Семейство Poaceae /Житни/

Космополити, съставят около 22% от растителната покривка С важна фитоценотична роля Жизнени форми: предимно тревисти, някои тропични видове храсти и дървета Корени: адвентивни → брадата коренова система Стъбла кухи или […]

 

Подотдели Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina

Гъби с начленен базидий В по-старите класификации обединявани в подклас Teliobasidiomycetidae или в клас Heterobasidiomycetes. По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и […]

 

Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми

Фенология Периодични сезонни изменения в живота на растенията, в зависимост от сезонните изменения на средата Фенофази: основни етапи на сезонното развитие набъбване и развитие на пъпките начало и край на […]

 

Морфология на корена

Онтогенетично развитие на корена Започва развитието си от зачатък в зародиша, наречен зародишен корен (радикула) При покълнване пробива семенната обвивка и навлиза в почвата Видове корени според произхода и начина […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти