конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (задочно)

Ботаника (общ курс)

доц. д-р Кирил Стоянов
всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията.

Конспект

за специалностите „Агрономство – лозароградинарство“ и „Декоративно градинарство“ (задочно обучение) в Аграрен университет – Пловдив

  Анатомия и морфология на растенията

 1. Устройство и съставни части на растителната клетка. Типове клетъчна организация Физиологично активни вещества – видове и характеристика.
 2. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж
 3. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции. Наследствена информация в клетката.
 4. Пластиди и митохондрии – строеж и функции. Включения в пластидите. Вакуоли и клетъчен сок.
 5. Клетъчна обвивка. Устройство. Нарастване на клетъчната обвивка. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка
 6. Митоза. Мейоза.
 7. Образувателни (меристемни) тъкани – видове и характеристика. Паренхимни тъкани – видове и характеристика.
 8. Първична покривна тъкан –епидерма и образуванията и. Вторична покривна тъкан – корк. Механични тъкани – видове и характеристика.
 9. Проводящи тъкани. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема. Ликова проводяща тъкан – флоема.. Проводящи снопчета –видове и характеристика
 10. Отделителни тъкани – видове и характеристика
 11. Морфология на корена. Метаморфози на корена
 12. Първично и вторично анатомично устройство на корена
 13. Морфология на стъблото. Метаморфози на стъблото
 14. Първично анатомично устройство на стъблото. Вторично анатомично устройство на стъблото.
 15. Морфология на листа. Метаморфози на листа
 16. Анатомично устройство на листа
 17. Размножаване на растенията
 18. Устройство на цвета
 19. Съцветия – видове и характеристика
 20. Развитие на мъжкия гаметофит. Развитие на женския гаметофит
 21. Опрашване на растенията, Оплождане при растенията
 22. Морфологично и анатомично устройство на семето. Плод – строеж и класификация
 23. Разпространение на плодовете и семената
 24. Систематика на растенията

 25. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 26. Царство Mycetalia. Отдел Ascomycota – характеристика, размножаване. Подотдели Saccharomycotina, Taphrinomycotina, Pezizomycotina. група Lichenes
 27. Царство Mycetalia. Отдел Basidiomycota, подотдели Agaricomycotina, Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina
 28. Царство Vegetabilia. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция
 29. Група Bryophyta (s.l.): Отдели Anthocerotophyta, Marchantiophyta и Bryophyta.
 30. Отдел Lycopodiophyta. Отдел Polypodiophyta. Класове Equisetopsida, Ophioglossopsida и Marattiopsida
 31. Отдел Polypodiophyta. Клас Polypodiopsida
 32. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация. Класове Cycadopsida, Ginkgopsida , Gnetopsida и Pinopsida
 33. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация
 34. Сем. Magnoliaceae, Aristolochiaceae и Nymphaeaceae.
 35. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae, Paeoniaceae и Papaveraceae.
 36. Сем. Caryophyllaceae, Amaranthaceae и Polygonaceae.
 37. Сем. Fagaceae, Betulaceae, Ericaceae и Primulaceae.
 38. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae, Brassicaceae и Malvaceae
 39. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae и Ulmaceae
 40. Сем. Crassulaceae, Droseraceae и Rosaceae
 41. Сем. Fabaceae, Aceraceae, Rutaceae.
 42. Сем. Linaceae, Geraniaceae и Vitaceae
 43. Сем. Cornaceae, Apiaceae, Rubiaceae и Gentianaceae.
 44. Сем. Oleaceae, Solanaceae, Convolvulaceae и Boraginaceae
 45. Сем. Lamiaceae, Orobanchaceae, Gesneriaceae, Plantaginaceae и Scrophulariaceae
 46. Сем. Campanulaceae и Asteraceae
 47. Сем. Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae и Araceae
 48. Сем. Melanthiaceae, Iridaceae и Liliaceae
 49. Сем. Asparagaceae (Asparagoideae, Nolinoideae, Scilloideae), Alliaceae, Amaryllidaceae и Orchidaceae.
 50. Сем. Cyperaceae и Poaceae и Typhaceae
 51. Ареали. Произход на културните растения
 52. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Терзийски Д., М.Попова & Ил.Чешмеджиев. 1998. Анатомия и морфология на растенията – ВСИ, Пловдив.
 2. Попова М., Ил.Чешмеджиев & Г.Стойчев. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика по Ботаника – ВСИ, Пловдив.
 3. Стойчев Г., К.Кожухарова & Хр.Анастасов. 2006. Ръководство за упражнение по Ботаника – АУ, Пловдив.
 4. Георгиев, Г. & Чакалова Е. 1986. Анатомия и морфология на растенията – СУ, София, 448 с.
 5. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев. 1988. Ботаника, Земиздат, София. 1988.
 6. Нинова, Д. & Воденичаров Д. 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията – Наука и изкуство, София.
 7. Нинова, Д. 1995. Анатомия и морфология на растенията – 320 с.
 8. Воденичаров, Д. 1969. Размножаване на растенията – С.,217 с.
 9. Ролан, Ж.К. 1978. Атлас биологии клетки, М., 119 с.
 10. Живкова, Т. 2001. Анатомия и морфология на растенията. I част: Растителна цитология и хистология. Pensoft, София-Москва. 2001.
 11. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 12. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 13. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 14. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 15. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2022. Определител на местни и чужди висши растения в България. Интерактивно разширено и допълнено издание. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-313-4.
 16. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 17. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 18. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 19. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 20. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003.
  Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 21. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 22. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 23. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 24. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 25. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 26. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 27. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", София
 28. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация "Биоразнообразие", София.
 29. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 30. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти