Чешмеджиев 1972. Цитотаксономическое исследование видов родов Allium и Nectaroscordum флоры Болгарии

Академия Наук СССР Ботанический Институт им. В.Л.Комарова Цитотаксономическое исследование видов родов Allium L. и Nectaroscordum Lindl. флоры Болгарии Илия Василев Чешмеджиев Диссертация на соискание Ученой Степени Кандидата Биологических Наук (ботаника […]

 

Ковачева 1988. Биосистематично и агробиологично проучване на диворастящите представители от род Pyrus

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК Биосистематично и агробиологично проучване на диворастящите представители от род Pyrus L. (круша) в България, сем. Rosaceae Juss. Донка Иванова Ковачева Дисертация за получаване […]

 

Чешмеджиев 1989. Биосистематично проучване на представителите от сем. Alliaceae

Биосистематично проучване на представителите от сем. Alliaceae J.G.Agardh (Лукови) в България Илия Василев Чешмеджиев Дисертация за получаване на научна степен „Доктор на биологическите науки“ Специализиран Научен Съвет по Ботаника при […]

 

Стойчев, 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България Георги Тодоров Стойчев Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на Биологичните науки" научна специалност 01.06.24 […]

 

Терзийски 1970. Сравнительное цитоэмбриологическое изучение некоторых представителей Papilionaceae

Академия Наук СССР Главный Ботанический Сад Лаборатория Отдаленной Хибридизации Димитър Петров Терзийски Сравнительное цитоэмбриологическое изучение некоторых представителей Papilionaceae Gis. (= Fabaceae Lindl.) 099 – эмбриология Диссертация на соискание ученой степени […]

 

Попова 1970. Видовете от род Lilium на Балканския полуостров.

Мария Тодорова Попова Видовете от род Lilium L. на Балканския полуостров Дисертация за присъждане на научната степен „Кандидат на биологическите науки“ Висш Селскостопански Институт „В.Коларов“ – Пловдив Агрономически Факултет Пловдив, […]

 

Николова, 1989. Влияние на някои звена от технологията на отглеждане на медицинска лайка, сорт “Лазур”

Специализиран научен съвет по растениевъдство при ВАК. ВСИ „Васил Коларов“ Анна Максимова Николова Влияние на някои звена от технологията на отглеждане на медицинска лайка, сорт „Лазур”, върху продуктивността и анатомо-морфологичния […]

 

Кожухарова 1983. Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка

Висш Селскостопански Институт „В. Коларов“ – Пловдив Катедра Ботаника Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка (Rosa canina L.) и тяхното използуване. Кунка Стоянова […]

 

Димитров 1975. Родът шипка – Rosa L. в България

Селскостопанска Академия „Г.Димитров“ Висш Селскостопански Институт „В. Коларов“ – Пловдив Родът шипка – Rosa L. в България (таксономия, биология, култивиране) проф. Стоян Генчев Димитров Дисертация за присъждане на научна степен […]

 

Анастасов 2003. Проучване върху продуктивността и някои биологични особености на Tagetes patula в зависимост от минералното торене

Специализиран научен съвет по лозараство, овощарство и зеленчукопроизводство към ВАК. Христо Георгиев Анастасов Проучване върху продуктивността и някои биологични особености на Tagetes patula L. в зависимост от минералното торене 04.01.19 […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти