Подотдели Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina

Гъби с начленен базидий В по-старите класификации обединявани в подклас Teliobasidiomycetidae или в клас Heterobasidiomycetes. По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и […]

 

Отдел Ascomycota /Торбести гъби/

В по-старите класификации са с ранг на клас [w] Сапрофитни и паразитни сухоземни гъби Вегетативно тяло – хаплоиден, многоклетъчен мицел (изкл. дрожите – псевдомицел) Размножаване изключително безполово (екзоспори) – конидиоспори. […]

 

Отдел Oomycota /Водни плесени/

Класифицирани като гъби въз основа на морфология и начин на живот.[w] По съвременните представи са изключени от царството на гъбите. Отнасят се към царство Chromalveolata [w], или в Protista [w], […]

 

Отдел Chytridiomycota /Хитридиеви/

Едноклетъчни, най-често едноядрени гъби, с просто устройство [w] В по-старите класификации са с ранг на клас. В силно овлажнена среда (почва, водни басейни), паразити (вътреклетъчни паразити по висши растения, гъби, […]

 

Група Eumycota (Mycomycota) /Същински гъби/

Обща характеристика Предимно многоклетъчни, рядко едноклетъчни Вегетативно тяло: мицел, съставено от тънки нишки хифи, нарастващи с върха (за 24 ч. до 1 km нов мицел) Клетъчни стени: полизахариди (главно хитин), […]

 

Царство Mycetalia (Fungi) /Гъби/

Голяма група от около 100 000 видa в световен мащаб. Класификация на гъбите царство Mycetalia (Fungi) /Гъби/ отдел Myxomycota /Лигави гъби/: Според последните класификации са изключени от гъбите и са […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти