конспект Ботаника 1 – РЗ (редовно)

Анатомия и морфология на растенията доц. д-р Цветанка Райчева всеки въпрос е с връзки към темите за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) Устройство и съставни части на растителната клетка Типове клетъчна организация Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж Ядро – обща характеристика, химичен […]

 

Семейство Oleaceae /Маслинови/

Космополитно семейство [w] Вечнозелени и листопадни дървета и храсти Листа: срещуположни, прости или перести Цветна формула: ✱ Ca(4) Co(4) A2 G(2) ⚥ Плод: ягода, кутийка, костилков, орех Представители: Syringa vulgaris /Люляк/: по варовити склонове род Fraxinus /Ясен/[w]: видове от флората на България: F. excelsior /Планински ясен/[w], F. oxycarpa /Полски ясен/[w], F. ornus /Мъждрян/[w] Ligustrum vulgare […]

 

конспект Ботаника 1 – ЕООС и БЗ (редовно)

Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководството за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията Конспект за специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Биологично земеделие“ (редовно обучение) в Аграрен университет – Пловдив  

 

Конспект Ботаника I – ЕООС и РЗ (задочно)

Анатомия и морфология на растенията доц д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Курса за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията Конспект за специалностите „Екология и опазване на околната среда“ и „Растителна защита“ (задочно обучение) в Аграрен университет – Пловдив Устройство и съставни части на растителната клетка. Типове клетъчна […]

 

Препоръчвана литература

Препоръчвана литература за подготовка по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) Терзийски Д., Попова М. & Чешмеджиев. И. 1998. Анатомия и морфология на растенията. ВСИ, Пловдив. Терзийски Д., Попова М. & Чешмеджиев И. 2012. Анатомия и морфология на растенията. АУ, Пловдив. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика […]

 

Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми

Фенология Периодични сезонни изменения в живота на растенията, в зависимост от сезонните изменения на средата Фенофази: основни етапи на сезонното развитие набъбване и развитие на пъпките начало и край на цъфтежа пълно съзряване на плодовете есенен листопад зимен покой Динамика на сезонните изменения: Отразява се във фенологични карти и фенологични спектри Развитие през пролетта Мобилизиране […]

 

Изменения във връзка с преминаване към хетеротрофно хранене

Категории зависимост от храненето Автотрофи: изходният тип хранене на растенията чрез фотосинтеза Миксотрофи: растения със смесено (полуавтотрофно) хранене Хетеротрофи: растения с несамостойно хранене паразити биотрофи: в симбиоза с гъби (микотрофи) или бактерии (бактериотрофи) хищници Бактериотрофия (бактериориза) Микотрофия (микориза) (понятията „бактериориза“ и „микориза“ са обяснени в темата „Метаморфози на корена„) Паразитизъм Развиват се върху растения-гостоприемници Промени […]

 

Изменения на вегетативните органи под влияние на почвени (едафични) фактори

Почвени фактори: Голяма плътност Понижена аерация Почти постоянна температура Различна киселинност – кисели в студените области, слабо алкални в сухите и горещите зони Категории в зависимост от почвените фактори Растения, привързани към определен тип почви Халофити Псамофити Растения, предпочитащи даден тип почва Растения, безразлични към типа на почвата Халофити Обитават силно засолени почви Имат белези […]

 

Изменения на вегетативните органи във връзка с температурата

Стъблени и коренови метаморфози Грудки Стъблени Коренови Коренище Луковица Грудколуковица „Кореноплод“ (темата е разгледана в темите за метаморфози на корен и стъбло) Въпрос: Направете анатомично сравнение на посочените метаморфози ↑ ← → Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. онлайн версия обновена […]

 

Изменения на вегетативните органи във връзка със светлината

Хелиофити (светлолюбиви растения) Обитават открити пространства, понасят постоянно пълно слънчево осветление: в степи, пустини, високопланински области Дървесни видове: ниски, с рехави, силно разклонени широки корони Листа с ясно диференциран, често доминиращ палисаден паренхим Високопланински тревисти видове: често с розетка (Gentiana verna /Пролетна тинтява/, Taraxacum /Глухарче/ …) Ксероморфна структура – обилието на светлина винаги е съчетано […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти