Морфология на лист

Физиологично най-активният орган. Обикновено едногодишен, надземен, с ограничен растеж

Основни функции

 • Фотосинтеза
 • Транспирация

Произход на листа

 • Филогенетично по-млад орган от стъблото, възникнал чрез сплескване и срастване от стъблото
 • Онотогенетично: връхна меристема на стъблото с участие на туниката и корпуса

Части на листа

 • Листна петура (lamina)
  • Основна асимилираща част
  • Обикновено плоска форма (по-голяма повърхност, малък обем)
  • Листно влагалище – разрастване на основата на листа (житни, сенникоцветни)
 • Листна дръжка (petiolus)
  • Опорно-проводяща функция; механична функция – отслабва неблагоприятни климатични въздействия
  • Приседнали листа – без дръжка
  • Стъблообхващащи – обхващат стъблото с основата на листната петура
  • Листно влагалище – резултат от разрастване
 • Прилистници
  • Чифтни странични израстъци в основата на листната дръжка
  • Отличават се от листната петура по големина и анатомично устройство; понякога люспести и опадливи (Betula pendula /бреза/, Quercus /дъб/ …)
   • При памук малки, люсповидни;
   • при грах и жълто секирче – по-добре развити от петурите;
   • целокрайни или назъбени, понякога видоизменени (мустачета; бодли и др.)
 • Листно влагалище – при някои видове Poaceae /житни/, Apiaceae /сенникоцветни/
 • Охреи: срастване на листно влагалище с прилистниците при Polygonaceae /лападови/

Листоразположение

начин по който листата се разполагат по възлите на клонката

 • Розетъчно: Taraxacum /глухарче/, Primula /иглика/, Bellis /паричка/ и др.
 • Спираловидно: Pyrus /круша/, Prunus /слива/, Persica vulgaris /праскова/ …
 • Срещуположно: Mentha /мента/, Ocimum /босилек/, Lavandula /лавандула/ и др.
 • ПрешленовидноJuniperus /хвойна/, Elodea canadensis /водна чума/, Lilium martagon /петров кръст/ … (лъжепрешленовидно при сем. Rubiaceae)

Разнообразие в морфологията на листа

 • Текстура и консистенция
  • Тревиста
  • Кожеста
  • Суха
 • Прости и сложни листа
  • прости: с една петура
  • сложни: с няколко петурки към една дръжка
 • Прикрепване към стъблото
  • Листна дръжка:
   • прикрепва петурата към стъблото и я ориентира
   • механична функция-отслабва ударите на дъжд, град и вятър върху листната петура
   • при някои растения превърната в листно влагалище
  • Листа без листна дръжка: приседнали или стъблообхващащи
  • Листно влагалище: силно изразено при Poaceae /житни/ и Apiaceae /сенникоцветни/
   • Част от листната петура, обхващаща стъблото
   • Езиче: ципест израстък на мястото където листната петура се отделя от влагалището.
   • Ушички: малки сърповидни израстъци от двете страни на петурата (понякога липсват)
   • Белезите при житни са диагностични в ранни фази преди изкласяване/изметляване
 • Прилистници
  • В основата на листната дръжка, най-често два.
  • Отличават се от листната петура по големина и анатомично устройство.
  • при памука са малки, люсповидни; при Pisum /грах/ и Lathyrus aphaca /жълто секирче/ – по-добре развити от петурите; целокрайни или назъбени, понякога видоизменени (мустачета; бодли и др.)
 • Охреи

  срастване на листно влагалище с прилистниците (Polygonaceae)

 • Форма на листната петура
  • при иглолистни: игловидни и люсповидни
  • при покритосеменни: голямо разнообразие
  • Наделяне на листната петура
   • Генетично детерминиран белег, често с модификационен характер под влияние на околната среда
   • Дланести и перести
   • Степени на наделяне: наделен, разделен, разсечен (врязан, нарязан, наделен)
   • примери: дланесто наделен, пересто разсечен …
  • Ръб на листната петура

   • Целокраен
   • Фестониран
   • Остро фестониран
   • Назъбен
   • Остроназъбен
   • Двойноназъбен
   • Напилен
   • Двойнонапилен
 • Жилкуване
  • Едножилкови листа: с една неразклонена жилка
  • Повече от една жилка или с разклонена жилка
   • пересто: главната жилка преминава през средата на листната петура – на различна височина се образуват страничните жилки.
   • длановидно: главната жилка се разклонява още в основата на петурата, образува няколко двойки длановидно разположени странични жилки от втори разред, които се наричат основни
   • дихотомно: при някои папрати
   • ветриловидно: голосеменното растение гинкго (Ginkgo biloba[w])
   • успоредно и ветриловидно: в листната петура навлизат повече от една еднакво развити жилки
    успоредно: при сем. Poaceae /житни/, Cyperaceae /острицови/, Juncaceae /дзукови/, Iridaceae /перуникови/
    дъговидно: при Plantago /живовлек/, Convallaria majalis /момина сълза/, Veratrum /чемерика/
  • крайно и успоредно
 • Обагряне на листа под влияние на гени и комбинацията от пигменти

 • Сложни листа
  • Съставени от няколко листни петурки
  • В зависимост от разположението на петурките:
   • Сложни двойни: Zygophyllum[w]
   • Сложни тройни: Trifolium, Oxalis
   • Длановидно сложни: отделните петурки са прикрепени на върха на една обща дръжка
   • Перести сложни листа – петурки са разположени по цялата дължина на листната дръжка.
  • В зависимост от броя петурки:

Анизофилия. Хетерофилия

 • Хетерофилия: разнолистие при вегетативни листа в границите на вида
 • Анизофилия – различни по форма, големина и ориентация листа в един и същи възел: Selaginella helvetica /бронец/[w]

Размери на листа. Листни серии

 • Едролистни: при висока влажност (тропичните гори); водни, плаващи листа (Victoria regia /амазонска виктория/), хигрофитни видове (Petasites /чобанка/ …)
 • Дребнолистни: ксерофитни, пустинни видове
 • Листни серии: формации листа при тревисти видове – долни (катафилни); средни (вегетативни); горни (гипсофилни)

Трайност на листата

 • Стареене на листа:
  • Генетично обусловено, зависи от климатични фактори:
   Листа с продължителен живот:

  • Физиологични процеси: снижаване на хлорофила, деградация на клетъчни органели
  • При тревисти видове: стареене по време на образуване (първи най-долните листа)
  • При дървесни видове: едновременно стареене
  • Листопад
 • висока метаболитна активност – бързо стареене
 • отделителен слой в основата на листа
 • заздравителна тъкан от перидермата


  Въпрос:

 1. Направете колекция от листа. Групирайте ги по морфологични белези.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 01.12.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти