конспект Ботаника 2 – ЕООС и БЗ

Систематика на растенията

Конспект

за специалностите Екология и опазване на околната среда и Биологично земеделие (редовно обучение)

доц. д-р Кирил Стоянов

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 2. Царство Mycetalia. Отдел Mycomycota. Клас Chytridiomycetes и клас Zygomycetes
 3. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae
 4. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae
 5. Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae
 6. група Lichenes
 7. Царство Vegetabilia. Подцарство Chlorobionta. Отдели Chlorophyta и Charophyta
 8. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция
 9. Отдел Bryophyta
 10. Отдели Lycopodiophyta и Equisetophyta
 11. Отдел Polypodiophyta
 12. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация
 13. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация
 14. Сем. Magnoliaceae, Aristolochiaceae и Nymphaeaceae.
 15. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae
 16. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae и Fumariaceae.
 17. Сем. Portulacaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae
 18. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 19. Сем. Ericaceae, Primulaceae и Violaceae
 20. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae и Brassicaceae
 21. Сем. Tiliaceae, Malvaceae, Ulmaceae
 22. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae
 23. Сем. Crassulaceae, Droseraceae и Rosaceae
 24. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 25. Сем. Aceraceae, Rutaceae и Zygophyllaceae
 26. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae и Cornaceae
 27. Сем. Apiaceae
 28. Сем. Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae
 29. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae и Apocynaceae
 30. Сем. Oleaceae и Solanaceae
 31. Сем. Convolvulaceae и Cuscutaceae
 32. Сем. Boraginaceae и Scrophulariaceae
 33. Сем. Orobanchaceae, Gesneriaceae и Plantaginaceae
 34. Сем. Lamiaceae и Campanulaceae
 35. Сем. Asteraceae
 36. Сем. Alismataceae, Butomaceae и Hydrocharitaceae
 37. Сем. Melanthiaceae, Iridaceae, Liliaceae и Hyacinthaceae
 38. Сем. Convallariaceae, Ruscaceae и Asparagaceae
 39. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae и Orchidaceae.
 40. Сем. Juncaceae и Cyperaceae
 41. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация
 42. Сем. Araceae, Typhaceae
 43. Ареали. Произход на културните растения
 44. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 2. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 5. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 6. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 7. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 8. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 9. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 10. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 11. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 12. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 13. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 14. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 15. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 16. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", София
 17. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 18. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация "Биоразнообразие", София.
 19. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 20. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти