конспект Ботаника 2 – ЕООС и БЗ

Систематика на растенията

Конспект

за специалностите Екология и опазване на околната среда

доц. д-р Кирил Стоянов

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 2. Царство Mycetalia. Отдел Mycomycota. Клас Chytridiomycetes и клас Zygomycetes
 3. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. група Lichenes
 4. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae
 5. Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae
 6. Царство Vegetabilia. Подцарство Chlorobionta. Отдели Chlorophyta и Charophyta
 7. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция
 8. Отдел Bryophyta
 9. Отдели Lycopodiophyta и Equisetophyta
 10. Отдел Polypodiophyta
 11. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация
 12. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация
 13. Сем. Magnoliaceae, Aristolochiaceae и Nymphaeaceae.
 14. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae
 15. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae и Fumariaceae.
 16. Сем. Portulacaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae (вкл. Chenopodiaceae)
 17. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 18. Сем. Ericaceae, Primulaceae и Violaceae
 19. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae и Brassicaceae
 20. Сем. Tiliaceae, Malvaceae, Ulmaceae
 21. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae
 22. Сем. Crassulaceae, Droseraceae и Rosaceae
 23. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 24. Сем. Aceraceae, Rutaceae и Zygophyllaceae
 25. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae и Cornaceae
 26. Сем. Apiaceae
 27. Сем. Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae
 28. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae и Apocynaceae
 29. Сем. Oleaceae и Solanaceae
 30. Сем. Convolvulaceae и Cuscutaceae
 31. Сем. Boraginaceae и Scrophulariaceae
 32. Сем. Orobanchaceae, Gesneriaceae и Plantaginaceae
 33. Сем. Lamiaceae и Campanulaceae
 34. Сем. Asteraceae
 35. Сем. Alismataceae, Butomaceae и Hydrocharitaceae
 36. Сем. Melanthiaceae, Iridaceae, Liliaceae и Hyacinthaceae
 37. Сем. Convallariaceae, Ruscaceae и Asparagaceae
 38. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae и Orchidaceae.
 39. Сем. Juncaceae и Cyperaceae
 40. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация
 41. Сем. Araceae, Typhaceae
 42. Ареали. Произход на културните растения
 43. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 2. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 5. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 6. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 7. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2022. Определител на местни и чужди висши растения в България. Интерактивно разширено и допълнено издание. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-313-4.
 8. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 9. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 10. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 11. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 12. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 13. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 14. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 15. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 16. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 17. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", София
 18. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 19. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация "Биоразнообразие", София.
 20. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 21. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти