Определител на местни и чужди висши растения в България

CHM (Help)   EXE (Windows)   Android   онлайн (необходимо е да е разрешено извеждането на изскачащи прозорци във вашия браузър). Можете да отворите online варианта и с този QR код. Разработката е все още в междинен етап. Подходяща е частично за учебна работа и за тестване на функционалността. Мобилният вариант може частично да се […]

 

02-10 Биологично разнобразие на род Iris L. в българската флора

Биологично разнобразие на род Iris L. в българската флора (02-10) Ръководител: доц. д-р К. Кожухарова. Оперативен ръководител: гл. ас. д-р Цв. Райчева, член на екипа: гл. ас. д-р К. Стоянов. Финансиране от бюджета на АУ-Пловдив. срок 2010-2012 г. Екрани от презентацията: (снимки)  

 

CEBDER

Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER Базова организация: Централна лаборатория по обща екология при БАН. Ръководител: ст. н. с. II ст. д.б.н. Бойко Георгиев. Работен пакет 6. Развитие инфраструктурата за съхраняване научните колекции в областта на биоразнообразието. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Стоев. Задача 6.2. […]

 

14-04. Биосистематично проучване на род Rumex (Polygonaceae) в България

Биосистематично проучване на род Rumex (Polygonaceae) в България ръководител на проекта: Цветанка Райчева консултант: проф. д.б.н. Илия Чешмеджиев Проект 14-04 Финансиране от бюджета на Аграрен университет – Пловдив. 2004-2006. проектът представлява предварително проучване по дисертационна тема (снимки)  

 

25У: Биосистематично проучване на род Orobanche в България

Биосистематично проучване на род Orobanche в България ръководител на проекта: Кирил Стоянов консултант: доц. д-р Георги Стойчев Отчет на проект 25У. Финансиране от бюджета на Аграрен университет – Пловдив. 2003-2005. проектът представлява предварително проучване по дисертационна тема резултатите са представени на изложнието „Агра’2006“ (снимки)  

 

Райчева, Стоянов & Денев, 2013. Изследване на три вида от семейство Pyrolaceae чрез ISSR маркери

PDF Райчева Цв., Стоянов К. & Денев И. 2013. Изследване на три вида от семейство Pyrolaceae чрез ISSR маркери Journal of Central European Agriculture, 14(1), p.214 – 224 Резюме Семейство Pyrolaceae е представено от шест вида, които се отнасят към три рода. Гледните точки за таксономичното положение на видовете в това семейство не са еднозначни. […]

 
Към лентата с инструменти