Покривни тъкани

Първични покривни тъкани

Епидерма

Характеристика

Най-често един ред живи клетки без междуклетъчни празнини * [w]

 • Произход: от апикалната меристема на външния слой клетки на вегетационния конус (туника)
 • Функция: защитно-регулаторна, понякога и механична
 • Трайност: един вегетационен сезон
 • Локализация: едногодишни надземни части

Основни клетки

 • Здраво свързани помежду си, в сравнение с лежащите под тях – епидермата се обелва по-лесно.
 • Цитологична характеристика:
  • живи, едноядрени клетки
  • голяма централна вакуола
  • цитоплазма разположена като пристенен слой, с добре развита гладка и грапава ендоплазматична мрежа, много митохондрии и диктиозоми
  • апарат на Голджи: данни за отделяне на силиций, който се отлага на повърхността на клетките във вид на люспици
  • левкопласти: многобройни със слабо развита ламеларна система, дребнозърнест матрикс, без скорбяла
 • Форма на основните клетки: видово специфична
  • изодиаметрични или удължени
  • с прави или с вълновидно нагънати клетъчни стени
  • разлики в надебеляването на клетъчните стени в горната и долната епидерма
  • за даден орган еднакви по форма и големинаКутикула

Кутикулен слой на клетъчната стена

 • разположен под кутикулата
 • кутинизирани целулозни слоеве, редуващи се с богати на пектин слоеве
 • дендрити във вътрешния слой на кутикулата: плътни пектинови жилки, пропускливи за водата и разтворените вещества

Восъчен слой

 • отлага се в кутикулата и върху нея
 • защитна функция – намалява проницаемостта на кутикулата
 • хипотези за отлагането му:
  • отделя се чрез дифузия в течно състояние през незатвърдената кутикула
  • излиза в размекнато състояние през специални пори
 • восъчен налеп:
  • образува се от отложен в големи количества восък при някои видове
  • придава гълъбовосин оттенък при листата (зеле, ръж, карамфил) и плодове (грозде, сливи)
  • при някои видове се използва за получаване на растителен восък: Copernica cerifera (карнаубска палма); Ceroxylon andicola (восъчна палма)

Устичен апарат (устица) • Съвкупност от високо специализирани клетки, осъществявящи газообмен [w]
 • Околоустични клетки: подобни на епидермалните. Формата, броят и разположението им са видово специфични. При папратите околоустичната клетка е една. При житните околоустичните клетки са две.
 • Затварящи устични клетки:
  В устичния апарат участват 2 затварящи клетки. При някои мъхове затварящите клетки са 4.
  • много хлоропласти и митохондрии, добре развити ендоплазмена мрежа и апарат на Голджи, големи вакуоли
  • тънки стени към околоустичните клетки и повърността
  • надебелена стена към остиолума
 • Остиолум: отворче между надебелените стени на затварящите клетки
 • Подустна (дихателна) стаичка в паренхима под устицата
 • Функция на устицата:
  • Тургорното налягане в клетките: отваря и затваря остиола
  • Митохондриите доставят енергия за постъпване на K+, Cl- и вода към затварящите клетки
  • При запълване на вакуолите с вода тургорното налягане нараства, тънките стени се издуват, стените при остиолума се изкривяват
 • Брой и разпределение на устицата
  • от 100 до 700 за 1 mm2 листна повърхност
  • разположене: по всички надземни части
  • хипостоматични листа: с устица по долната (абаксиална) повърхност – при двусемеделни
  • амфистоматични листа: с устица по двете повърхности – при много едносемеделни
  • епистоматични листа: с устица само по горната (адаксиална) повърхност – при водни растения
  • астоматични листа: без устица – при някои хетеротрофни видове

Образувания на епидермата

 • Трихоми (власинки)
  Разнообразни израстъци на епидермата с отделителна и защитна функция. Видов белег в таксономията на растенията. Образуват се от протодермата, изпреварват в развитието си другите клетки.

  • Едноклетъчни
   • папили – издувания на клетъчните стени на епидермалните клетки. виждат се като кадифен оттенък на венчелистчетата
   • разклонени на два дяла власинки (Cheiranthus – шибой)
   • неразклонени власинки (Gossypium – памук)
   • твърди четинки (при сем. Грапаволистни)

  • Многоклетъчни
   • щитовидни и звездовидни: щитовидна многоклетъчна пластинка и краче (миризлива върба)
   • дървовидно разклонени: с „възли“ и „междувъзлия“ (чинар, лопен)
   • многоредни: няколко реда клетки с различен диаметър и дължина
   • дебела плъстена покривка от трихоми: при пустинни и високопланински растения (лопен и др.)
 • Емергенции
  • образувания на епидермиса и подепидермисова тъкан – шиповете при розоцветни (роза, шипка, къпина и др.)
  • чувствителни емергенции при насекомоядни растения

(още за епидермата)

Ризодерма (епиблем)

 • Власинкообразуващ слой с всмукателна функция
 • Kоренови власинки – удължени едноклетъчни (дълги 0,1-8 mm; широки 5-17 μm). Образуват се в долния край на зоната на диференциране (над зоната на нарастване), в горния край бързо загиват
 • Лежащите под нея тъкани образуват покривна тъкан също с първичен произход – екзодерма.

Веламен

 • По въздушните корени на епифитите
 • Мъртви клетки със задебелени клетъчни стени
 • Водата се всмуква от въздуха капилярно, клетките увеличават обема си

Вторична покривна тъкан

Локализация: при вдървенели стъбла, характерно за двусемеделните растения

 • Фелоген (фелон – кора): вторична странична меристема с произход от паренхимните клетки под епидермата; с тангенциално делене образува навън корк и навътре фелодерма
  Корковия дъб Quercus suber е ценен източник на корк в строителството и бита

 • Фелодерма: живи паренхимни клетки с хлоропласти
 • Перидерма (корк)
  • Вторична покривна тъкан при всички растения с вторично надебеляване
  • Покрива многогодишни корени, стъбла, по-рядко грудки и плодове
  • Образува се от фелоген (корков камбий)
  • Mъртви суберинизирани клетки, непропускливи за вода и газове; Разположени в многослойни радиални редове, без междуклетъчни пространства

 • Лещанки (лентицели)
  • Функция: обмяна на газове и изпарение
  • Образуват собствен фелоген на мястото на устицата
  • Закръглени вкорковени клетки с големи междуклетъни празнини
  • Виждат се в кората като брадавички или вдлъбнатини

Третична покривна тъкан – мъртва кора (ритидома)

 • При възрастни стъбла, многогодишно натрупване на слоеве от коркови пластове и различни по произход мъртви тъкани, навън от последно заложения фелоген (фелодерма, паренхим, вторично лико и др.)
 • Функция – защитна на механично противодействие, резки температурни колебания и др.
 • Видове мъртва кора (зависи от начина на залагане на фелогена и продължителността на действие) – характерен белег за дървесните видове:
  • люспесто опадлива – при бук, леска, топола и др.
  • плочесто опадлива (белеща се) – при чинар, евкалипт и др.
  • ивичесто опадлива – при лоза, повет и др.

Мъртвата кора при някои видове е източник на суровини: хинин (род Cinchona); канела (род Cinnamomum); каучук (Hevea brasiliеnsis) и др.  Въпроси:

 1. Каква функция изпълняват покривните тъкани? Колко вида покривни тъкани имат растенията?
 2. Каква е разликата между първичната покривна тъкан на корена и стъблото и как се наричат?
 3. Кои са най-високо специализираните клетки на първичната покривна тъкан и какава функция изпълняват?
 4. Кой от трите вида пластиди е харктерен за първичните покривни тъкани?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти