Aнатомично устройство на корена

Общи положения

 • По-просто устройство от стъблото
 • Почвената среда по-изравнена като условия
 • Не носи листа и пъпки (с малки изключения – коренови издънки при топола, череша и др.)
 • Има първично и вторично устройство
 • Ендогенно разклоняване
 • Онтогенетично произлиза от зародишния корен

Зони на корена

 • Зона на делене: 2-3 mm
  • Коренова гугла (калиптра) – от няколко мм до 1 см при въздушните корени, при водни растения липсва. При едносемеделните инициални клетки калипргоген
  • Хистогенна теория на Хайнщайн – дерматоген (протодерма), периблем (основна меристема), плером (прокамбий)
 • Зона на нарастване: 5-10 mm.
  Удължени, вакуолизирани клетки (сила на навлизане в почвата)

 • Зона на кореновите власинки: до няколко сантиметра
  • Образуване от ризодермални клетки (еднородни или къси и дълги)
  • Характеристика: голяма централна вакуола, ослизена повърхност, всмукателна сила (голям брой митохондрии и диктиозоми)
  • Дължината и броя зависят от: почвените условия (при някои водни растения липсват), вида растение (при тревистите са по-дълги) – брой: 300 – 2000 за mm2
  • Трайност – 10-15 дни (изключения при Asteraceae, вдървеняват – до 2 години)
  • Освен всмукваща и отделителна функция (органични киселини, витамини и др.)

Първично анатомично устройство на корена


В зоната на кореновите власинки. Различават се ясно две зони

 • Първична кора
  • Ризодерма
   • обвива корена отвън
   • основна функция: всмукване на вода и минерални соли
   • характеристика на власинките:
    • голяма вакуола
    • малка цитоплазма под върха
    • тънка клетъчна обвивка с ослизнена повърхност
    • дължина: от 0.15 до 8 mm
    • брой: 300-2000 за mm2
    • продължителност на живота: 10-12 дни
    • образуват се от клетки на ризодермата
  • Екзодерма
   • един или няколко реда плътно долепени клетки
   • целулозни слоеве, в много случаи вдървесинени, частично вкорковени живи клетки
   • защитна функция след отмиране на ризодермалните клетки

  • Mезодерма (паренхим на първичната кора)
   • многоъгълни или закръглени паренхимни клетки в радиални редици
   • големи междуклетъчни пространства
   • резервна функция при кореноплоди и други органи; при водни растения – въздухоносна; при въздушни корени – фотосинтезираща….
  • Ендодерма
   • плътно подредени живи клетки с каспариеви надебелявания – лентовидно задебелени радиални и вътрешни тангенциални стени, инкрустирани с хидрофобни вещества (лигнин и суберин)
   • каспариевите петна се появяват най-напред срещу елементите на флоема
   • срещу елементите на ксилема остават пропускащи клетки (в начален етап на развитие)
   • функция: насочено движение на вода и соли към вътрешния цилиндър

 • Централен цилиндър
  • Перицикъл
   • Обикновено еднослоен, клетки с меристемен характер и тънки мембрани
   • Функция: образуване на странични разклонения при корена (обикновено клетките срещу ксилемните лъчи); страничните издънки – ендогенни; при вторично усройство дава начало на фелоген
  • Сърцевина (медула)
   • Радиално проводящо снопче:
    • Радиално разположени флоем и ксилем
    • Протоксилем, метаксилем (ендархно образуване)
    • По брой ксилемни лъчи: монархни (дяволски орех); диархни (цвекло, зеле); триархни (бор, черница…); тетрархни (фасул, лютиче…); полиархни (повечето едносемеделни растения и някои двусемеделни)
   • Сърцевинен паренхим

Вторично анатомично устройство

резулат от вторичното надебеляване при двусемеделни под действие на вторичните меристеми камбий и фелоген

 • Камбий: задебеляване в централния цилиндър

  • камбиални дъги между ксилема и флоема, които достигат перицикъла
  • свързване на камбиалните дъги с перицикъла и образуване на пръстен
  • дървесината се натрупва в по-голямо количество и измества камбия към периферията
  • първичният ксилем остава в центъра
  • първичният флоем се измества към периферията и се смачква
  • камбият разделя вторичната дървесина от вторичната кора
  • вторична дървесина на корена – малко механични елементи, голям брой лъчи
 • Фелоген: нарастване в първичната кора, залага се от клетки на перицикъла
  • образува коркова тъкан навън, като изолира всички тъкани на първичната, вкл. ендодермата
  • изолираните тъкани образуват мъртва кора, която опадва

Анатомия на видоизменени корени

 • Микоризни корени. Слабо развита калиптра и власинки. Най-често запазват първичното си устройство
 • Склерифицирани корени, например при царевица
 • Въздушни корени – при епифити
 • Кореноплоди: разраснал епикотил и хипокотил

„Третично“ анатомично устройство

 • в кореноплодите на Beta vulgaris /цвекло/ [w]
 • след залагане на камбия вторичното надебеляване е незначително
 • разрастване на кореноплода, резултат от допълнителни камбиални заложени в ранни етапи от развитието на корена (1-2 см в диаметър)
 • образуват се до 12 на брой нови камбиални пръстени, кратни на броя на листата в листната розетка
 • в новите пръстени присъстват проводящи снопчета съответстващи на листните следи
 • пряка зависимост между захарността и броя камбиални пръстени

Връзка на проводящите системи в корена и стъблото

 • Стъбло: снопчета от колатерален тип; корен – радиален тип
 • Корен и стъбло – обща осева част – хипокотил
 • По дължината на хипокотила – трансформация на ксилемни елементи от стъблото:
  • Разделяне на два участъка
  • Обръщане на 180°
  • Зони на прегрупиране и сливане
 • Функция: преминаване от колатерален в радилен тип  Въпроси:

 1. Направете схема на зоните на корена и я означете.
 2. Направете схема на пререз на млад корен и я означете.
 3. Опишете как протича вторичното надебеляване на корена. На какво се дължи?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти