Конспект Ботаника 2 – ЕООС и РЗ (задочно)

Систематика на растенията

Конспект

за специалностите Екология и опазване на околната среда и Растителна защита (задочно обучение)

доц. д-р Кирил Стоянов

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 2. Царство Mycetalia – кратка характеристика. Група Eumycota. Отдел Ascomycota. Подотдели Saccharomycotina, Taphrinomycotina, Pezizomycotina. Група Lichenes
 3. Царство Mycetalia – кратка характеристика. Група Eumycota. Отдел Basidiomycota. Подотдели Agaricomycotina, Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina
 4. Царство Vegetabilia. Подцарство Chlorobionta. Отдели Chlorophyta и Charophyta
 5. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция. Група Bryophyta (s.l.): Отдели Anthocerotophyta, Marchantiophyta и Bryophyta
 6. Отдел Lycopodiophyta
 7. Отдел Polypodiophyta. Класове Equisetopsida, Ophioglossopsida и Marattiopsida
 8. Отдел Polypodiophyta. Клас Polypodiopsida
 9. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация. Класове Cycadopsida, Ginkgopsida и Gnetopsida
 10. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация. Клас Pinopsida
 11. Отдел Magnoliophyta – обща характеристика и класификация
 12. Сем. Magnoliaceae, Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae
 13. Сем. Paeoniaceae и Papaveraceae.
 14. Сем. Caryophyllaceae, Amaranthaceae и Polygonaceae.
 15. Сем. Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 16. Сем. Ericaceae, Primulaceae и Violaceae
 17. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae и Brassicaceae
 18. Сем. Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae,
 19. Сем. Urticaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae
 20. Сем. Crassulaceae, Droseraceae и Rosaceae
 21. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 22. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae и Cornaceae
 23. Сем. Apiaceae, Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae.
 24. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae и Oleaceae.
 25. Сем. Solanaceae и Convolvulaceae.
 26. Сем. Lamiaceae, Boraginaceae, Plantaginaceae.
 27. Сем. Scrophulariaceae, Orobanchaceae, Gesneriaceae.
 28. Сем. Campanulaceae и Asteraceae.
 29. Сем. Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae и Araceae.
 30. Сем. Melantiaceae, Iridaceae и Liliaceae.
 31. Сем. Asparagaceae (Asparagoideae, Nolinoideae, Scilloideae).
 32. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae и Orchidaceae.
 33. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация
 34. Сем. Juncaceae, Cyperaceae, Typhaceae
 35. Ареали. Произход на културните растения. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 2. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 5. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2022. Определител на местни и чужди висши растения в България. Интерактивно разширено и допълнено издание. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-313-4.
 6. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 7. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 8. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 9. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 10. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 11. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 12. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 13. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 14. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 15. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 16. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 17. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София
 18. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 19. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация „Биоразнообразие“, София.
 20. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 21. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти