конспект Ботаника 1 – ЕООС и БЗ (редовно)

Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I)

доц. д-р Кирил Стоянов
всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководството за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията

Конспект

за специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Биологично земеделие“ (редовно обучение) в Аграрен университет – Пловдив

 1. Устройство и съставни части на растителната клетка. Физиологично активни вещества – видове и характеристика. Типове клетъчна организация
 2. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж
 3. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции.
 4. Наследствена информация в клетката.
 5. Пластиди и митохондрии – строеж и функции. Включения в пластидите
 6. Вакуоли и клетъчен сок.
 7. Клетъчна обвивка. Устройство. Нарастване на клетъчната обвивка. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка
 8. Митоза
 9. Мейоза
 10. Образувателни (меристемни) тъкани – видове и характеристика
 11. Паренхимни тъкани – видове и характеристика
 12. Първична покривна тъкан –епидерма и образуванията и. Вторична покривна тъкан – корк
 13. Механични тъкани – видове и характеристика
 14. Проводящи тъкани. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема. Ликова проводяща тъкан – флоема.
 15. Проводящи снопчета –видове и характеристика
 16. Отделителни тъкани – видове и характеристика
 17. Морфология на корена. Метаморфози на корена
 18. Първично и вторично анатомично устройство на корена
 19. Морфология на стъблото. Метаморфози на стъблото
 20. Първично анатомично устройство на стъблото
 21. Вторично анатомично устройство на стъблото
 22. Морфология на листа. Метаморфози на листа
 23. Анатомично устройство на листа
 24. Размножаване на растенията
 25. Устройство на цвета
 26. Съцветия – видове и характеристика
 27. Развитие на мъжкия гаметофит. Развитие на женския гаметофит
 28. Опрашване на растенията
 29. Оплождане при растенията
 30. Морфологично и анатомично устройство на семето
 31. Плод – строеж и класификация
 32. Разпространение на плодовете и семената
 33. Изменения на вегетативните органи във връзка с водата като екологичен фактор
 34. Изменения на вегетативните органи във връзка със светлината като екологичен фактор
 35. Изменения на вегетативните органи във връзка температурата като екологичен фактор
 36. Изменения на вегетативните органи под влияние на почвените (едафични) фактори и при хетеротрофно хранене
 37. Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми на растенията
 38. Изменения на растенията под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост

Литература

 1. Терзийски Д., М.Попова & Ил.Чешмеджиев. 1998. Анатомия и морфология на растенията – ВСИ, Пловдив.
 2. Попова М., Ил.Чешмеджиев & Г.Стойчев. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика по Ботаника – ВСИ, Пловдив.
 3. Стойчев Г., К.Кожухарова & Хр.Анастасов. 2006. Ръководство за упражнение по Ботаника – АУ, Пловдив.
 4. Георгиев, Г. & Чакалова Е. 1986. Анатомия и морфология на растенията – СУ, София, 448 с.
 5. Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев. 1988. Ботаника, Земиздат, София. 1988.
 6. Нинова, Д. & Воденичаров Д. 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията – Наука и изкуство, София.
 7. Нинова, Д. 1995. Анатомия и морфология на растенията – 320 с.
 8. Воденичаров, Д. 1969. Размножаване на растенията – С.,217 с.
 9. Ролан, Ж.К. 1978. Атлас биологии клетки, М., 119 с.
 10. Живкова, Т. 2001. Анатомия и морфология на растенията. I част: Растителна цитология и хистология. Pensoft, София-Москва. 2001.
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти