Raycheva 2009. Critical reassessment of the distribution of some taxa of Rumex subgenus Rumex

PDF Raycheva Ts. 2009. Critical reassessment of the distribution of some taxa of Rumex subgenus Rumex (Polygonaceae) in Bulgaria – 2 Phytologia Balcanica, 15(2): 155-169. Abstract: The chorology of Rumex patientia (subspp. patientia, recurvatus, orientalis), R. obtusifolius (subspp. obtusifolius, sylvestris, subalpinis, transiens), R. crispus (subsp. crispus, var. crispus, var. unicallosus, var. strisctissimus and subsp. robustus), […]

 

Петков & Стоянов 2010. Инвентаризация на колекцията от Fagaceae в SOA

PDF Петков Ж. & Стоянов К. 2010. Инвентаризация на колекцията от сем. Fagaceae в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, 55 (2): 363-368. Petkov Zh. & Stoyanov K. 2010. Inventory of the […]

 

Стоянов К. 2012. Материали и критични бележки за Orobanche subsect. Galeatae в България

PDF Стоянов К. 2012. Материали и критични бележки за род Orobanche subsect. Galeatae в България В: Петрова А. (ред.), Секционни доклади VII национална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011, 297-303. Българско ботаническо дружество, София. ISBN 978-954-92808-2-1 Stoyanov, K. 2012. Materials and critical notes on genus Orobanche subsect. Galeatae in Bulgaria In: Petrova, A. (ed.), […]

 

Райчева & Стоянов 2012. Състояние на колекциите от секция Limniris (род Iris) в българските хербариуми

PDF Райчева Цв. & Стоянов К. 2012. Състояние на колекциите от секция Limniris (род Iris) в българските хербариуми. В: Петрова А. (ред.), Секционни доклади VII национална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011, 359-366. Българско ботаническо дружество, София. ISBN 978-954-92808-2-1 Raycheva, Ts. & Stoyanov, K. 2012. Status of the collections of sect. Limniris (Iris, Iridaceae) […]

 

Карамфилова & Стоянов. 2015. Инвентаризация на сем. Hyacinthaceae, подсем. Hyacinthoideae в SOA

PDF Карамфилова И. & Стоянов К. 2015. Инвентаризация на сем. Hyacinthaceae Batsch ex Borkh подсем. Hyacinthoideae в хербариума на АУ-Пловдив (SOA) Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 59(1): 63-70. Karamfilova I. & Stoyanov K. 2015. Inventory of familly Hyacinthaceae Batsch ex Borkh subfam. Hyacinthoideae in the Herbarium of Agricultural University (SOA) Аграрен университет – Пловдив, […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти