Състав и структура на фитоценозата

Ценопопулация
Съвкупност от индивидите на даден растителен вид, обитаващи конкретна фитоценоза. Ценопопулацията е форма на съществуване на вида в растителното съобщество или в серия сменящи се съобщества (ако е от едни и същи индивиди) и форма на приспособяване към средата

Периоди в жизнения цикъл на многогодишните растения
приложимо разделяне за многогодишни, папратовидни и вегетативно размножаващи се.

 • Латенен (първичен покой): Дълъг период на покой на семената. Някои видове (ценотични релики и донесени отвън видове) могат да бъдат представени само от латентни популации
 • Виргинилен (девствен; предрепродуктивен): от прорастването до семеобразуването. Виргинилни индивиди: разнообразна група от поници и възрастни индивиди без генеративни органи. Участват активно във формирането на първична продукция. Продължителността на виргинилния период е с модификационен характер.
  • поници (p)
  • ювенилни индивиди (j) – заедно с пониците образуват групата подраст. Подтискане на развитието в естественеите популации от възрастните индивиди – ювенилният период е дълъг
  • иматурни индивиди (im) – преход от ювенилно към виргинилно състояние
  • виргинилни индивиди (v) – по форма и размери приличат на възрастните
   способнст за вегетативно размножаване – при иматурните и виргинилните индивиди
 • Генеративен (репродуктивен): с важно ценотично значение
  • начален (g1) – нарастване на вегетативната и генератиивната мощ
  • жизнена кулминация (g2) – цъфтеж и плододаване; съотношението генеративни/вегетативни индивиди показва състоянието на вида в съобществото
  • стареене (g3) – намаляване на жизнената и генеративна мощ
  • прекъсвания в генеративния период – зависят от условията на средата
  • вторичен покой – способността за преминаване е жизнена стратегия, в зависимост от средата
   вариати
 • Сенилен (старчески; пострепродуктивен): със слабо ценотично значение
 • Сенилна партикулация: вегетативно размножаване, при което получените индивиди са с много ниска жизнеспособност и бързо загиват
 • Субсенилни индивиди (ss) – приличат на виргинилните, понякога на иматурни; не се размножават, с малка вегетативна мощ
 • Сенилни индивиди – с понижена устойчивост и обмяна; постепенно отмират; могат са де появят черти на ювенилни растения
 • Квазисенилни индивиди: сенилни индивиди, които при благоприятни условия могат да се размножават по генеративен и вегетативен начин

Жизненост
степента, до която растенията достигат своя растеж  и развитие; дава представа за приспособимостта на видовете към условията.

 • слаба: растенията са угнетени, само единични представители образуват цветове и плодове
 • посредствена: растенията са частично угнетени
 • добра: растенията се развиват нормално и при определени условия цъфтят и плододават
 • отлична: интензивен растеж, и цял жизнен цикъл

Приспособителни свойства на ценопопулацията

 • способност на вида да преживява в ювенилно и иматурно състояние за дълго време, при слабо осветяване и при нищожно количество минерални вещества
 • способност на възрастните растения за вторичен покой, преминаване към вегетативно състояние или снижаване на семенната продуктивност
 • запазване на жизнеспособността на семената без да покълнват

Възрастова класификация на ценопопулациите

 • инвазионни: преобладават поници и виргинилни индивиди; зависят от преноса диаспори отвън.
 • нормални: с индивиди от всички възрастови групи.
 • регресивни: генеративното възобновяване е прекратено; преобладават стари индивиди,; липсват семена и млади индивиди.

Видов състав на фитоценозите
Зависи от условията на живот на растителното съобщество. Агроценозите са с по-малък брой видове. Сравнително бедни на видове са сенчестите гори, по-богати са тревистите съобщества.

 • Едификатори (доминантни видове): преобладаващите видове, които опрделят облика на дадена фитоценоза; имат най-голямо количество, най-приспособени към условията и създават основата на растителния етаж.
  • Според броя на доминантите: монодоминантни , олигодоминантни и полидоминантни съобщества.
  • Сезонно сменящи се доминанти: пролетние ефемероиди в широколистните гори (Crocus /минзухар/, Scilla /синчец/, Muscari /кукувиче грозде/ ….) и лятновегетиращите треви (Aegopodium podagrara /благ бъз/, Lathyrus /секирче/, Poa /ливадина/, Festuca, Dactylis), аналогично в ливадите
  • Устойчиви доминанти: образуват до 90-95% от общата фитомаса
  • Неустойчиви доминанти: епизодично доминиращи
 • Субедификатори (субдоминанти): видове с мо-малък дял в изграждането на растителния етаж
 • Флористичен състав: Пълният списък на растящите в съобществото растителни видове (висши растения, мъхове и лишеи). Растителността се инвентаризира 2-3 пъти във вегетационния период, за да бъдат описани дълговегетиращите видове,  кратковегетиращите, ефемерите и ефемероидите.
  • Флористично пълночленни фитоценози: в състава са всички видове приспособени за биотопа
   • абсолютно пълночленни: без възможно внедряване на видове
   • туземно пълночленни: всички видове от местната флора, способни да растат в биотопа
   • практически пълночленни: част от видовете са в периодично състояние на покой, през което могат да се внедрят други видове.
  • Флористично непълночленни фитоценози: неустойчиви поради антропогенно натоварване, масово явление в съвременната растителна покривка.
  • Размер на опитните площадки: за горски съобщества: 500-2500 m²; за тревни съобщества: 4-100 m²; за мъхови и лишейни съобщества: около 1m²
 • Константност на вида: изразява се в процент в колко описани фитоценози присъства; или по десетобална скала: I 0-10%, II 11-20%, III 21-30% …
 • Флористично богатство: отразява видовия състав, изразен в брой растителни видове за площта заемана от съобществото. Флористичното богатство е от няколко вида (водни съобщества, засолени пустини, сфагнови блата) до 30-40 вида (иглолистн гори, ливади, тундра), до 60 вида (степи и широколистни гори) до стотици видове (влажни тропични гори)
 • Размер и граници на фитоценозите
  • Размери: варират от няколко квадратни метра до няколко десетки квадратни километра. Зависят от външните условия (релеф, климат …)
  • Граници: могат да бъдат резки или неясни (мозаични, дифузни …)
 • Изобилие на фитоценозите: количеството индивиди на единица площ, с които е представен един вид.
  • Окомерна (субективна) оценка на изобилието: на пробни площадки (1-100 m²) се преброяват индивидите от видa.
   • Шестобална скала на Друде: solitarius (sol.) – рядко, sparsus (sp.) – малко, copiosus (cop.) – много – в три степени (1,2,3),
    socialis (soc.) – изобилно
   • Петобална скала: рядко(1), тук-там, често, в изобилие, в голямо изобилие
  • Тегловна оценка на изобилието: окосяват се надземните части на определени пробни площадки, разпределят се по видове и се претеглят; по-точна е, но не може да се прилага в защитени територии.
 • Видова наситеност на растителността в района: е статистически средна величина от получената видова наситеност на отделните съобщества.
 • Покритие: повърхността на фитоценозата, която е заета с растения (в проценти); установява се окомерно (по маршрутен метод)
 • Физиономичност: специфичният външен вид (физиономия) на фитоценозата – гори, ливади, пасища … Определя се от броя видове и тяхното съотношение в съобществото. Променя се през вегетационния период в различна степен, в зависимост от видовия състав
 • Аспект: последователната смяна на физиономичността на фитоценозата; заедно с фенологията дава представа за сезонната динамика в съобществото.
 • Екологична ниша: Съвкупност от всички фактори на средата, в пределите на които е възможно съществуването на вида в природата, или специфичен начин на на използване на средата от организма.
 • Имиграция и интродукция
  • Имиграция (инвазия): нахлуване на нов за съобществото вид
  • Интродукция: въвеждане на нов вид от човека
 • Екологична валентност: степен на приспособимост на вида към измененията на условията на средата.

Еколого-ценотични стратегии при растенията и фитоценотипове

 • Еколого-ценотична стратегия: способността на ценопопулацията да противостои на конкуренцията и да заеме определен обем от хиперпространствената и функционалната ниша, да преживява стреса, предизвикан от абиотични и биотични фактори, и да се възстановява след нарушения. В различни сезони е възможна промяна на стратегията
  • Система на Е.Пианка (1981) – най-разпространена в екологията
   • свързани с  K-отбора: извършва се в постоянна среда, основната част от енергията се изразходва при конкуренцията. K-видовете са привързани към стабилна среда, имат равновесни популации, смъртността се регулира от плътността. Многогодишни поликарпични видове с бавно развитие, с разнообразни жизнени форми. Увеличават участието си в сукцесионните серии при наближаване на климакс.
   • свързани с r-ортбора – основното количество енергия се използва за размножаване. предпочитат нестабилни местообитания, имат неравновесни популации, смъртност независима от плътността, слаба конкуренция. главно тревни.  свързани с пионерните сукцесионни стадии, без съществена роля в  зрелите съобщества
  • Система на Р.Уитекер (1980)
   • К-стратегии (отбор на насищането): стремеж за достигане на максимална (К) плътност и числеността се колебае около това ниво
   • r- стратегии (отбор на експлоатацията): резки флуктуации на числеността между K и L. нестабилни популации, преживяват с висока скорост на репродукция. сабо адаптирани
   • L-стратегии (отбор в неблагоприятна обстановка): флуктуират около долната граница на числеността
 • Фитоценотип: класификация на видовете в съобщствата според фитоценотчната им стратегия.
 • Видови фитоценотипове: обединяване на видове, които по силата на своите еколого-морфологични особености имат сходна роля във фитоценозите. Всеки вид може да се отнася само към един фитоценотип.
  • Превалиди (компоненти) и инградиенти: в степите с преобладаване на житни чимести треви
   • превалиди: постоянни, многогодишни растения
   • инградиенти: временни, появяващи се периодично, предимно едногодишни, запълващи пространството между чимовете на житните
  • Виоленти, патиенти, експлеренти
   • виоленти (силовици): енергично завземат територията и я удържат за себе си и потискат другите видове със своята жизнена дейност и стремеж за цялостно използване на ресурсите; свързано с мощно развитие на корени и асимилираща фитомаса.
   • патиенти (издържливжци): понасят екстремни условия; задоволяват се с ограничени ресурс, използват трудно достъпни за другите растения ресурси, устойчиви са на стресови фактори
    • Екотопични патиенти: понасят абиотичен стрес
    • фитоцентични патиенти: понасят биотичен стрес
   • експлеренти: ниско конкурентно способни и неустойчиви към стресови ситуации; запълват незаети пространства и могат бързо да заемат освободени територии. Експлерентност е система от приспособления за бързо заемане на освободените места.
    • сукцесионни експлеренти: развиват се в първите сукцесионни етапи
    • сезонни и флуктуационни експлеренти: с най-голямо обилие при временно намаляване на конкуренцията от страна на виолентите и патиентите
    • дегресивни експлеренти: развиват се при нарушаване на растителното съобщество
   • Преходни групи: пионерните видове са експлеренти-патиент; сфагновият мъх е виолент-патиент …
   • Аутекологичен и синекологичен оптимум
    • Аутекологичен оптимум: условия на средата при които видът има максимално развитие при отсъствие на конкуренти
    • Синекологичен оптимум: условия на средата при които видът има максимално развитие при присъствие на конкуренти
  • Конкуренти (K), стрестоленти (S) и рудерали (R): триъгълна система с трите типа в ъглите, лице разделено на 4 вторични типа: KS, KR, RS и KRS
 • Популационни фитоценотипове: обединяване на популациите на видовете със сходна роля във фитоценозите. Значение има ценопопулацията.
  • Класификация на Braun-Blanquet, Pavillard: едификатори (строители), консерватори (поддържащи), консолидатори (укрепващи), неутрални и деструктори (разрушаващи)
  • Класификация по Сукачов:
   • едификатори (строители). Доминанти – видове, госпостващи в средните етажи. Едификатори – доминанти, които определят особеностите на средата и участват с най-много биомаса и продукция.
    • аутохтонни (при отсъствие на външно влияние)
    • дегресивни (временни поради изменение на растителната покривка)
   • асектатори (с малко средообразуващо влияние)
   • аутохтонни (в състава на самобитната растителност)
    • едификаторофили (заселват се сред гъсти обраствания на едификатора, но могат и без него)
    • едификаторофоби (не понасят гъсти обраствания на едификатора)
   • адвентивни (донесени)
  • Класификация по Биков за доминантите според характера на вегетативното размножаване, гъстотата и свързаността на участъците, където расте доминантът, както и според привързаността на доминанта към различните слоеве на съобществото.
   • конектори: образуваи гъсто, свързани в едно цяло обрастване благодарение на вегетативното размножаване
   • патулектори: разположени нарядко но господстват благодарение на значителните им размери
   • дензектори: останалите доминанти
  • Класификация на Ниценк: на база признаци на доминантност, участие при изграждане на вертикалната структура на фитоценозите и обилие
   • доминанти-едификатори I ранг: видове господстващи в главния етаж и оказващи съществено въздействие на структурата и състава на фитоценозите, и на средата. Не винаги най-главният етаж е най-горният
   • доминанти-едификатори II ранг: видове от главния етаж слабо въздействащи на състава и структурата на фитоценозата и нейната среда.
   • доминанти субедификатори: на второстепенните етажи
   • доминанти неедификатори: доминират в основните етажи, но не определят тяхната структура, състав и фитосреда.
   • субдоминанти в пространството: доминанти неедификатори от второстепенните етажи
   • субдоминанти във времето: доминират в определени сезони, но не могат да са едификатори или субедификатори
   • спътници: срещат се в съобществата единично и разсеяно, не се пеоявяват като доминанти
 • Синтетични фитоценотипове:
  • SL – екотопични патиенти: преживяват екотопичния стрес в условията на физични екстремуми – студ, засушаване …
  • SK – фитоценотични патиенти; преживяват стрес под влияние на виолентите. съответстват на асектаторите по Сукачов
  • К – виоленти предизвикващи стрес при SK. съответстват на едификаторите по сукачов
  • R – типични експлеренти (сукцесионни и дегресионни по Работнов) – съществуват в съобществата за кратко, при влошаване на взаимоотношенията
  • RL – лъжливи експлеренти (сукцесионни и флуктуационни по Работнов). Постоянно присъстват като семена или вегетативни зачатъци, но се развиват при намаляване на влиянието на другите видове
 • Едификатори и доминанти в България: От общо 4400 вида висши растения в България, 21% (около 949 вида) са доминанти (15%) или едификатори (6%) – почти всички 15 вида голосеменни, 24% от двусемеделните и 42% от едносемеделните.  От 641 вида лишеи само 4 вида на места са едификатори и 10-15 вида са доминанти. От 637 вида мъхове 13 вида са едификатори и около 24 са доминанти (около 4%). От 51 вида папратообразни 4 вида са едификатори, 14 вида – доминанти (27%)
  Най-много са доминантите от многогодишните треви (51%)

Структура на фитоценозите

 • Вертикална структура (Етажност): Групиране на видовете във фитоценозата по височинни етажи. Броят на етажите зависи от биологичните особености на видовете и от околните условия. При надземните етажи основен фактор е светлината. Подземната етажност не е задължителна.
  • Схващания при определяне на етажната структура
   • Включват се всички надземни части на растенията: етажите са включени един в друг.
   • Разглеждат се като отделни фитоценотични хоризонти, в които е основната асимилираща фитомаса с преразпределящ ефект върху режимите на средата и така влияеща на разположената под нея асимилираща фитомаса.
   • Не трябва да се включват видовете, а групи от индивиди. За етаж може да се говори само при формиране достатъчно склопени образувания.
   • При дифузно разпределение на индивидите от различни възрасти се оформят подетажи в основния етаж.
   • При групово разпределение се формира мозаичен етаж.
  • Типове етажи според динамиката им.
   • Устойчиви.
    • по години и сезони (иглолистни дървесни и храстови етажи)
    • само по години: Рязко променят склопеността и екологичната си роля в краяна вегетационния сезон (листопадни видове)
    • само по сезони: формирани от ефемери, ефемероиди, мъхове… съществуват само в малка част от вегетационния период
   • Неустйчиви
    • по сезони: видове способни да растат след дефолиация
    • по години: формират се само в определени години, напр. пустинни растения в дъждовния период
  • Хоризонти
   • Биоценотичен хоризонт: вертикално обособена и неразчленяваща се структурна част от биогеоценозата, еднородна по състав на биогеоценотичните компоненти и взаимовръзка между тях, еднородна по превръщането на веществата и енергията и различаваща се по тези признаци от съседните биогеоценотични хоризонти
   • Фитоценотичен хоризонт: компонент на биогеоценотичния хоризонт. В горските съобщества на умерените ширини – 4 хоризонта:
    1. корони на дърветата
    2. подкоронната част на стволовете, дървета от подраста с различна височина, храсти и консорти
    3. тревно-храстов (само храстов или само тревен): долните части на стъблата на дърветата и храстите, епифити и млади храсти и дървета
    4. припочвен: от мъхове и лишеи, стелещи се растения, долните части на високораслите растения, поници и млади растения
  • Синузий: част от фитоценозата, която обединява видове от един биологичен тип, с еднакви екологични изисквания. Етажите и синузиите не винаги съвпадат, етажът е по-широко понятие. Например в дървесния етаж може да има синузий от корони на дървета, епифитни лишеи, Viscum album ….
   • Постоянни: дървесен етаж в широколистните гори, мъх в иглолистните гори …
   • Временни: ефемерни растения в пустините, хелиофилни растения в горите които изцъфтяват преди разлистването
   • Флуктуационни: възникват в достатъчно влажни години (пустинни едногодишни видове).
   • Главни (едификаторни) и второстепенни синузии
   • Екотопично и ценотично обусловени синузии:
    • екотопични: самостоятелни и зависят от екотопа
    • ценотични: тясно свързани с останалите типове и зависят от тях
  • Промени в етажноста
   • Инкубация в серийни фитоценози – увеличаване на броя на независимите етажи (синузиите) чрез сумиране и наслагване
   • Декумбация на етажите: намаляване броя на етажите
  • Консорциум: съвкупност организми, които се изхранващи се на база автотрофно растение (индивид или група)
   • детерминант на консорцията (централно ядро) – образуван от ценопопулация на фототрофен, неепифитен вид
   • консорти – организми, свързани топично и трофично към детерминанта, разположени в концентрични кръгове около детерминанта
    • първи кръг: в непосредствена връзка с автотрофите – трофично (напр. фитофаги), трофично и топично (напр. паразити и симбионти) и топично (епифити и животни, живеещи върху автотрофите)
    • втори кръг: използват организмите от I кръг., поява на копрофагия
 • Хоризонтална структура (Мозаичност): неравномерното разпределение на видовете във фитоценозата и оформянето на структурни образувания – микрогрупировки, ценоелементи, микрофитоценози, парцели ….; представлява специфично съчетание на микрогрупировки и микрофитоценози.
  • Микрогрупировка: най-малката неделима част; специфичен нееднороден състав.
   • основни: преобладават и определят облика на фитоценозата
   • допълващи: заемат относително неголеми площи
   • коренни: в ненарушени фитоценози
   • производни: в резултат на нарушения във фитоценозата
  • Микрофитоценоза: микрогрупировка в която са основните елементи на хоризонталната структура на дадена фитоценоза.
  • Типове мозаичност:
   • Едафотопна
   • Фитогенна
    • Епизодична – от случайно разпределение на растителните зачатъци и преживяване на пониците
    • Ценобиотична: от взаимодействие на видовете във фитоценозата, вкл. формиране на нано- и микрорелеф
    • Клонова: възниква при вегетативно размножаване на някои видове
   • Зоогенна: от въздействие на зооелементи – формиране на микрорелеф, промени в средата….
   • Антропогенна
   • Екзогенна: от външни фктори (вятър, вода …)
  • Фази на развитие на микрогрупировките
   • пионерна: внедряване на вида
   • построяване: увеличаване на участиети на вида
   • зрялост: максимално участие на вида, с максимално влияние върху средата
   • дегенерация

Литература

 1. Любенова М. 2004. Фитоекология. Акад. изд. „Проф. М.Дринов“, София.
 2. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992. Ръководство за учебна практика по ботаника. Земиздат, София.

Стоянов К. 2013-2016. Лекционни записки по фитоценология. botanica.gsllery [13.04.2016]
цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти