Определител на растенията в България. 1994.

Делипавлов, Д., М. Попова, И. Ковачев, Д. Терзийски, И. Чешмеджиев, Д. Граматиков. 1992. под общата редакция на проф. Д.Делипавлов Определител на растенията в България (Второ преработено и допълнено издание) Земиздат, София. ISBN 954-05-0069 В определителя се дават таблици за определяне на семействата на висшите растения (без семействата от отдел Bryophyta) и таблици за определяне на […]

 

Райчева & Стоянов. 2015. Анализ на висшата флора на Мечковец и Драгойна

PDF Райчева Цв. & Стоянов К. 2015. Анализ на висшата флора на ридовете Мечковец и Драгойна (Средни Родопи). Аграрни науки. 7(17): 51-57. Ключови думи: висша флора, Средни Родопи. Ридовете Мечковец и Драгойна са част от Натура зона „Средни Родопи” по Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Извършен е […]

 

Oтдел Equisetophyta /Хвощообразни/

Едни от най-старите растения на земята По палинологични данни: широко разпростарнени дървесни форми през девон. [w] Всички съвременни представители са групирани в един разред (Equisetales), в единствен род Equisetum[w] Многогодишни, тревисти, еднаквоспорови растения с космополитно разпространение Екология: по песъкливи, глинести, влажни почви с кисела реакция Стъбла: подземни видоизменени (коренища); 3 вида надземни – зелени, кухи, […]

 

Подцарство Magnoliobionta /Висши (кормусни) растения/

Характеристика Най-сложно устроени в растителното царство Многобройни хлоропласти с хлорофил a и b Целулозна клетъчна обвивка Хаплодиплонтен цикъл на развитие; хетероморфна смяна на поколенията Хаплоидна спора → гаметофит Оплождане → спорофит Спорофит с висока хистологична диференциация. Размерите са от няколко mm до 120 m. Продължителност на живот от няколко дни до 4600г. (Pinus aristata[w] в […]