphagnopsida /Торфени мъхове/

 • Високо специализирани, влаголюбиви, силно пластични
 • Еволюция – усъвършенстване на спорофита и разсейването на спорите
 • Еднодомни или двудомни
 • Разпространени по силикатните терени
 • Нарастват с върха си, долната част отмира и се превръща в торф
 • Образуват обширни територии в мочурливи местообитания – торфища, които са под защита [w]
 • Дръжката на спороносната кутийка: къса, с изпъкнала основа
 • Тетраедрични спори покълнват, при наличие на някои гъби. Талусоподобна протонема от един слой
 • Гаметофит: облистен, със снопче ризоиди в основата
 • Род Sphagnum [w][w] – единствен в класа

Клас Bryopsida (sensu stricto) /Зелени мъхове/

 • Най-сложно устроените мъхове
 • Еднодомни или двудомни
 • Спорофитът – първоначално зелен, фотосинтезиращ: хаусторий, колумела, оперкулум и калиптра
 • Наличие на перистом от 1-3 реда клетки (важен белег за класификация)
 • Polytrichum commune /Влакнестокачулест мъх/: с влакнеста калиптра върху спорогона [w][k]
 • Funaria hygrometrica: младата качулка изпъкнала – резервоар за вода [w]
 • Splachnum sphaericum – със сферичен спорогон

Стопанско значение на мъховете

 • Sphagnum – антисептични свойства, по-хигроскопичен от памука, съхранява повече въглерод от всеки друг растителен организъм; изключително важен за образуването на торфищата
 • Във всички части на света, в разнообразни хабитати, растящи върху различни субстрати – почви, скали, гниеща и жива дървесина и др.
 • Многобройни екологични функции: улавяне и кръговрат на хранителни елементи, укрепване на почвата срещу ерозия, регулиране на водния поток, почвообразуването и др.
 • Акумулират тежки метали и отровни елементи, технологии за пречистване на замърсени екосистеми

(още по темата)Въпроси:

 1. Кой е най-важният белег, който отделя мъховете от всички други висши растения?
 2. На какъв принцип е класификацията на мъховете и кои са основните таксономични единици?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 27.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти