Подклас Teliobasidiomycetidae

Гъби с начленен базидий По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и Pucciniomycotina [w] в рамките на Basidiomycota Предимно паразити, причиняват сериозни поражения […]

 

Клас Ascomycetes /Торбести гъби/

В съвременните класификации са с ранг на отдел [w] Сапрофитни и паразитни сухоземни гъби Вегетативно тяло – хаплоиден, многоклетъчен мицел (изкл. дрожите – псевдомицел) Размножаване изключително безполово (екзоспори) – конидиоспори. […]

 

Клас Oomycetes /Водни плесени/

Класифицирани като гъби въз основа на морфология и начин на живот.[w] По съвременните представи са изключени от царството на гъбите. Отнасят се към царство Chromalveolata [w], или в Protista [w], […]

 

Клас Chytridiomycetes

Едноклетъчни, най-често едноядрени гъби, с просто устройство [w] В силно овлажнена среда (почва, водни басейни), паразити (вътреклетъчни паразити по висши растения, гъби, водорасли), по-рядко сапротрофи Цикъл на развитие: хаплонтен Размножаване: […]

 

Отдел Mycomycota (Eumycomycota) /Същински гъби/

Обща характеристика Предимно многоклетъчни, рядко едноклетъчни Вегетативно тяло: мицел, съставено от тънки нишки хифи, нарастващи с върха (за 24 ч. до 1 km нов мицел) Клетъчни стени: полизахариди (главно хитин), […]

 

Царство Mycetalia (Fungi) /Гъби и гъбоподобни организми/

Голяма група от около 100 000 видa в световен мащаб. Съвременна класификация на гъбите и гъбоподобните организми царство Mycetalia /Гъби и гъбоподобни организми/ отдел Myxomycota /Лигави гъби/ клас Acrasiomycetes клас […]

 
Към лентата с инструменти