Цитоплазма

физични свойства, химичен състав и строеж[w]
[видео]

Компоненти: Хиалоплазма, цитоскелет, мембранни и немембранни компоненти

Физични свойства

 • Агрегатно състояние – в зависимост от количеството на водата
 • Коефициент на светлинно пречупване – между коефициентите на пречупване на водата и стъклото
 • Относително тегло – от 1.01 до 1.06
 • Вискозитет – близък до водния
 • Еластичност
 • Самостоятелно движение (кръгово, струисто, фонтанно)
  видео: в епидермални клетки, в паренхимни клетки

Химичен състав

 • Неорганични вещества
  • Вода 60-95%, при анабиоза намалява до 10-15%
  • Минерални соли 5%
 • Органични вещества
  • Конституционни съединения (метаболитно активни):
   • белтъци – 60%
    • прости белтъци (протеини) – само от полипептидни вериги
    • сложни белтъци (протеиди) – нуклеопротеиди, гликопротеиди, липопротеиди
   • нуклеинови киселини – 10%
    РНК: иРНК, тРНК, рРНК

   • липиди – 20%
    • фосфолипиди
    • гликолипиди
   • въглехидрати – 15%
    • моно- и дизахариди – разтворими във вода
    • полизахариди – неразтворими или слаборазтворими във вода
  • Ергастични вещества
   • Резервни вещества – обикновено пакетирани във вакуоли или гранули
   • Крайни метаболити

Строеж

 • Плазмалема (клетъчна мембрана) – с дебелина 10 nm [w]
 • Тонопласт (вакуолна мембрана) – с дебелина 10 nm
 • Мезоплазма (цитозол)[w]
  • Хиалоплазма [w]
   • Колоидна система от белтъци, нуклеинови киселини, полизахариди, липиди ….
   • Променя агрегатното си състояние съгласно свойствата на колоидните разтвори – между зол и гел.
   • Основна структура за протичането на биохимичните процеси и вътреклетъчен транспорт.
  • Цитоскелет [w]
   [видео][видео]

   • Функции на цитоскелета

    • Осъществява транспорта в цитплазмата и нейното видимо движение
    • Придава формата на клетката и свързва всички органели
    • Образува делителното вретено
   • Компоненти на цитоскелета
    • Актинови микрофиламенти [w]

     • Групират се в микрофибрили (димери), а те – във фибрили (полимери)
     • Придвижват и застопоряват органелите чрез съкращаване
     • Придават еластичност на цитоплазмата
     • Междуклетъчни контакти
    • Тубулинови тръбички (микротубули) [w]
     • Състоят се от алфа- и бета- тубулини, подредени като димери. По-широки и стабилни са от филаментите, в сечение са 25 nm
     • Поддържат формата на клетката и придвижват органели чрез разграждане и синтез на тръбичките [видео][видео]

Субмикроскопски органели в цитоплазмата


Рибозоми и едномембранни органели

 • Рибозоми[w]
  • Открити от Паладе – 1955 г. (чрез ТЕМ), наричани грануларни частици на Паладе, 15-35 nm в диаметър
  • Изпълняват транслацията на иРНК до белтъци, с участието на тРНК [видео]
  • Строеж: 2 субединици с характерен седиментационен коефициент.
   • в цитоплазмата на еукариоти: 40s и 60s, общо 80s
   • в митохондриите, хлоропластите и бактериалните клетки: 30s и 50s, общо 70s
  • Синтез: в ядърцето: еозоми (рРНК), неозоми (рибонуклеопротеиди)
  • Сглобяване в цитоплазмата непосредствено преди започване на белтъчния синтез

 • Едномембранни органели
  • Ендоплазмена мрежа (Ендоплазмен ретикулум) [w] [видео]
   • Функции
    • Транспортна
    • Синтез на липиди и мембрани
    • Постпроцесинг на полипептиди
    • Опаковка на молекули за транспорт
    • Прикрепване на рибозоми
   • Състояния
    • Гладка (агрануларна)

     синтез на липиди и полизахариди

    • Грапава (грануларна)

     с рибозоми; синтез и транспорт на протеини
  • Апарат (комплекс) на Голджи (дикциозоми) [w] [видео][видео]
   • Състои се от няколко отделни дикциозоми с динамично положение и форма
   • Всяка дикциозома е съставена от 20-30 несвързани цистерни, които отделят вакуоли от краищата си.
   • Дикциозомата е с проксимален (близък) край за образуване на цистерни и дистален (отдалечен) край за разпадане на цистерните.
   • Функции: обработка, кондензиране и пакетиране на продукти за транспорт
  • Лизозоми [w][видео]
   • Вакуоли с хидролитични ензими отделяни от апарата на Голджи, pH=5
   • Вътреклетъчно смилане – разграждане на хранителни вещества и рециклиране на повредени органели
   • Участие във фагоцитозата
   • Участие в програмираната смърт на клетките
  • Сферозоми
   • Липопротеидни телца, отделяни от каналите на ендоплазмената мрежа
   • Синтез и натрупване на мазнини
  • Глиоксизоми
   • Участие в глиоксалатния цикъл (разпадане на липидите)
   • В по-голямо количество в клетките на резервните тъкани
  • Пероксизоми: участват в детоксикацията на клетката (разграждат водородния пероксид H2O2.
  • Мултивезикуларни телца (корпускули; ендозоми) [w]
   • В близост до плазмалемата
   • Участват в изграждането на клетъчната обвивка
   • Светъл матрикс с голям брой вибриращи мехурчета
  • Ломозоми: резултат от мултивезикуларните телца, напуснали протопласта

Плазмодезми

 • Преки цитоплазмени връзки в средната ламела, образувани в телофазата, по-късно видими като пори [w]
 • До 10-20 хил. в клетка
 • Строеж: В канал образуван от плазмалема, преминава дезмотубула (тръбичка от ендоплазмената мрежа) и хиалоплазма
 • дебелина на плазмодезмите: 20 nm
 • oбщ брой в клетката: до 20 000
 • Функции
  • Преки цитоплазмени връзки
  • Междуклетъчен симпластен транспорт на вещества
  • Предаване на йонни сигнали

Транспортните системи апопласт и симпласт

 • Симпласт – система обединяваща протопластите всички свързани клетки [w]
 • Апопласт – система обединяваща всички свързани клетъчни стени и тяхното водно съдържание [w]

  Въпроси:

 1. Каква е разликата между двата основни компонента на цитоплазмата?
 2. Как строежът на рибозомите доказва ендосимбиотичната теория?
 3. Защо едномембранните компоненти нямат ендосимбиотичен произход?
 4. Кой клетъчен компонент е връзката за осъществяване на апопластния и кой – за симпластния транспорт?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2015. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 18.02.2023 от К. Стоянов
www.botanica.gallery

(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти