Реликти, ендемити, космополити

Реликти

широко разпространени през миналите геологични епохи

 • Поради изменения в климатичните условия са с твърде ограничен ареал (реликтов)
 • С различна еволюционна възраст
 • Според името на епохата през която са били в разцвет са: мезозойски, третични (терциерни) и ледникови (глациални)
  • Мезозойски реликти: сравнително малко: Ginkgo biloba[w] – Западен Китай,
   Welwitschia mirabilis – Югозападна Африка [w]

  • Tретични (терциерни) реликти: по-широко представени; остатъци от богатата терциерна флора: Aesculus hippocastanum /Конски кестен/[w], Rhododendron ponticum /Странджанска зеленика/[w], Haberlea rhodopensis /Родопски силивряк/
  • Ледникови (глациални) реликти: заемат малки територии с разпокъсан (дизюнктен ареал): Vaccinium vitis-idaea /Червена боровинка/[w], Viola palustris /блатна теменужка/[w], Ribes nigrum /Касис/[w], Isoetes lacustris /Езерен шилолист/[w]

Ендемити: таксони с ограничен ареал

 • Най-богати на ендемични видове са естествено ограничени територии, чиято флора се е развивала изолирано
 • Островни ендемити: за Крит 10%, Нова Зеландия 72%, Хавайските острови 82-90%, о-в Св. Елена 85%
 • Континентални ендемити: за Кавказ 20%, Балканския полуоостров 27%
 • Балкански ендемити: Pinus peuce /Бяла мура/[w], Aesculus hippocastanum /Конски кестен/, Haberlea rhodopensis /Родопски силивряк/, Ramonda serbica /Сръбска рамонда/[w], Aquilegia aurea /Златиста кандилка/[w], Geum bulgaricum /Българско омайниче/[w], Lathraea rhodopaea /Родопска горска майка/[w]
 • Български ендемити

  • Регионални ендемити: Rheum rhaponticum /Рилски ревен/[w], Betonica bulgarica /Български ранилист/, Sempervivum erythraeum /Червеникав дебелец/, Primula frondosa /Старопланинска иглика/
  • Локални ендемити: в отделни масиви или територии: Astracantha aitosensis /Айтоско клинавче/, Gypsophila tekirae /Текирска мишорка/, Centaurea parilica /Парилска метличина/, Primula deorum /Рилска иглика/[w]
 • Палеоендемити: водят началото си от древни геологични епохи. Добре диференцирани, слабо изменчиви, сравнително бедни на видове.

  За Балкански полуостров: Haberlea rhodopensis, Ramonda serbica, Astracantha aitosiensis, Astragalus wilmottianus … Две групи според произхода и генетичната диференциация:

  • Еупалеоендемити: древни полиплоиди, запазени и разпространени в тропика и субтропика: Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopaea
  • Патроендемити: таксони с ниски хромозомни числа, от които в близко разположени територии са еволюирали високоплоидни видове: Tulipa rhodopaea, Medicago rhodopaea
 • Неоендемити: възникнали през по-късните епохи, слаба морфологична диференциация, с активни формообразувателни процеси и многобройни генетично близки таксони в съседните територии. Видове от родовете: Dianthus, Rosa, Thymus

  Според характера на видообразувателните процеси:

  • Шизоендемити: диплоиди. В резултат на бавни видообразувателни процеси чрез хромозомни преустройства, първоначално непрекъснатият им ареал в последствие се разкъсва и става дизюнктивен: Lilium, Primula, Veronica, Galium
  • Апоендемити: естествени полиплоиди от междурасова хибридизация. Ограничен ареал – локални ендемити: Tulipa tracica (2n=48)
  • Криптоендемити (скрити ендемити): с близка морфология, но трудно се кръстосват помежду си, например два ендемични вида късокрак Brachypodium ponticum (2n=16) и B. tenerum (2n=14)

Субендемити

Видове с ограничен ареал и изолирани находища в непосредствена близост (вторично разпространение)

 • Syringa vulgaris /обикновен люляк/ – Балкански полуостров, Западна Румъния и Азиатското крайбрежие на Мраморно море
 • Pinus heldreichii /черна мура/ – Балкански полуостров и 1-2 находища в Южна Италия

Космополити

Разпространени на големи части от всички континенти

Въпроси:

 1. Дефинирайте понятията реликти, ендемити и космополити.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти