Райчева & Стоянов 2012. Състояние на колекциите от секция Limniris (род Iris) в българските хербариуми

PDF
Райчева Цв. & Стоянов К. 2012.
Състояние на колекциите от секция Limniris (род Iris) в българските хербариуми.
В: Петрова А. (ред.), Секционни доклади VII национална конференция по ботаника. София 29-30 септ. 2011, 359-366. Българско ботаническо дружество, София. ISBN 978-954-92808-2-1

Raycheva, Ts. & Stoyanov, K. 2012.
Status of the collections of sect. Limniris (Iris, Iridaceae) in the Bulgarian herbaria.
In: Petrova, A. (ed.), Proc. VII Natl. Conf. Bot., 29–30.09.2011, Sofia, pp. 359-366. Bulg. Bot. Soc., Sofia. ISBN 978-954-92808-2-1

Abstract
A critical revision of the deposited herbarium samples of genus Iris sect. Limniris in the national herbaria (SOM, SOA and SO) is done. The distribution data in Bulgaria are revised according to the existing materials, records from the literature and authors’ collections. The presented information for sect. Limniris is databased. UTM-grid maps of the recent distribution of the taxa studied are built. Because of the similar morphological characters and habit, some materials of I. sintenisii have been incorrectly determinated as I. graminea. The results of the study display more limited distribution of I. graminea in Bulgaria, in comparison to the records in the floristic publications.

Благодарности
Авторите изказват своята признателност на Владимир Владимиров, Соня Цонева и Валери Георгиев от ИБЕИ – БАН, София, за любезното съдействие при събирането на материали. Изследването е част от инвентаризацията на хербарните колекции от род Iris в страната и е осъществено с финансовата подкрепа по договор 20–10 (АУ-Пловдив).

[цитирано в: | cited in:]

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти