Райчева. 2009. Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex, Polygonaceae) в България

PDF
Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК.
Цветанка Георгиева Райчева
Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex L. Polygonaceae Juss.) в България
шифър 01.06.03
дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“

научен ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Ана Василева Петрова
рецензенти:
проф.д.б.н. Димитър П. Терзийски
доц. д-р Дафина Й. Нинова

София, 2009.


Tzvetanka Georgieva Raycheva
Biosystematic study of subgenus Rumex (Rumex L., Polygonaceae Juss.) in Bulgaria
PhD. thesis[Цитирано в | Cited in]:

  • Goranova V., Vassilev K. & Pedashenko H. 2013. Vascular flora of the Valley of Mesta River floristic region, SW Bulgaria. Phytologia Balcanica, 19(1): 89-114.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

Към лентата с инструменти