Особености на флората на България

Зелени водорасли: над 3000 вида
Мъхове: над 760 вида
Папратовидни: над 50 вида
Голосеменни: над 16 вида
Покритосеменни: над 3700 вида

Семейства с най-много видове:
Asteraceae – 450, Fabaceae – 270, Poaceae – 250, Rosaceae – 210, Caryophyllaceae – 180, Brassicaceae – 170, Apiaceae – 150, Lamiaceae – 140, Liliaceae – 110, Cyperaceae -100…

Над 900 вида са едификатори (25% по Бондев 1973):
дървесни: Pinaceae, Fagaceae, Salicaceae, Aceraceae, Cupressaceae, Oleaceae, Betulaceae, Tiliaceae
тревисти: Poaceae, Fabaceae, Cyperaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Apiaceae, Chenopodiaceae, Juncaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae

Горската растителност е под 33% от територията на страната и продължава да намалява

Видове с евроазиатско разпространение: 31.5%
с европейско: 21.34%
с евроазиатско-средноамериканско: 9.25%
космополитни: 5.43%
средиземноморски: 4%
балкански ендемити: 8.61%
български ендемити 4.17%

Жизнени форми: преобладават хемикриптофити (55.27%) и терофити (27%), следвани от хамефити, фанерофити (11.61%) и геофити(около 6%).
Доминиращите фанерофити в горските съобщества имат евроазиатско (42.5%) и европейско (20%) разпространение.
Терофитите от ефемерните съобщества са с разпространение в Средиземноморието, Южна Европа, и в сухите и по-топли райони на Азия и Северна Африка.


Стоянов К. 2021. Флора на България. Лекционен курс. Аграрен университет – Пловдив.
www.botanica.gallery

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти