Стоянов, К. 2009. Биосисематично проучване на Orobanchaceae в България

PDF
Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК.
Кирил Христов Стоянов
Биосистематично проучване на сем. Orobanchaceae Vent. (Воловодецови) в България
научна специалност 01.06.03 – Ботаника
дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”София, 2009.
научен ръководител: ст.н.с. I ст. д.б.н. Минчо Евтимов Анчев
рецензенти:Проф. д-р Мария Попова, Ст.н.с. II ст. д-р Светлана Банчева


Kiril Hristov Stoyanov
Biosystematic study of the family Orobanchaceae Vent. in Bulgaria
scientific area 01.06.03 – Botany
PhD. thesis
scientific instructor: Prof. DSc. Mincho Evtimov Anchev
reviewers: Prof. Dr. Maria Popova, Assoc. prof. Dr. Svetlana Bancheva
Sofia, 2009.


[cited in: | цитирано в:]

 
Leave a Reply

Вашият коментар

Към лентата с инструменти