Семейство Poaceae /Житни/

 • Космополити, съставят около 22% от растителната покривка
 • С важна фитоценотична роля
 • Жизнени форми: предимно тревисти, някои тропични видове храсти и дървета
 • Корени: адвентивни → брадата коренова система
 • Стъбла кухи или плътни, с възли и междувъзлия
  • Интеркаларна меристема в основата на междувъзлията
  • Разклоняване от възела на братене в основата
 • Листа: последователни в два реда
  • Листно влагалище: дълго, отворено или затворено
  • Листната петура линейна или линейно-ланцетна с успоредно жилкуване
  • На мястото, където листната петура се отделя от влагалището се развива ципест или ресничест израстък – езиче (ligula)
  • От двете страни в основата на петурата: сърповидни израстъци – ушички (auriculae)
 • Цветове: двуполови, рядко еднополови, събрани в класчета (от 1 до 10-ки)
 • Тичинките са 3, рядко 1,2,6. Плодникът е горен,с две перести близалца
 • Класчетата в сложни съцветия: сложен клас, сложна метлица, кочан
  • В основата на класчето – 2 или 1,3,4 плеви (glumae)
  • Всеки цвят е обхванат от две плевици (paleae)
   • Долна, или външна плевица (palea inferior): при осилестите житни носи осил (arista), хомоложен на листната петура
   • Горна, или вътрешна плевица (palea superior): обикновено по-малка
  • В основата плевиците ципести хигроскопични люспи (lodiculae) – хомоложни на околоцветните листчета

 • Плод: зърно (caryopsis), при някои бамбукови – орех или ягода
 • Приспособени към анемофилно опрашване
 • Денонощна ритмика на цъфтеж и опрашване
 • Класификация и представители:
  • подсемейство Bambusoideae[w]
   • Обхваща над 600 вида тревисти и дървовидни представители
   • Най-примитивни белези в устройството на цвета
   • Бързорастящи и доставят ценна дървесина
   • Плодовете на някои видове служат за храна
   • По-известни родове: Bambusa[w], Dendrocalamus[w], Phyllostachys [w]
  • подсемейство Oryzoideae[w]
   • Водни тревисти растения
   • Класчетата с един цвят, събрани в метличести съцветия
   • У нас се срещат два рода:
    • Oryza sativa /Ориз/[w]: културно, интродуцирано от Азия
    • Leersia orysoides /Оризиче, оризов троскот/[w]: плевел в оризищата

  • подсемейство Arundinoideae[w]
   • Цветове без или с 2-3 лодикули. Тичинки 1-6.
   • род Phragmites[w]: разпространен по цялото земно кълбо с изключение на Арктика: P. australis /Обикновена тръстика/[w]
  • подсемейство Chloridoideae[w]
   • род Eragrostis /Власица/[w]: със съцветие метлица
   • Cynodon dactylon /Троскот/[w]: плевел, с длановидно съцветие
   • род Chloris[w]: с длановидно съцветие
  • подсемейство Panicoideae[w]: класчета с 2 цвята, единият стерилен
   • Panicum miliaceum /Просо/[w]: сухоустойчива култура
   • Echinichloa crus-galii /Дараджан; петльово просо/[w]
   • Zea mays /Царевица/[w]: с еднополови съцветия
   • Saccharum officinarum /Захарна тръстика/[w]
   • род Sorghum[w]: S. technicum /Метла; сорго/[w], S. halepense /Балур/[w]
   • род Avena /Овес/[w]: A. fatua /Див овес/[w], A. sativa /Посевен овес/[w]

  • подсемейство Pooideae[w]
    • 1/3 от родовете на семейството
    • Съцветие метлица, сложен клас или класовидна метлица
    • Класчетата с 1, 2 или повече цветове
    • У нас – около 270 вида
   • род Poa /Ливадина; Метлица/[w]:
   • род Festuca /Власатка/[w]: F. pratensis /Ливадна власатка/[w], F. rubra /Червена власатка/[w]
   • Dactylis glomerata /Ежова главица/[w]
   • род Bromus /Овсига/[w]:
    • B. inermis /Безосилеста овсига/[w],
    • B. mollis /Мека овсига/[w],
    • B. sterilis /Дългоосилеста овсига/[w],
    • B. tectorum /Наведена овсига/[w]
   • Stipa pulcherrima /Красиво коило/[w]
   • род Triticum /Пшеница/[w]
    • T. aestivum /Мека пшеница/[w]: широко разпространена култура
    • T. durum /Твърда пшеница/[w]: разпространена култура в Южна България
    • T. turgidum /Английска пшеница/[w]: отглежда се рядко в България
    • T. monococcum /Еднозърнест лимец/[w] и T. dicoccum /Двузърнест лимец/[w]: отглеждани в миналото

   • Aegilops cylindrica /Цилиндрично диво жито/[w]
   • род Hordeum /Ечемик/[w]:
    • H. vulgare /Обикновен ечемик/[w] и
     H. distichon /Двуредов ечемик; пивоварен ечемик/[w]: отглеждат се в култура
    • H. murinum /Миши ечемик/[w]: рудерал и плевел
   • Secale cereale /Ръж/[w]
   • Elytrigia repens /Обикновен пирей/[w]
   • род Lolium /Райграс/[w]:
    • L. perenne /Пасищен (английски) райграс/[w],
    • L. multiflorum /Италиански райрас/[l]
   • Nardus stricta /Картъл/[w]
   • Phleum pratense /Ливадна тимотейка/[w]
   • род Alopecurus /Класица; лисича опашка/[w]:
    • A. pratensis /Ливадна класица/[w],
    • A. myosuroides /Полска класица/[w]
   • Anthoxanthum odoratum /Миризливка/[w]
   • Sclerochloa dura /Жилава твърдокласица/[w]
   • Dasypyrum villosum /Космата латица/[w]
 • (още по темата)
  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително

   
  Leave a Reply

  Вашият коментар

  rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
  Към лентата с инструменти