Вторично анатомично устройство на стъбло

Вторично нарастване

Залагане и действиe на камбия в стъблото

 • Залагане на камбий при растения с неснопчесто устройство (Tilia – тип)
  • камбият е непрекъснат пръстен още при първичното усртойство
  • първичното устройство наподобява вторичното и трудно се вижда границата между тях

 • Залагане на камбий при растения със снопчесто устройство (Helianthus– и Aristolochia– тип)
  • Камбият е прекъснат при първичното устройство във вид на камбиални дъги в снопчетата
  • Образува се междуснопчест камбий от паренхимните клетки на сърцевинните лъчи (Helianthus тип). Снопчестият и междуснопчестият камбий се съединяват в общ пръстен
  • Срещат се стъбла без междуснопчест камбий – остават с вторично снопчесто устройство (Aristolochia – тип)

 • Дейност на камбия
  • Два типа инициали:
   • Вретеновидни инициали:
    • Силно удължени прозенхимни клетки,със заострени краища.
    • Сплеснати в тангенциална посока, имат средно 18 стени.
    • Средна дължина: при голосеменни – 3.6 mm; при двусемеделни – 0.6 mm
    • дават начало на ксилемни и флоемни елементи – осевата система на вторично устроеното стъбло.

   • Лъчеви инициали: дават начало на паренхимните (сърцевинни и флоемни) лъчи
  • Активност
   • Активен в зависимост от сезона: в нашите условия от началото на пролетта до края на лятото
   • Пряко свързан със състоянието на пъпките
   • Възобновяването започва от пъпките и се разпростира базипетално по стъблото и корена
   • Темпът на нарастване на стъблото на дебелина намалява с възрастта

Вторична дървесина: хистологичен състав

 • Лъчева система: ориентирани с дългата ос в напречна (радиална) посока
  • Живи паренхимни клетки,разположени в отделните кръгове. Започват от камбия, достигат на различна дълбочина в дървесината.
   • сърцевинни лъчи – достигат сърцевината, най-дълги
   • радиални лъчи – не достигат сърцевината, достигат различна дълбочина в зависимост от възрастта
  • Според широчината: едноредни,двуредни и многоредни.
  • Според височината: високи и ниски.
  • Според клетките които ги изграждат: разноклетъчни и еднаквоклетъчни.
 • Осева система: ориентирани в надлъжна вертикална посока
  • Годишни пръстени (концентрични, ескцентрични), резултат от сезонната ритмика на камбия (заема по-голямата част от вторичната дървесина около 90 % дървесинни елементи)
  • Преход от ранна към късна дървесина
  • Kръговопореста и пръснатопореста дървесина
  • Дендроклиматология – структурен анализ на елементите.
  • Количествено и качествено елементите зависят от екологичните условия и вида на растението
  • Състав:

Вторична дървесина при голосеменни

Хомогенен строеж, добра цепителност, сухота и лекота

 • Радиални редици от трахеиди (липсват трахеи) – генетично от една камбиална клетка
 • Ясни годишни пръстени – пролетна и лятна дървесина
 • Дървесинни лъчи – първични и вторични
 • Смолисти канали сред есенните трахеиди
 • Дървесинен паренхим – резервна функция

Вторична кора: хистологичен състав

Осева и лъчева система – съответстват на осевата и лъчева система на вторичната дървесина.

 • Лъчи на вторичната кора
  • единна система с тези на вторичната дървесина
  • дължина: значително по-малка от на дървесинните лъчи
  • едноредни, двуредни и многоредни
 • Осева система

Първично задебеляване на стъблото

Наблюдава се при някои едносемеделни. Липсват вторични елементи, качествено различна дървесина.

 • При едносемеделните (Arecaceae /палми/, Bambusoideae /бамбукови/) и дървовидни папрати – надебеляването е резултат от „дифузен вторичен растеж“ (делене и увеличаване на паренхимните клетки, които вдървеняват и допълнителни затворени колатерални снопчета).
 • При Aloe, Yucca, Agave, Dracaena и др. – камбият е образуван от периферния паренхим до проводящите снопчета; отделя навън малко елементи на вторичната кора; навътре „дървесина“ от паренхим с вдървенени и лигнифицирани стени и снопчета (централен флоем, периферен ксилем от трахеиди). Вторичната кора е съставена от трахеиди и удебелен паренхим (липсва корк).
 • При лиани – отделни камбиални пръстени; неправилни, ръбести, усукани стъбла

Микроскопски снимки по темата:  Въпроси:

 1. Направете схеми за залагането на камбия при трите типа устройство на стъблото.
 2. Сравнете задебеляването на стъблото при голосеменни, двусемеделни и палми.
 3. Направете схема на вторично анатомично устройство на стъбло и я означете.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти