Флористични райони в България

Флористично райониране на България (по Йорданов и кол. 1966) Черноморско крайбрежие Североизточна България Дунавска равнина Предбалкан Стара планина Софийски район Знеполски район Витошки район Западни гранични планини Струмска долина Беласица Славянка Долината на река Места Пирин Рила Средна гора Родопи Тракийска низина Тунджанска хълмиста равнина Странджа Стоянов К. 2021. Флора на България. Лекционен курс. Аграрен […]

 

Особености на флората на България

Зелени водорасли: над 3000 вида Мъхове: над 760 вида Папратовидни: над 50 вида Голосеменни: над 16 вида Покритосеменни: над 3700 вида Семейства с най-много видове: Asteraceae – 450, Fabaceae – 270, Poaceae – 250, Rosaceae – 210, Caryophyllaceae – 180, Brassicaceae – 170, Apiaceae – 150, Lamiaceae – 140, Liliaceae – 110, Cyperaceae -100… Над […]

 

Ivanova & al. 2020. Ordinary least squared linear regression model for estimation of zinc in wild edible mushroom …

PDFIvanova M., Radoukova T., Dospatliev L. & Lacheva M. 2020. Ordinary least squared linear regression model for estimation of zinc in wild edible mushroom (Suillus luteus (L.) Roussel) Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26(4): 000–000 Abstract Suillus luteus (L.) Roussel is a basidial fungus, and the type species of the genus Suillus. A common fungus […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти