Микроспорогенеза и развитие на мъжки гаметофит

Най-силна редукция при цветните растения

Устройство на андроцея

Състои се от тичинки (stamina)

  • Високоспециализирани микроспорофили, които се отличават по външно и по вътрешно устройство от вегетативните листа.
  • Едно проводящо снопче: преминава през тичинковата дръжка и завършва в основата на прашника, или продължава в свръзката.
  • Силно редуцирана стерилна тъкан – дръжка, свръзка (конектив) и микроспорангии, разположени на върха на дръжката.

 • Прашник (anthera)
  [видео]

  • две прашникови торбички
  • две гнезда в прашникова торбичка – общо 4 гнезда в прашник
  • тъкани в прашника: епидерма, паренхима и спорогенна тъкан
  • конектив: връзка между прашниковите торбички
  • анатомично устройство:
   • Епидерма от леко удължени по оста на тичинката кутинизирани клетки, често с власинки и постоянно отворени устица.
   • Паренхимна тъкан от вакуолизирани тънкостенни клетки с междуклетъчни постранства.
   • Микроспорангии под епидермата

    Стени на микроспорангия

    • Ендотеций: под епидермата, от един ред клетки с характерно надебеляване, които спомагат за отваряне на прашника
    • Междинен слой: под ендотеция, от няколко реда клетки, които се разтварят и служат за изхранване на ендотеция и тапетума.
    • Тапетум: най-вътрешен слой, до спорогенните клетки.
     • един ред клетки, всяка с по едно или няколко ядра, съдържат хранителни вещества и ензими.
     • навлиза с клетките си в микроспорангия и обхваща микроспоровите майчини клетки
    • микроспороцити: микроспоровите майчини клетки, отделени една от друга с калоза

Микроспорогенеза

 • микроспороцити (микроспоровите майчини клетки): отделени една от друга с калоза.
 • всеки микроспороцит се дели мейотично и образува тетрада от хаплоидни клетки – микроспори.
 • всяка спора се обвива с калоза и тетрадата се разпада.
 • [l]

 • полинии при орхидеите: прашецови зърна, свързани в обща маса [w]

Развитие на мъжки гаметофит

 • С нарастването на микроспората се образува централна вакуола и ядрото се измества в единия край
 • Ядрото на микроспората се дели митотично
 • След първото митотично делене се образуват две клетки и се получава двуклетъчен прашец или двуклетъчен мъжки гаметофит
 • видео

Устройство на полена (мъжки гаметофит)

 • Вегетативна клетка: образува поленовата тръбичка
 • Генеративна клетка: дели се митотично и образува двата спермия
Форма и орнаментация на полена, свързани с механизма на опрашване:
 • лепкави или грапави поленови зърна: при опрашване от насекоми
 • леки и гладки поленови зърна при опрашване от вятъра

Въпрос:

 • Сравнете мъжкия гаметофит при цветните растения с тези при еволюционно по-старите групи.

 Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2024. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 10.01.2025 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти