Райчева & Стоянов. 2015. Анализ на висшата флора на Мечковец и Драгойна

PDF
Райчева Цв. & Стоянов К. 2015.

Анализ на висшата флора на ридовете Мечковец и Драгойна (Средни Родопи).
Аграрни науки. 7(17): 51-57.
Ключови думи: висша флора, Средни Родопи.

Ридовете Мечковец и Драгойна са част от Натура зона „Средни Родопи” по Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Извършен е флористичен анализ за 5-годишен период (от 2008 до 2012 г.), в резултат на който са установени 388 вида висши растения, принадлежащи към 257 рода и 89 семейства. Флорните елементи са по Конспект на висшата флора на България. Фитогеографският облик на растителността в Мечковац и Драгойна е формиран от медитерански, субмедитерански и европейски флорни елементи (40% от всички видове). В изследваната територия се срещат инвазивни видове, предимно американски флорни елементи – Bidens frondosus, Galinsoga parviflora, Amaranthus hybridus. Терциерни реликти във флората на Мечковац и Драгойна са 7 вида: Acer campestre; Juniperus
communis
; J. oxycedrus; Salix alba; Quercus dalechampii; Corylus avellana, Carpinus betulus. От установените в района видове 9 имат консервационна стойност.
Установените видове са групирани в клъстери по флорни елементи, биологични особености и фенологични спектри.


Raycheva Ts. & Stoyanov K. 2015.
Analysis of the vascular flora of the Mechkovets and Dragoyna ridges (Middle Rhodopi Mts.)
Agricultural Sciences. 7(17): 51-57.

    [цитирано в: | cited in:]

  1. Petrova A. & Vladimirov V. 2018. Recent progress in floristic and taxonomic studies in Bulgaria. Botanica Serbica, 42(1): 35-69. Scopus
  2. CBD Sixth National report 2014-2018 to the Convention on Biological Diversity. Ministry of Environment and Water, Republic of Bulgaria

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти