Особености на флората на България

Зелени водорасли: над 3000 вида Мъхове: над 760 вида Папратовидни: над 50 вида Голосеменни: над 16 вида Покритосеменни: над 3700 вида Семейства с най-много видове: Asteraceae – 450, Fabaceae – 270, Poaceae – 250, Rosaceae – 210, Caryophyllaceae – 180, Brassicaceae – 170, Apiaceae – 150, Lamiaceae – 140, Liliaceae – 110, Cyperaceae -100… Над […]

 

Ivanova & al. 2020. Ordinary least squared linear regression model for estimation of zinc in wild edible mushroom …

PDFIvanova M., Radoukova T., Dospatliev L. & Lacheva M. 2020. Ordinary least squared linear regression model for estimation of zinc in wild edible mushroom (Suillus luteus (L.) Roussel) Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26(4): 000–000 Abstract Suillus luteus (L.) Roussel is a basidial fungus, and the type species of the genus Suillus. A common fungus […]

 

Ivanova & al. 2020. The trace element contents in wild edible mushrooms samples and econometric modeling of data

PDFIvanova M., Lacheva M., Radoukova T., Dospatliev L. 2020. The trace element contents in wild edible mushrooms samples and econometric modeling of data Bulgarian Chemical Communications, 52(A): 53-58. DOI: 10.34049/bcc.52.A.185 Abstract The aims of this work were to determine trace elements (Pb, Cd, Co, Cu, Mn, Zn and Fe) contents in the wild edible mushroom […]

 

Dospatliev & al. 2018. Morchella esculenta growing in Bulgaria …

PDFDospatliev L., Ivanova M., Lacheva M. & Radoukova T. 2018. Morchella esculenta (L.) growing in Bulgaria: chemical profile and hazard index Bulgarian Chemical Communications, 50(4): 538–544 Abstract Morchella esculenta (L.) Pers. (morel) is one of the most widely appreciated wild edible mushrooms. The mushroom Morchella esculenta has long been known for its medicinal properties, especially […]

 

Stoyanova & al. 2020. Amino acids and carotenoids profile of edible mushrooms …

PDFStoyanova M., Lacheva M., Valchev N., Radoukova T. 2020. Amino acids and carotenoids profile of edible mushrooms (Marasmius oreades and Cantharellus aurora). Oxidation Communications 43(4): 688–698. Abstract Mushrooms are important food resources valued for its high quality protein content, health promoting properties and potential to enhance food palatability. There is not enough or lack of […]

 

Dospatliev & al. 2019. Activity concentration of Cs-137 and K-40 in wild edible Craterellus cornucopioides …

PDF Dospatliev L., Lacheva M., Ivanova M. & Radoukova T. 2019. Activity concentration of Cs-137 and K-40 in wild edible Craterellus cornucopioides mushroom gathered 31 years after the Chernobyl power plant accident in Batak Mountain, Bulgaria. Oxidation Communications 42(3): 369–376. Abstract The aim of this study was to evaluate Cs-137 and K-40 activity concentrations and […]

 

Документиране на флористичните изследвания

Колекции Хербарни колекции Хербарните колекции съдържат доказателствата за всички съвременни таксони растения. Едни от най-големите хербариуми са в Кю (K), Санкт Петербург (LE), Виена (W). Всички хербариуми с над 50000 съхранявани образци са регистрирани в Международната асоциация по таксономия на растенията. Пълен списък на хербариумите в света е достъпен от Index Herbariorum . Българските регистрирани […]

 

Палеоботаническа характеристика на флората в България

Ера Период началомлн.г. Неозой Кватернер -2 Неоген -20 Палеоген -65 Мезозой Кредапоява на покритосеменните -145.5 Юрапоява на първите цикасови -199.6 Триассилно засушаване -251 Палеозой Пермпоява на голосеменните -299 Карбонразцвет на споровите растения -359.2 Девонпърви сухоземни растения -416 Силур -443.7 Ордовик -488.3 Камбрий -542 Протерозой -2500 Архай -3800 Хадей -4700 Палеоботаника Палеоботаника, палеофитология, дял от ботаниката, […]

 

Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони Флористика Науката която се занимава с изучаването на флората. За възможно най-пълно установяване състава на флората е необходимо изучаване на всички екологични ниши, през всички […]
 

Ботаника IV. Флора на България

По тези страници все още се работи. Моля, елате по-късно. Флора на България Свободно избираем лекционен курс доц. д-р Кирил Стоянов Въведение. Основни понятия. Документиране на флористичните изследвания. Палеоботаническа характеристика на българската флора. Особености на флората на България. Флористични райони в България. Черноморско крайбрежие Североизточна България Дунавска равнина Предбалкан Стара планина Софийски район Знеполски район […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти