Лачева, 2009. Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus

PDF Лачева, М. 2009. Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus (Agaricales) в България Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), […]

 

Радев & Райчева, 2012. Сезонна динамика на медоносната растителност за района на село Белозем

PDF Радев, Ж. & Райчева Цв. 2012. Сезонна динамика на медоносната растителност за района на село Белозем (Пловдивска област). Екология и Бъдеще. Научно списание за селскостопанска и горска наука, 11(2): […]

 

Радукова, 2012. Еколого-биологични особености на Juniperus sibirica върху територията на НП „Централен Балкан“

Пловдивски университет "Паисий Хилендарси", Биологичен факултет Ценка Иванова Радукова Еколого-биологични особености на Juniperus sibirica Burgs. върху територията на Национален парк "Централен Балкан" дисертация за присъждане на образователна и научна степен […]

 

Райчева 2013. Екологична оценка на подрод Rumex

PDF Райчева Цв. 2013. Екологична оценка на подрод Rumex (Rumex L., Polygonaceae) в България. Екология и бъдеще, 12(1): 45-50 Raycheva Tz. 2013. Ecological assessment of subgenus Rumex (Rumex L., Polygonaceae) […]

 

Райчева. 2009. Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex, Polygonaceae) в България

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Цветанка Георгиева Райчева Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex L. Polygonaceae Juss.) в България шифър 01.06.03 дисертация за присъждане на […]

 

Райчева & Стоянов. 2015. Анализ на висшата флора на Мечковец и Драгойна

PDF Райчева Цв. & Стоянов К. 2015. Анализ на висшата флора на ридовете Мечковец и Драгойна (Средни Родопи). Аграрни науки. 7(17): 51-57. Ключови думи: висша флора, Средни Родопи. Ридовете Мечковец […]

 

Изменения под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост

Особености на антропогенните фактори Антропогенни фактори: с бързо променящи се средни стойности, водят до замърсявания на въздуха, почвата и водата, до нарушаване на екологичното равновесие Периоди в историята на Земята: […]

 

Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми

Фенология Периодични сезонни изменения в живота на растенията, в зависимост от сезонните изменения на средата Фенофази: основни етапи на сезонното развитие набъбване и развитие на пъпките начало и край на […]

 

Корен

Корен (radix) Основен вегетативен орган, обезпечаващ водоснабдяването и минералното хранене обикновенно подземен Функции: прикрепваща, всмукателна, натрупване на резервни вещества, понякога структура за вегетативно размножаване Най-добре развит при семенните растения Морфология […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти