конспект Ботаника 2 – ЕООС и БЗ

Систематика на растенията

Конспект

за специалностите Екология и опазване на околната среда

доц. д-р Кирил Стоянов

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 2. Царство Mycetalia. Група Eumycota. Отдел Chytridiomycota и отдел Zygomycota
 3. Отдел Ascomycota – характеристика, размножаване. Подотдели Saccharomycotina, Taphrinomycotina, Pezizomycotina. група Lichenes
 4. Отдел Basidiomycota, подотдел Agaricomycotina
 5. Отдел Basidiomycota, подотдели Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina
 6. Царство Vegetabilia. Подцарство Chlorobionta. Отдели Chlorophyta и Charophyta
 7. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция
 8. Група Bryophyta (s.l.): Отдели Anthocerotophyta, Marchantiophyta и Bryophyta
 9. Отдел Lycopodiophyta
 10. Отдел Polypodiophyta. Класове Equisetopsida, Ophioglossopsida и Marattiopsida
 11. Отдел Polypodiophyta. Клас Polypodiopsida
 12. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация. Класове Cycadopsida, Ginkgopsida и Gnetopsida
 13. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация. Клас Pinopsida
 14. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация
 15. Сем. Magnoliaceae, Aristolochiaceae и Nymphaeaceae.
 16. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae
 17. Сем. Paeoniaceae и Papaveraceae.
 18. Сем. Portulacaceae, Caryophyllaceae и Amaranthaceae
 19. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 20. Сем. Ericaceae, Primulaceae и Violaceae
 21. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae и Brassicaceae
 22. Сем. Malvaceae и Ulmaceae
 23. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae
 24. Сем. Crassulaceae, Droseraceae и Rosaceae
 25. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 26. Сем. Aceraceae, Rutaceae и Zygophyllaceae
 27. Сем. Linaceae, Geraniaceae и Vitaceae
 28. Сем. Cornaceae и Apiaceae
 29. Сем. Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae
 30. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae и Apocynaceae
 31. Сем. Oleaceae, Solanaceae и Convolvulaceae
 32. Сем. Boraginaceae и Lamiaceae
 33. Сем. Orobanchaceae, Gesneriaceae, Plantaginaceae и Scrophulariaceae
 34. Сем. Campanulaceae и Asteraceae
 35. Сем. Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae и Araceae
 36. Сем. Melanthiaceae, Iridaceae и Liliaceae
 37. Сем. Asparagaceae (Asparagoideae, Nolnoideae, Scilloideae)
 38. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae и Orchidaceae.
 39. Сем. Juncaceae и Cyperaceae
 40. Сем. Poaceae и Typhaceae
 41. Ареали. Произход на културните растения
 42. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 2. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 5. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 6. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 7. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2022. Определител на местни и чужди висши растения в България. Интерактивно разширено и допълнено издание. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-313-4.
 8. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 9. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 10. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 11. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 12. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 13. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 14. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 15. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 16. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 17. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", София
 18. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 19. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация "Биоразнообразие", София.
 20. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 21. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти