Група Eumycota (Mycomycota) /Същински гъби/

Обща характеристика

 • Предимно многоклетъчни, рядко едноклетъчни
 • Вегетативно тяло: мицел, съставено от тънки нишки хифи, нарастващи с върха (за 24 ч. до 1 km нов мицел)
 • Клетъчни стени: полизахариди (главно хитин), малко белтъци, липиди, полифосфати
 • Плектенхим: подобие на тъкан (поради липса на плазмодезми) при висшите гъби, може да изпълнява покривна, механична, проводяща и др. функции
 • Образувания при различните групи гъби: ризоморфи, склероции, хаустории (при паразитите)

Размножаване

 • Вегетативно – оидии, хламидоспори, пъпкуване
 • Безполово – спори (в резултат на митоза конидиоспори, хламидоспори, артроспори, в спорангии – ендоспори и зооспори)
 • Спори, резултат от полово размножаване, образувани след мейотично делене
  • Ооспори – оогамия
  • Зигоспори – зигогамия
  • Аскоспори – ангиогамия
  • Базидиоспори – соматогамия

  При част от гъбите спорите след полов процес са в плодни тела

 • Полово
  • соматогамия (сливане на соматични клетки, хологамия)
  • гаметогамия (изогамия, хетерогамия, оогамия)
  • ангиогамия (зигогамия) – без гамети, цигангии

Екологични групи

 • Почвени гъби, участващи в микориза – симбиоза между гъба и корени на растение; мутуалистични отношения на двата организма
 • Промишлени гъби (върху метали, книги и др.)
 • Участващи в талуса на лишеите
 • Дърворазрушаващи гъби
 • Паразитни гъби

Значение

 • Широко разпространени в природата. Участват във всички екосистеми, като преобладават в горските
 • Гъби от всички трофични групи (сапрофитни, паразитни и микоризни) играят важна роля във функционирането на екосистемите
 • Важни биоиндикатори: изключително полезни в мониторингови програми и при проучвания на условията на околната среда в регионите с антропогенни въздействия
 • Причинители на болести по растенията; гъбични инфекции при хората и животните
 • Стопански полезни видове. Първият антибиотик – пеницилин; циклоспорин – подтиска имунни реакции при трансплантации; дрожди за хлебопроизводството и пивоварството (в анаеробна среда превръщат въглехидратите в етилов алкохол и CO2)
 • Микориза: близо 80% от висшите растения формират асоциации с гъби в корените си
 • Лишеи: гъби в симбиоза с водорасли и цианобактерии

Еволюция на гъбите

Съвременна хипотеза

 • Имат полифилетичен произход
 • Водят началото си от различни камшичести и некамшичести амебовидни форми
 • Най-древните фосили: от преди 400-500 млн. години

Класификация

Класификацията през последните години претърпява много промени, в съответствие с многото открития с прилагане на съвременни методи*:

 • отдел Chytridiomycota (клас Chytridiomycetes): едноклетъчни изогамни гъби
 • отдел Zygomycota (клас Zygomycetes): зигогамни многоядрени гъби, по най-новите схеми разделени на два отдела – Mucoromycota и Zoopagomycota.
 • отдел Ascomycota (клас Ascomycetes): гъби с многоклетъчен хаплоиден мицел и аскоспори. Тук се отнасят и гъбите, означавани в миналото като Deuteromycetes (Fungi imperfecti) – изкуствено създадена група с видове, за които няма достатъчна информация
 • отдел Basidiomycota (клас Basidiomycetes): гъби с многоклетъчен дикарионен мицел и базидиоспори
 • От класификацията на гъбите отпада отдел Oomycota (клас Oomycetes): оогамни гъби, в съвременните класификации са отнесени към кафявите водорасли

*остарелите таксономични рангове и наименования са показани в скоби като задраскан текст.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти