Конспект Ботаника I – ЕООС и РЗ (задочно)

Анатомия и морфология на растенията

доц д-р Кирил Стоянов
всеки въпрос е с връзки към темите в Курса за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията

Конспект

за специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Растителна защита“ (задочно обучение) в Аграрен университет – Пловдив

 1. Устройство и съставни части на растителната клетка. Физиологично активни вещества – видове и характеристика. Типове клетъчна организация
 2. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж
 3. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функцииНаследствена информация в клетката
 4. Пластиди и митохондрии – строеж и функции. Включения в пластидите.
 5. Вакуоли и клетъчен сок.
 6. Клетъчна обвивка. Устройство. Нарастване на клетъчната обвивка. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка
 7. Делене на клетката: Митоза и Мейоза.
 8. Образувателни (меристемни) тъкани – видове и характеристика
 9. Паренхимни тъкани – видове и характеристика
 10. Покривни тъкани. Първична покривна тъкан –епидерма и образуванията и. Вторична покривна тъкан – корк
 11. Механични тъкани – видове и характеристика
 12. Проводящи тъкани. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема. Ликова проводяща тъкан – флоема.
 13. Проводящи снопчета –видове и характеристика
 14. Отделителни тъкани – видове и характеристика
 15. Морфология на корена. Метаморфози на корена
 16. Първично и вторично анатомично устройство на корена
 17. Морфология на стъблото. Метаморфози на стъблото
 18. Първично анатомично устройство на стъблото
 19. Вторично анатомично устройство на стъблото
 20. Морфология на листа. Метаморфози на листа
 21. Анатомично устройство на листа
 22. Размножаване на растенията
 23. Устройство на цвета. Цветни формули.
 24. Съцветия – видове и характеристика
 25. Развитие на мъжкия гаметофит. Развитие на женския гаметофит
 26. Опрашване на растенията. Оплождане при растенията
 27. Морфологично и анатомично устройство на семето
 28. Плод – строеж и класификация
 29. Разпространение на плодовете и семената

Литература

 1. Терзийски Д., Попова М. & Чешмеджиев. И. 1998. Анатомия и морфология на растенията. ВСИ, Пловдив.
 2. Терзийски Д., Попова М. & Чешмеджиев И. 2012. Анатомия и морфология на растенията. АУ, Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика по Ботаника. ВСИ, Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К. & Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. АУ, Пловдив.
 5. Георгиев Г. & Чакалова Е. 1986. Анатомия и морфология на растенията – СУ, София.
 6. Димитров Ст., Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1988. Ботаника, Земиздат, София.
 7. Живкова, Т. 2001. Анатомия и морфология на растенията. I част: Растителна цитология и хистология. Pensoft, София-Москва. 2001.
 8. Калинков В. & Павлов Д. 1993. Ботаника. Мартилен. София.
 9. Нинова, Д. & Воденичаров Д. 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията. Наука и изкуство, София.
 10. Нинова, Д. 1995. Анатомия и морфология на растенията. Университетско издателство на ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив.
 11. Ролан, Ж.К. 1978. Атлас биологии клетки, Москва.
 12. Beck. 2010. Beck C.B. 2010. An Introduction to Plant Structure and Development: Plant Anatomy for the Twenty-First Century. Cambridge University Press. Cambridge.
 13. Dickinson. 2000. Integrative Plant Anatomy. Elsevier. San Diego – San Francisco – New York – Boston – London – Toronto – Sydney – Tokyo.
 14. Mishra S.r. 2009. Understanding Plant Anatomy. Discovery Publishing House. New Delhi.
 15. Λαζαρίδου –Αθανασιάδου Μ. 2009. Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών. ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
 16. Χριστοδουλάκης Ν. Σ. 2011. Ανατομια φυτών. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΠΙΝΙΑ. Αθηνα.
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти