Морфология на стъблото

Строеж

 • Възли
 • Междувъзлия
 • Връхни и странични пъпки

Онтогенетичен произход на стъблото

 • Хистогенна теория на А. Шмит (1924)
 • Вегетационене конус – апикална меристема с 2 слоя: външен туника (1-4 слойна); вътрешен корпус
 • Няма ясна граница – зоните се преливат; различават се по начина на делене.
 • Екзогенно разклоняване на стъблото.
 • В основата на първичния конус се образуват листни примордии; по дължината в основата му вторични подутини (конуси).

Клонки

млади и неразклонени стъбла с пъпки, листа и понякога с цветове

Пъпки

силно скъсени клонки в относителен покой

 • Строеж:
  • връхна меристема
  • зачатъци на листа
  • зачатъци на стъбло
  • зачатъци на странични разклонения
  • зачатъци на цветове

 • Връхни и странични пъпки
  • вегетационният конус завършва с връхна (терминална) пъпка
  • в пазвите на листните зачатъци се формират зачатъци на странични пъпки
  • страничните пъпки са пазвени (аксиларни)
 • Развитие на пъпките
  • Връхна пъпка
   • развива се първа
   • расте ортотропно (право нагоре)
  • Странични (пазвени) пъпки
   • развиват се в зависимост от състоянието на връхната пъпка
   • растат плагиотропно (хоризонтално или под ъгъл на стъблото)
   • заместват връхната, при увреждане – започват да се развиват ортотропно
  • Колатерални и сериални пъпки
   • пазвените пъпки се развиват поединично
   • колатерални пъпки: разположени странично на първичната пазвена пъпка (една до друга)
   • сериални пъпки: разположени над първичната пазвена пъпка (една над друга)

  • Зимни и спящи пъпки
   • Зимни пъпки:
   • Спящи пъпки:
    • разположени в дървесината, близо до повърхността
    • с надебеляване на стъблото оста им се удължава
    • значение за вегетативното размножаване и възстановяване от повреди
    • развитието им се стимулира чрез резитбата – значение в градинарството
  • Покрити и голи пъпки

   • Покрити пъпки
    • най-външните листни зачатъци са метаморфозирали до покривни люспи
    • епидермални клетки със силно надебелени стени и развита кутикула
    • защита от обезводняване, ниски температури и други въздействия
    • в много случаи жлезисти трихоми и отделяне на лепливи смолисти вещества за избягване на повреди от насекоми (Betula pendula /бреза/, Alnus glutinosa /черна елша/, Populus /тополи/ …)
   • Голи пъпки: в тропиците и субтропиците с равномерен климат (Viburnum lantana /черна калина/, Cornus sanguinea /кучешки дрян/, Frangula /зърнастец/, Citrus limon /лимон/ …)

  • Листни, цветни и смесени пъпки
   • Листни (вегетативни) пъпки: по-дребни, със заострени върхове, върху удължени клонки
   • Цветни (генеративни) пъпки: по-едри, заоблени, обикновено върху скъсени клонки
   • Смесени пъпки: образуват по-късно клонки, листа и цветове
  • Добавъчни (адвентивни) пъпки
   • Ендогенен произход
   • Зараждат се от перицикъла или камбия
   • Могат да се развият през пролетта и да се превърнат в спящи
   • Спящите адвентивни пъпки нарастват заедно със стъблото (Ulmus /бряст/, Fagus sylvatica /бук/, Acer /клен/, Betula pendula /бреза/, Juglans /орех/ …)
   • При отсичане на стъблото пъновете образуват адвентивни пъпки, образуващи пънни издънки
   • Пънните издънки са с бурно развитие, с по-големи листа

Каулифлория

 • Образуване на цветни пъпки по стара дървесина
 • Характерно за тропични видове: Coffea /кафе/, Theobroma cacao /каково дърво/, Ficus /фикус/, Cercis siliquastrum /див рожков/ …

Нарастване на стъблото на височина

 • Връхно меристемните клетки под вегетационния връх се удължават
  • Междувъзлията се образуват от раздалечаване на листните зачатъци
  • Листните възли се получават при надебеляване на местата, в които се захващат листата
  • Листна розетка: при незначително нарастване на междувъзлията
 • Интеркаларно нарастване: в междувъзлията
 • Прираст: средно 0.005 mm/min; при бамбук: 0.6 mm/min (30-90 cm височина в денонощие)

Разклоняване на стъблото

Корони

сборът от всички разклонения на стъблото

Скъсени и удължени клонки

при много растения се образуват двата типа клонки от страничните пазвени пъпки

 • Скъсени клонки:
  • Формират се поради слабото нарастване на междувъзлията
  • Съдържат цветните пъпки при покритосеменните представители
 • Удължени клонки:
  • Нарастването е по-интензивно, междувъзлията са раздалечени
  • Формират минимално количество цветни пъпки
  • Служат за нарастване и разклоняване на стъблото

Форма (сечение) на стъблото

 • кръгло: повечето видове
 • триъгълно: Carex /острица/[w]
 • многоъгълно: Valeriana /дилянка/[w]
 • плоско: Ruscus /залист/[w]
 • четириъгълно: Lamiaceae /Устноцветни/
 • крилато: Chamaespartium /сплесната жълтуга/


Положение на стъблото в пространството

 • Изправени: повечето растения
 • Приповдигащи се: лежат на почвата и върхът им се приповдига нагоре – Thymus /мащерка/[w]
 • Пълзящи: развиват се върху почвата – Fragaria /ягода/[w]
 • Катерливи и увивни: в групата на лианите

Хабитус и размери

условно групиране

 • Дървета
 • Храсти
  • ниски (до 1 m)
  • средно високи (1-3 m)
  • високи (над 3 m)
 • Полухрасти
  надземната част периодично загива: Artemisia /пелин/, Salvia sclarea /конски босилек/ …

 • Тревисти растения
  • ефемери – няколко седмици (Erophila verna /гладница/, Veronica /великденче/)
  • едногодишни (Triticum /пшеница/, Zea mays /царевица/, Capsicum annuum /пипер/)
  • двугодишни (Daucus carota /морков/, Raphanus /ряпа/, Brassica oleracea /зеле/, Beta vulgaris /цвекло/)
  • многогодишни (Medicago /люцерна/, Trifolium /детелина/, Cynodon dactylon /троскот/, Cirsium /паламида/)
 • Лиани (лоза, скрипка, повет, фасул, бръшлян)

Възраст и размери

рекордни възрасти и размери на дървета  Въпрос:

 1. Опишете вегетативните пъпки и стъблата на различни видове растения.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти