конспект Ботаника 1 – РЗ (редовно)

Анатомия и морфология на растенията

доц. д-р Цветанка Райчева
всеки въпрос е с връзки към темите за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията

Конспект

за специалност Растителна защита (редовно обучение)

 1. Устройство и съставни части на растителната клетка
 2. Типове клетъчна организация
 3. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж
 4. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции
 5. Хромозоми – строеж и функции
 6. Пластиди и митохондрии – строеж и функции
 7. Физиологично активни вещества – видове и характеристика
 8. Вакуоли и клетъчен сок
 9. Включения в пластидите
 10. Устройство на клетъчната обвивка
 11. Нарастване на клетъчната обвивка
 12. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка
 13. Митоза
 14. Мейоза
 15. Образувателни тъкани – видове и характеристика
 16. Паренхимни тъкани – видове и характеристика
 17. Първична покривна тъкан – епидерма и образуванията и
 18. Вторична покривна тъкан – корк
 19. Механични тъкани – видове и характеристика
 20. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема
 21. Ликова проводяща тъкан – флоема
 22. Проводящи снопчета –видове и характеристика
 23. Отделителни тъкани – видове и характеристика
 24. Морфология на корена
 25. Метаморфози на корена
 26. Първично и вторично анатомично устройство на корена
 27. Морфология на стъблото
 28. Метаморфози на стъблото
 29. Първично анатомично устройство на стъблото
 30. Вторично анатомично устройство на стъблото
 31. Морфология на листа
 32. Метаморфози на листа
 33. Анатомично устройство на листа
 34. Размножаване на растенията
 35. Устройство на цвета
 36. Съцветия – видове и характеристика
 37. Развитие на мъжкия гаметофит
 38. Развитие на женския гаметофит
 39. Опрашване на растенията
 40. Оплождане при растенията
 41. Морфологично и анатомично устройство на семето
 42. Плод – строеж и класификация
 43. Разпространение на плодовете и семената

Литература

 1. Терзийски, Д., М. Попова, Ил. Чешмеджиев, 1998. Анатомия и морфология на растенията.
 2. Стойчев, Г., К. Кожухарова, А. Николова, Хр. Анастасов. 1997. Ръководство за упражнение по Ботаника.
 3. Попова, М., Ил. Чешмеджиев, Г. Стойчев. 1992/1999 /. Ръководство за учебна практика по Ботаника.
 4. Воденичаров, Д., Д. Нинова. 1984. Ръководство за учебна практика по Ботаника, С., 262 с.
 5. Живкова, Т. 2001. Анатомия и морфология на растенията. 1 Растителна цитология и хистология. 1. Пенсофт, 439 с.
 6. Димитров, Ст., Д. Делипавлов, М. Попова, Ив. Ковачев, Д. Терзийски, Ил. Чешмеджиев. 1988. Ботаника, Учебник за студентите от ВСИ, Земиздат, София.
 7. Нинова, Д., Д. Воденичаров. 1976. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията, изд. Наука и изкуство, София.
 8. Нинова, Д. 1995. Анатомия и морфология на растенията, 320 с.
 9. Воденичаров, Д. 1969. Размножаване на растенията, С., 217 с.
 10. Ролан, Ж.К. 1978. Атлас по биологии клетки, М., 119 с.
 11. Тахтаджан, А. Л. 1954. Вопросы эволюционной морфологии растении, Ленинград, 214 с.
 12. Strasburger, E. 1983. Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen. Fischer, Stuttgart.

 

 

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти