Конспект Ботаника I – ЕООС и РЗ (задочно)

Анатомия и морфология на растенията доц д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Курса за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията Конспект за специалностите “Екология и опазване на околната среда” и “Растителна защита” (задочно обучение) в Аграрен университет – Пловдив Устройство и съставни части на растителната клетка. Типове клетъчна […]

 

Препоръчвана литература

Препоръчвана литература за подготовка по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) Терзийски Д., Попова М. & Чешмеджиев. И. 1998. Анатомия и морфология на растенията. ВСИ, Пловдив. Терзийски Д., Попова М. & Чешмеджиев И. 2012. Анатомия и морфология на растенията. АУ, Пловдив. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992 (1999). Ръководство за учебна практика […]

 

Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми

Фенология Периодични сезонни изменения в живота на растенията, в зависимост от сезонните изменения на средата Фенофази: основни етапи на сезонното развитие набъбване и развитие на пъпките начало и край на цъфтежа пълно съзряване на плодовете есенен листопад зимен покой Динамика на сезонните изменения: Отразява се във фенологични карти и фенологични спектри Развитие през пролетта Мобилизиране […]

 

Изменения във връзка с преминаване към хетеротрофно хранене

Категории зависимост от храненето Автотрофи: изходният тип хранене на растенията чрез фотосинтеза Миксотрофи: растения със смесено (полуавтотрофно) хранене Хетеротрофи: растения с несамостойно хранене паразити биотрофи: в симбиоза с гъби (микотрофи) или бактерии (бактериотрофи) хищници Бактериотрофия (бактериориза) Микотрофия (микориза) (понятията “бактериориза” и “микориза” са обяснени в темата “Метаморфози на корена“) Паразитизъм Развиват се върху растения-гостоприемници Промени […]

 

Изменения на вегетативните органи под влияние на почвени (едафични) фактори

Почвени фактори: Голяма плътност Понижена аерация Почти постоянна температура Различна киселинност – кисели в студените области, слабо алкални в сухите и горещите зони Категории в зависимост от почвените фактори Растения, привързани към определен тип почви Халофити Псамофити Растения, предпочитащи даден тип почва Растения, безразлични към типа на почвата Халофити Обитават силно засолени почви Имат белези […]

 

Изменения на вегетативните органи във връзка с температурата

Стъблени и коренови метаморфози Грудки Стъблени Коренови Коренище Луковица Грудколуковица “Кореноплод” (темата е разгледана в темите за метаморфози на корен и стъбло) Въпрос: Направете анатомично сравнение на посочените метаморфози ↑ ← → Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. онлайн версия обновена […]

 

Изменения на вегетативните органи във връзка със светлината

Хелиофити (светлолюбиви растения) Обитават открити пространства, понасят постоянно пълно слънчево осветление: в степи, пустини, високопланински области Дървесни видове: ниски, с рехави, силно разклонени широки корони Листа с ясно диференциран, често доминиращ палисаден паренхим Високопланински тревисти видове: често с розетка (Gentiana verna /Пролетна тинтява/, Taraxacum /Глухарче/ …) Ксероморфна структура – обилието на светлина винаги е съчетано […]

 

Изменения на вегетативните органи във връзка с водата

Мезофити в условия на достатъчно количество вода в почвата преобладават в умерените пояси листопадни дървета и храсти, много тревисти видове изходни за сравняването с другите групи Ксерофити анатомично устройство на лист с ксероморфна структура: E- епидерма, C- кутикула, P- паренхим, S- устица, H- власинки приспособени към значителен недостиг на вода в почвата и въздуха ксероморфна […]

 

Влияние на екологичните фактори

Екологична група: съвкупност от растения с еднакви изисквания към определени фактори на средата Жизнена форма: съвкупност от общите приспособителни черти в хабитуса на растенията в съответствие с екологичната група Метаморфози: наследствени видоизменения на органите в зависимост от екологичните фактори, водещи до нови функции Изменения на вегетативните органи във връзка с водата Изменения на вегетативните органи […]

 

Разпространение на плодовете и семената

Разнообразни механизми изградени в процеса на еволюция, осигураващи най-широкото разпространение на цветните растения на земята Анемохория: чрез вятъра дребни семена: Brassicaceae /Кръстоцветни/, Orobanchaceae /Сини китки/, Papaveraceae /Макови/ … крилатки или хвърчилки: Acer /явор/[w], Fraxinus /ясен/[w] …; Taraxacum /глухарче/, Lactuca /салата/ [w]… Хидрохория: чрез водата Въздушни тъкани или разрастване на чашката: Cocos nucifera /кокосова палма/[w], Trapa […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти