Биологично разнообразие и таксономична структура на семейство Iridaceae в българската флора

Биологично разнообразие и таксономична структура на семейство Iridaceae в българската флора

Проект КП-06-Н31/5, финансиран по програма „Фундаментални научни изследвания – 2019“ при Фонд Научни Изследвания към МОН

Научни екипи

Аграрен университет – Пловдив

 • доц. д-р Цветанка Райчева – ръководител
  Катедра Ботаника и Агрометеорология към АУ
 • доц. д-р Кирил Стоянов
  Катедра Ботаника и Агрометеорология към АУ
 • Николай Трифонов – студент
  Катедра Ботаника и Агрометеорология към АУ
 • проф. д-р Владимир Ранджелович
  Университет в Ниш, Сърбия
 • доц. д-р Катя Узунджалиева
  Институт по растителни генетични ресурси – Садово
 • д-р Юлиан Маринов
  Регионален природонаучен музей – Пловдив
 • гл. експерт Владимир Трифонов
  РИОСВ-Хасково

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 • доц. д-р Елена Апостолова-Кузова
 • гл. ас. д-р Иван Стоянов
 • гл. ас. д-р Пенка Василева
 • Божидара Кръстева – студент
Цел

Изследване на съвременното богатство на видове от сем. Iridaceae L. в България, изясняване на хорологията, екологията и таксономията на разпространените в нашата флора видове.

Актуалност на проблема
 • Семейството не е проучвано таксономично от 1964 г.
 • Остаряла таксономична структура.
 • Неизяснен брой видове.
 • Неясноти в хорологията.
 • Консервационно значими видове.
 • Сложна морфология в родове Iris, Gladiolus и Crocus.
 • Трудности при диагностициране на видовете.
 • Липса на работещи определителни ключове.
 • Неизяснени родствени взаимоотношения.
Интердисциплинарен подход
 • Инвентаризация на хербарните колекции
 • Бази-данни и ГИС
 • Теренни проучвания върху хорологията и екологията на видовете
 • Морфометрични проучвания
 • Анатомични изследвания
 • Популационни изследвания по изоензимни маркери
 • Популационни изследвания по ISSR и микросателитни ДНК маркери
 • Филогенетични изследвания по ДНК секвенции
 • Биосистематични изводи

Резултати

Представяне в Софийски фестивал на науката – 2023 г.

Публикации
 1. Raycheva Ts., Stoyanov K., Naimov S. & Apostolova-Kuzova E. 2021. Crocus adamioides (Iridaceae) in Bulgarian flora. Acta Botanica Croatica, 80(1), 82-90. Scopus, Q3 – IF 1.15
 2. Raycheva Ts., K.Stoyanov, V. Ranđelović. K. Uzundzhalieva, J. Marinоv, V. Trifonov. 2021. Overview of the floristic and taxonomic studies on Iridaceae Juss. in Bulgaria. Thaiszia – J. Bot., Košice, 31 (1): 087-104, 2021. Scopus, Q3 – IF 0.25
 3. Stoyanov K., Raycheva Ts., Uzundzhalieva K., Marinov J. & Barzov Zh. 2020. Reports 106–111. In: Vladimirov V., Aybeke M. & Tan K. (eds.) New floristic records in the Balkans: 42. Phytologia Balcanica, 26(2): 187-216.
 4. Stoyanov I., Vasileva P., Stoyanov K. & Raycheva T. 2021. Genetic differentiation between species of the genus Crocus based in the isoenzyme analysis. Ecology & Safety, 15: 161-169.
 5. Stoyanov K. & Raycheva T. 2022. Current State of Iris L., Subgenus Iris (Iridaceae) in Bulgaria. Ecologia Balkanica, 14(1): 31-46. Scopus, Q4 – IF 0.226
 6. Apostolova E., Raycheva T., Stoyanov K. & Naimov S. 2022. A study of Genetic Relationships of Crocus Taxa, Series Biflori (Iridaceae) from Bulgaria by ISSR Markers. Comptes rendus de l’Académie bulgare des sciences: sciences mathématiques et naturelles 75(7):992-999. DOI: 10.7546/CRABS.2022.07.07 Scopus, Q3 – IF 0.329
 7. Raycheva Ts., Stoyanov K., Naimov S., Apostolova-Kuzova E. & Marinov Y. 2022. Crocus pallidus (Iridaceae) — A Neglected Species for the Bulgarian Flora and Critical Taxon in the Balkans. Plants 11(5): 686. 10.3390/plants11050686 Scopus, Q1 – IF 3.935
 8. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2021. Определител на местни и чужди висши растения в България [Семейство Iridaceae]. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-309-7 (печатно издание), ISBN 978-954-517-310-3 (PDF версия)
 9. Apostolova-Kuzova E., Stoyanov K., Raycheva T. & Naimov S. 2023. Crocus speciosus (Iridaceae) — A New Species for the Bulgarian Flora. Plants 2023, 12(4), 932; https://doi.org/10.3390/plants12040932 Scopus, Q1 – IF 4.658
 10. Raycheva T., Stoyanov K., Naimov S. & Apostolova-Kuzova E. 2023. Crocus heuffelianus — A New Species for the Bulgarian Flora from Series Verni (Iridaceae). Plants, 12: 2420. https://doi.org/10.3390/plants12132420 Web of Science, Scopus, Q1 – IF 4.658
 11. Raycheva T., Stoyanov K., Apostolova-Kuzova E., Apostolova-Kuzova E., Naimov S., Marinov Y. 2023. Molecular and anatomical study of alien species Sisyrinchium rosulatum (Asparagales, Iridaceae) in Bulgaria. Ecologia Balkanica, 15(2): 1-14. Scopus, Q4 – IF 0.226
 12. Стоянов К. & Райчева Ц. 2024. Семейство Перуникови в България. Атлас с определителни ключове. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-331-8
Други публични данни
 1. Стоянов К. & Райчева Ц. 2024. Интерактивни карти на сем. Iridaceae в България [Набор данни]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.11436469

Научни форуми
 1. Stoyanov I., Vasileva P., Stoyanov K. & Raycheva T. Genetic differentiation between species of the genus Crocus based in the isoenzyme analysis. ECOLOGY & SAFETY, 30th International Conference 16-19 August 2021 Burgas, Bulgaria.
 2. Apostolova E., Naimov S., Raycheva Ts., Stoyanov K. Preliminary study of genetic variation of Crocus taxa, ser. biflori (Iridaceae Juss.) from Bulgaria by ISSR markers – 5th Balkan Scientific Conference on Biology, march 2021.
 3. Apostolova E., K. Stoyanov, S. Naimov, Ts. Raycheva. Notes оn Crocus L. Ser. Flavi Mathiew (Iridaceae Juss.) in Bulgaria. – International Conference On Plant Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB) – 16-17 June 2021.
 4. Apostolova-Kuzova E., S. Naimov, K. Stoyanov, Ts. Raycheva, I. Stoyanov, P. Vasileva. Interdisciplinary approach in the biosystematics study of genus Crocus L. (Iridaceae). – Научна конференция Климентови дни 5 ноември 2021.
 5. Stoyanov K. & Raycheva Ts. A study on the chorology of the genus Iris L. (Iridaceae Juss.) from Bulgaria. 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions (14th SFSES), Kladovo (Djerdap Gorge, Serbia), 26th-29th June 2022. Organized by the Department of Biology and Ecology (Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš) and the Institute for Nature Conservation of Serbia.
 6. Uzundzhalieva K., Raycheva T. & Stoyanov K. 2022. Wild species from Iridaceae family in the collection of IPGR Sadovo. IV. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS (AGRIBALKAN). August 31 – September 3rd, 2022, Edirne, Turkey.
 7. Stoyanov I., Vasileva P., Stoyanov K. & Raycheva T. 2023. Comparative analysis of the genetically determined isoenzyme polymorphism in populations of plants of the genus Crocus distributed in Bulgaria. V. INTERNATIONAL AGRICULTURAL, BIOLOGICAL & LIFE SCIENCE CONFERENCE September 18-20, 2023, Edirne, Turkey.


представяне в АУ-Пловдив, 20.11.2021.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти