Подклас Teliobasidiomycetidae

Гъби с начленен базидий По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и Pucciniomycotina [w] в рамките на Basidiomycota Предимно паразити, причиняват сериозни поражения Разред Ustilaginales /Главни/ По съвременните представи разредът е повишен в ранг на подотдел Ustilaginomycotina Около 900 вида Облигатни паразити по културни и диворастящи видове Разрушават […]

 

Клас Ascomycetes /Торбести гъби/

В съвременните класификации са с ранг на отдел [w] Сапрофитни и паразитни сухоземни гъби Вегетативно тяло – хаплоиден, многоклетъчен мицел (изкл. дрожите – псевдомицел) Размножаване изключително безполово (екзоспори) – конидиоспори. Изключение са дрождите – пъпкуване. Половото размножаване е свързано с образуване на аскус (торбеста структура), в която се формират хаплоидни аскоспори Жизнен цикъл: хаплоиден мицел, […]

 

Клас Oomycetes /Водни плесени/

Класифицирани като гъби въз основа на морфология и начин на живот.[w] По съвременните представи са изключени от царството на гъбите. Отнасят се към царство Chromalveolata [w], или в Protista [w], и имат фотосинтезиращи родственици от Chrysobionta. Тясна връзка с фотосинтезиращи организми (водорасли) – клетъчни стени от целулоза, ядро в диплоидно състояние (2n), зооспори и оогамия […]

 

Клас Chytridiomycetes

Едноклетъчни, най-често едноядрени гъби, с просто устройство [w] В силно овлажнена среда (почва, водни басейни), паразити (вътреклетъчни паразити по висши растения, гъби, водорасли), по-рядко сапротрофи Цикъл на развитие: хаплонтен Размножаване: безполово: зооспори със заден флагелум – вектори на вируси, причиняващи некроза при тютюн, краставица, пъпеш, мозаични вируси по пшеница и др. Оцеляват в почвата няколко […]

 

Отдел Mycomycota (Eumycomycota) /Същински гъби/

Обща характеристика Предимно многоклетъчни, рядко едноклетъчни Вегетативно тяло: мицел, съставено от тънки нишки хифи, нарастващи с върха (за 24 ч. до 1 km нов мицел) Клетъчни стени: полизахариди (главно хитин), малко белтъци, липиди, полифосфати Плектенхим: подобие на тъкан (поради липса на плазмодезми) при висшите гъби, може да изпълнява покривна, механична, проводяща и др. функции Образувания […]

 

Царство Mycetalia (Fungi) /Гъби и гъбоподобни организми/

Голяма група от около 100 000 видa в световен мащаб. Съвременна класификация на гъбите и гъбоподобните организми царство Mycetalia /Гъби и гъбоподобни организми/ отдел Myxomycota /Лигави гъби/ клас Acrasiomycetes клас Myxomycetes Според последните класификации са изключени от гъбите и са прегрупирани в царство Protista [w] отдел Mycomycota (Eumycota) /Същински гъби/ клас Oomycetes: оогамни организми, в […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти