конспект Ботаника 2 – АП и ЛГ (з)

Систематика на растенията

Конспект

за специалностите Агрономство (Полевъдство) и Агрономство (Лозаро-градинарство) (задочно обучение)

доц. д-р Цветанка Райчева

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 2. Отдел Mycomycota – характеристика.
 3. Клас Oomycetes, клас Zygomycetes

  Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae.

 4. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae
 5. Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae
 6. Царство Vegetabilia. Подцарство Chlorobionta. Отдели Chlorophyta и Charophyta
 7. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция.
 8. Отдел Bryophyta – обща характеристика и класификация
 9. Отдели Lycopodiophyta и Equisetophyta– обща характеристика и класификация
 10. Отдел Polypodiophyta – обща характеристика и класификация
 11. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация
 12. Отдел Magnoliophyta – обща характеристика и класификация
 13. Сем. Magnoliaceae, Lauraceae.
 14. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae
 15. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae
 16. Сем. Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae
 17. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 18. Сем. Primulaceae и Violaceae, Salicaceae, Cucurbitaceae
 19. Сем. Brassicaceae,
 20. Сем. Tiliaceae, Malvaceae, Ulmaceae.
 21. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae
 22. Сем. Rosaceae
 23. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 24. Сем. Aceraceae, Rutaceae, Anacardiaceae
 25. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae и Cornaceae
 26. Сем. Apiaceae
 27. Сем. Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae.
 28. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae.
 29. Oleaceae и Solanaceae.
 30. Сем. Convolvulaceae.
 31. Сем. Boraginaceae, Scrophulariaceae, Orobanchaceae.
 32. Сем. Lamiaceae.
 33. Сем. Asteraceae.
 34. Сем. Iridaceae и Liliaceae.
 35. Сем. Alliaceae и Amaryllidaceae
 36. Сем. Asparagaceae и Orchidaceae.
 37. Сем. Juncaceae, Cyperaceae
 38. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация
 39. Araceae, Typhaceae
 40. Ареали. Произход на културните растения
 41. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 2. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 5. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 6. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 7. Божилова Е., Kоева Й., Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Университетско издателство „Св. Kлимент Охридски”, София.
 8. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 9. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 10. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 11. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 12. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 13. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 14. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 15. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 16. Флора на (Н.)Р. България – т. I – XI. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София
 17. Червена книга на НРБ, 1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 18. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация „Биоразнообразие“, София.
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти