Отдел Ascomycota /Торбести гъби/

 • В по-старите класификации са с ранг на клас [w]
 • Сапрофитни и паразитни сухоземни гъби
 • Вегетативно тяло – хаплоиден, многоклетъчен мицел (изкл. дрожите – псевдомицел)
 • Размножаване изключително безполово (екзоспори) – конидиоспори. Изключение са дрождите – пъпкуване.
 • Половото размножаване е свързано с образуване на аскус (торбеста структура), в която се формират хаплоидни аскоспори
 • Жизнен цикъл: хаплоиден мицел, ангиогамия, последвана от кратка диплоидна фаза с бърза мейоза и образуване на аскус с аскоспори.
 • Микобионти в състава на лишеите в целия свят (лишеи от Basidiomycota се срещат рядко в тропиците).

Класификация


Зависи от наличието на плодни тела и техния тип.

 • Подотдел Saccharomycotina /Дрожди/ (подклас Ascosphaeridae, разред Endomycetales): едноклетъчни гъби[w]
 • Подотдел Taphinomycotina (подклас Ascosphaeridae, разред Taphrinales): с голи аскуси
 • [w]

 • Подотдел Pezizomycotina (подклас Pezizidae): с аскуси скрити в плодни тела[w]
  • Разред Eurotiales
  • Разред Erysiphales
  • Разред Clavicepitales
  • Разред Pezizales

Подотдел Saccharomycotina

Първичноторбести гъби. Едноклетъчни.

 • Характеристика:
  • Високоспециализирана група
  • Вегетативно тяло едноклетъчно, едноядрено
  • Размножаване
   • безполово – пъпкуване
   • полово (хологамия) при изчерпване на средата – 4-8 аскоспори
 • Представители:
  • Saccharomyces[w] предизвикват ферментации в анаеробна захарна среда
  • Candida[w] причиняват микози при хора и животни

Подотдел Taphrinomycotina

Семейство Taphrinaceae

 • Характеристика:
  • Облигатни паразити, причиняват къдравост по листата, деформация на плодовете, т.нар. “самодивска метла”
  • Нападнатите структури често са ярко оцветени, с налеп от асци
  • Някои видове предизвикват растителни деформации, като често участват и други възбудители – вируси, бактерии и др.
 • Представители:
  • Taphrina deformans[w]: Причинно-следствен агент на заболяването къдравост по листата на прасковата
  • Taphrina pruni[w], T. populina[w], T. betulina[w]

Подотдел Pezizomycotina

Образуват асците в плодни тела (клейстотеций, перитеций, апотеций или псевдотеций), с твърди парафизи между асците.

Разред Eurotiales

плодно тяло клейстотеций

 • род Penicillium[w][w]
  • Значение за околната среда, производството на храни (особено сирена като Рокфор, Горгонзола, Камамбер, Бри и др. оцветени от спорите), ензими и органични киселини и антибиотици.
  • Сапрофитни и паразитни гъби. Видове от рода причиняват меко гниене на плодове, отделят микотоксин патулин; при неправилно съхраняване на зърнени култури отделят токсичен микотоксин
  • Конидиите като структура наподобяват четка
 • род Aspergillus[w]: Навсякъде в природата (почва, растения, храни, домашен прах). Причинява алергични реакции (аспергилоза)

Разред Erysiphales

плодно тяло клейстотеций

Семейство Erysiphaceae

 • Растителни патогени, причиняват брашнести мани
 • Симптоми: надземните части с бели прахообразни петна от спорите
 • Представители: родовете Microsphaera, Uncinula, Erysiphe
  • Erysiphe graminis: брашнеста мана по житни
  • Uncinula necator[w]: брашнеста мана по лоза.
  • род Oiduim[w]: Растителни патогени, причиняващи различни форми на брашнеста мана. Някои са нормални за човешката микрофлора или се съдържат в почвата, въздуха и водата. Конидиоспори и артроспори (получени от разпадане на хифите); O. neolycopersici: брашнеста мана по доматите

Разред Clavicepitales

плодно тяло перитеций

Разред Pezizales

  • Плодно тяло апотеций
  • Предимно сапрофитни гъби, рядко паразитни
 • Ядливи представители в България:
  • Morchella esculenta /Мръчкула, Смръчкула/ [w]
  • Sarcoscypha coccinea /Керино ухо, Бабино ушенце/ [w]
  • Gyromitra esculenta[w]
  • род Cyttarium: Разпространени в Южна Америка, някои паразитират по бук и др. Традиционни в мексиканската кухня.

Разред Tuberales /Трюфелоподобни гъби/

подземни плодни тела, с дълбоки гънки, в които е химениалният слой.

 • род Tuber /Трюфел/[w]: над 100 вида
 • род Terfezia[w]: пустинна трюфелоподобна гъба, Турция

Въпроси:

 1. Дефинирайте понятията аскус, аскоспора, парафиза
 2. Кои са типовете плодни тела при Ascomycota? Посочете групи в класа на базата на този признак.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти