Устройство и съставни части на растителната клетка

Клетката като основна структурна и функционална единица. Клетъчни органели. Плазмалема. Компартментация.
[w]

Исторически преглед на познанията за клетката

 • 1665 г. – Робърт Хук[w] открива за първи път „празнини“ в прерези на корк, нарича ги с понятието cellula (килийка, клетка)
 • Методи за изследване. Развитие на оптичните прибори – светлинен, електронен микроскоп.
 • Откриване на микроскопските органели – ядро, цитоплазма, пластиди, вакуоли, скорбялни зърна
 • Изясняване на наличието на едноклетъчни и многоклетъчни организми
 • Самостоятелност на клетката като структурна и функционална единица
 • Клетъчна теория на Теодор Шван (зоолог) и Матиас Шлайден (ботаник) – 1938-39 г.
 • Откриване на субмикроскопските структури

Клетъчна теория

 • Основни положения [w]
  • Клетката е основна структурна единица на всички живи организми.
  • Вън от клетката няма живот.
  • Клетките на всички едноклетъчни и многоклетъчни организми са сходни по строеж, химически състав, основна проява на жизненост и обмяна на веществата.
 • Съвременни положения
  • Клетките произлизат от вече съществуващи клетки (чрез клетъчно делене).
  • Клетките съдържат наследствена информация, която се предава от клетка на клетка в процеса на деленето
  • Всички клетки на практика имат един и същ химичен състав.

Размери на клетките

 • Обикновено 10-100 µм, с изключения до 1 mm (паренхим на плод), 2-4 cm (ликови влакна на лен и коноп), 8 cm (ликови влакна на коприва), 20 cm (рамия).
 • Малкият размер се обосновава от необходимостта от повече мембранни повърхности и къси разстояния за вътреклетъчен транспорт.
 • Стратегии за увеличаване на полезната повърхност: нагъната или вретеновидна форма.

Форми на клетките

[l]

 • Паренхимни – с еднакъв диаметър: сферични, лещовидни, кубични, звездовидни, леко правоъгълни.
  Изодиаметрични – с почти еднакви диаметри във всички направления.

  Размери – 16-66 µm в напречен пререз; изключения до 1 mm

 • Прозенхимни – едната ос е по-силно удължена от другата: 14 стенна ( 8-шестоъгълни и 6-четириъгълни стени). Разрастват предимно в едно направление, обикновено със заострени краища

Протопласт и парапласт

Общи и специфични органели

Плазмена мембрана (плазмалема)

Без свободни краища, ограничава всички органели в клетката [w]

 • Функции
  • Компартментация на клетката,
  • Транспорт на вещества,
  • Избирателна пропускливост.
 • Състав и строеж (течно-мозаичен модел) [v]
  • Фосфолипиди
   хидрофилни (полярни) и хидрофобни части образуват плосък бислой или липозоми.
 • Белтъци[v]
  Интегрални и периферни; Трансмембранни
  Функции: прикрепване към цитоскелета и извънклетъчния матрикс; клетъчни сигнали; ензимна активност; транспорт; междуклетъчни контакти междуклетъчно разпознаване.

Микроскопски снимки:
Растителна клетка под светлинен микроскоп и движение на цитоплазмата и (видео)


Въпроси:

 1. Дефинирайте понятието „клетка“
 2. Каква е разликата между протопласт и парапласт?
 3. Кое е общото и кое – различното при растителните и животинските клетки?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов

(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти