Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията

Конспект

за специалност Растителна защита (редовно обучение)

доц. д-р Цветанка Райчева

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 2. Царство Mycetalia. Група Eumycota – характеристика
 3. (Отдел) Oomycota, Отдел Zygomycota.
 4. Отдел Ascomycota – характеристика, размножаване. Подотдели Saccharomycotina, Taphrinomycotina, Pezizomycotina.
 5. Отдел Basidiomycota, Подотдел Agaricomycotina,
 6. Отдел Basidiomycota, Подотдел Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina
 7. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция.
 8. Отдел Bryophyta – обща характеристика и класификация
 9. Отдел Lycopodiophyta
 10. Отдел Polypodiophyta. Класове Equisetopsida, Ophioglossopsida
 11. Отдел Polypodiophyta. Клас Polypodiopsida
 12. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация. Класове Cycadopsida, Ginkgopsida , Gnetopsida и Pinopsida
 13. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация
 14. Сем. Magnoliaceae, Lauraceae.
 15. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae
 16. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae.
 17. Сем. Caryophyllaceae и Amaranthaceae.
 18. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 19. Сем. Primulaceae, Violaceae, Salicaceae и Cucurbitaceae
 20. Сем. Brassicaceae
 21. Сем. Malvaceae и Ulmaceae
 22. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae
 23. Сем. Rosaceae
 24. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 25. Сем. Aceraceae, Rutaceae, Anacardiaceae
 26. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae, Cornaceae.
 27. Сем. Apiaceae
 28. Сем. Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae.
 29. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae.
 30. Сем. Oleaceae и Solanaceae.
 31. Сем. Convolvulaceae.
 32. Сем. Boraginaceae, Scrophulariaceae, Orobanchaceae
 33. Сем. Lamiaceae
 34. Сем. Asteraceae.
 35. Сем. Iridaceae и Liliaceae.
 36. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae
 37. Сем. Asparagaceae (Asparagoideae, Nolinoideae, Scilloideae) и Orchidaceae.
 38. Сем. Juncaceae, Cyperaceae
 39. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация
 40. Сем. Araceae, Typhaceae
 41. Ареали. Произход на културните растения
 42. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 2. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 5. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2022. Определител на местни и чужди висши растения в България. Интерактивно разширено и допълнено издание. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-313-4.
 6. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 7. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 8. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 9. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 10. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 11. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 12. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 13. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 14. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 15. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 16. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 17. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София
 18. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 19. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация „Биоразнообразие“, София.
 20. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 21. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти