Стоянов, Христева & Декалска. 2015. Род Phelipanche в България. Хорология и гостоприемници.

PDF
Стоянов К., Христева Цв. & Декалска Т. 2015.

Род Phelipanche (синя китка) в България. Хорология и гостоприемници.
Dizma print. Пловдив.

Книгата е безплатна.
Ако желаете, можете да изпратите дарение.


не се приемат дарения от студенти

Семейство Orobanchaceae е представено от облигатни коренови паразити. Някои от тях са икономически значими, като увреждат редица земеделски култури. Представено е в България от два рода – Phelipanchе и Orobanchе. Към род Phelipanche се отнасят малък брой видове в България, които имат висока трофична пластичност (ниска специфичност към гостоприемника).
Често външният изглед на паразита е зависим от физиологията на гостоприемника и по тази причина определянето на видовете е затруднено.
За определяне на видовете, в тази книга е приложен определителен ключ.
Всеки вид е представен с общи снимки, снимки с гостоприемнцици, карта на разпространението, кратко описание на разпространението по флористични райони и списък на гостоприемниците по семейства.
В края е приложена таблица на гостоприемниците, върху които паразитират съответните видове от род Phelipanche.
Книгата може да се ползва от ботаници, биолози, еколози, агрономи, студенти и природолюбители.


Stoyanov K., Hristeva Tz. & Dekalska T. 2015.

Genus Phelipanche (broomrape) in Bulgaria. Horology and hosts.
Dizma print. Plovdiv.


 
Leave a Reply

Вашият коментар

Към лентата с инструменти