Размножаване на растенията

Типове размножаване

 • Безполово: един родител; новите растения генетично идентични с майчиното растение
  • Формирането на новия организъм е от клетки на един родител. Характерно е за растенията
  • Вегетативно:
   • При едноклетъчни – чрез разделяне
   • При талусни многоклетъчни растения – чрез фрагментация
   • При кормусни растения
    • По-слабо специализираните (пропагули)
    • Покритосеменните най-голямо разнообразие, осъществява се чрез: луковици, грудки, коренища, столони, издънки …
  • Апомиксис
   семенно размножаване, без оплождане – получават се апомиктни растения

   • Апогамия – от синергида или антипод
   • Апоспория – от диплоидна клетка на нуцелуса
   • Партенокарпия: образуване на плодове от неоплодена яйцеклетка
    • естествена: мутации, вегетативно размножаване
    • индуцирана: безсеменни плодове в практиката като грозде, диня, банани и др.
    • стойност за производството: запазване на ценни качества
 • Полово (дигенно): комбинация на генетичен материал от два родителя и потомството носи наследствена информация от двата родителя
  • Агаметогамия: сравнително рядко, при низшите растения и протистите: хологамия и конюгация.
  • Гаметогамия: с участие на полови клетки (гамети)
  • Изогамия: подвижни изогамети (еднакви по форма и големина)
  • Хетерогамия (анизогамия): различни по големина подвижни гамети (женски по-големи мъжки по-дребни)
  • Оогамия: неподвижна яйцеклетка в едноклетъчни полови органи – оогонии, малки подвижни сперматозоиди (при оомицети и харови)
  • Сифоногамия: неподвижни гамети, оплождането е с помощта на прашецова тръбицаРедуване на поколенията

 • Спорофит – безполово поколение: диплоидното растително тяло (2n), формирано чрез митотични деления на зиготата (образува хаплоидни спори чрез мейоза) .
 • Гаметофит – полово поколение: хаплоидно растение (n) от разделянето на спората: образува хаплоидни гамети (мъжки и женски)
 • Зигота: диплоидна клетка (2n), образува се след сливане на мъжката и женска гамета; образува диплоиден спорофит чрез митотични деления

Особености при редуването на поколенията  Въпрос:

 1. Представете схематично съотношенията спорофит/гаметофит в жизнените цикли на мъхообразни, папрати и семенниСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2023. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 08.02.2023 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти