Стоянов & кол. 2021. Определител на местни и чужди висши растения в България

(app) PDF   Библиотека АУ   RG   Scribd

Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2021. Определител на местни и чужди висши растения в България. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-309-7 (печатна версия), ISBN 978-954-517-310-3 (PDF версия)

Това печатно издание е междинен етап в разработването на интерактивен определител и информацията е актуализирана след издаването му. Можете да отворите завършеното издание от бутона по-долу:
Към завършеното интерактивно издание

Книгата е част от реализирания проект за интерактивно мобилно приложение за идентифициране на диворастящи и култивирани растителни видове, които се срещат в България. Това издание съдържа ключове за определяне на нива до видове и подвидове.
Предназначението на представените идентификационни ключове е удобна, бърза идентификация в полеви условия, достатъчно надеждна, с основни терминологични познания по морфология, както на растенията от българската флора, така и на голям обем от интродуцирани и популярни култивирани видове, които се срещат у нас. Включени са новосъздадените и новоописани за страната таксони, публикувани през последните 16 години и известните до момента хорологични данни за тях. Извършени са някои промени и допълнения в номенклатурата, които го правят актуален източник за флористична информация в България.
Включени са 6963 вида в 1322 рода от 178 семейства висши растения, които са представени в българската флора, във флората на съседните територии или са известни като интродуцирани и/или културни растения.
Отделът Lycopodiophyta е представен от 3 семейства, 5 рода и 10 вида, 7 от които са представени в България.
Отделът Polypodiophyta включва 9 семейства, 24 рода и 65 вида, от които 59 се срещат в България.
Отделът Pinophyta е представен от 7 семейства, 26 рода и 87 вида. 81 от видовете се срещат в България, 57 от които са интродуценти.
Двата класа на Magnoliophyta са представени от 6801 вида, от които 4665 се срещат във флората на България (автохтонни и алохтонни видове). Двусемеделните растения са представени от 5634 вида (от 128 семейства), от които 3717 таксона (видове и подвидове) са част от българската флора. Едносемеделните са 1167 вида (от 30 семейства), като 948 от видовете и подвидовете са представени в българската флора.
Мъховете имат специални изисквания за събирането и изследването на материала. По тази причина, в книгата не са включени представителите на отделите Anthocetotophyta, Marchantiophyta и Bryophyta.
Структурата на високите таксономични нива е в съответствие с ревизиите, базирани на съвременни филогенетични изследвания, посочени в библиографската справка.
В текста и таблиците с дефиниции са включени 1185 вида, които не са представени във флората на България, но се срещат в съседни страни.
В някои от големите критични родове, особено тези с много противоречиви таксони и различни възприятия за техния обем (напр. Taraxacum, Hieracium, Pilosella, Crepis, Festuca, Poa), не всички видове са включени в определителните таблици, но могат да бъдат намерени по азбучен ред под тях.
Терминологията на морфологичните описания и флористичните райони е съгласувана с предишните флористични издания в България. За удобство е предоставен речник.

Изказваме благодарност на Аграрен университет – Пловдив, за финансовата подкрепа (проект 06-19) и създадените условия на работа по определителя. Информацията по видовия състав на Iridaceae е обект на разработка по проект КП-06-Н31/5, от Фонд Научни изследвания при МОН.

Това печатно издание е междинен етап в разработването на интерактивен определител и информацията е актуализирана след издаването му. Можете да отворите завършеното издание от бутона по-долу:
Към завършеното интерактивно издание

Stoyanov K., Raycheva Ts. & Cheschmedzhiev I. 2021. Key to the native and foreign vascular plants in Bulgaria. Agricultural University Plovdiv Academic Press (in Bulgarian). ISBN 978-954-517-309-7 (printed version), ISBN 978-954-517-310-3 (PDF version)
The book contains determination keys for the vascular plants (wild and cultivated) in Bulgaria and the neighboring territories of Romania, Serbia, North Macedonia, Greece and Turkey. The determination keys contain 6963 species (native and foreign) in 1322 genera from 178 families.
This printed edition is an intermediate stage of the work on interactive determination key.
Click here to take the completed interactive edition.

[цитирано в:|cited in:]

 1. Apostolova I., Valcheva M., Sopotlieva D., Velev N., Ganeva A. & Nekhrizov G. 2022. Natural Vegetation Recovery on Excavated Archaeological Sites:A Case Study of Ancient Burial Mounds in Bulgaria. Sustainability, 14: 7318. DOI: 10.3390/su14127318 Scopus
 2. Ivanova S., Dyankov S., Karcheva-Bahchevanska D., Todorova V., Georgieva Y., Benbassat N., Ivanov K. 2023.Echinophora tenuifolia subsp. sibthorpiana — Study of the Histochemical Localization of Essential Oil. Molecules 2023, 28, 2918. https://doi.org/10.3390/molecules28072918 Scopus.
 3. Kaschieva M., Ivanov I., Dinkov N. & Nedyalkov N. 2022. Review of methods from agricultural and horticultural practice used in projects related to the restoration of natural habitats. Annals of the University of Craiova – Agriculture, Montanology, Cadastre Series, 52(2): 90-99.
 4. Kunev G. & Lakovski K. 2022. On the occurrence of Anogramma leptophylla in Bulgaria. 14TH SYMPOSIUM ON THE FLORA OF SOUTHEASTERN SERBIA AND NEIGHBORING REGIONS 26-29.06.2022, Kladovo, Serbia
 5. Kunev G. 2024. A contribution to the vascular flora of Bulgaria: new species record and chorological update. Historia naturalis bulgarica 46 (2): 27–36. https://doi.org/10.48027/hnb.46.021
 6. Lakovski K. & Ivanova D. 2023. Reports 40-61. In: Vladimirov V., Aybeke M. & Tan K. New floristic records in the Balkans: 51. Phytologia Balcanica, 29(2): 259-310.
 7. Nacheva V., Tzonev R., Pachedjieva K., Kolchagov R., Gussev C. & Pavlova D. 2024. Vegetation types and habitats with participation of plant species – local endemics to the marble part of Northern Pirin Mts., Bulgaria. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1305 012001
 8. Niketić M., Tomović G., Anačkov G., Djordjević V., Đurović S., Duraki Š. Kabaš E., Lakušić D., Petkovski G., Petrović S., Ranimiroić M., Slavkovska V., Ušjak; L., Zbiljić M., Zlatković B., Stefanović V. 2022. Material on the annotated checklist of vascular flora of Serbia. Nomenclatural, taxonomic and floristic notes IV. Bulletin of the Natural History Museum, 2022, 15: 27-96. doi:10.5937/bnhmb2215027N
 9. Petrova A.S., Venkova D., Assyov B. & Vassilev R. 2024. On the current distribution and population size of non-native Claytonia sibirica (Montiaceae) in Bulgaria. – Phytologia Balcanica, 30(1): 95-102. – ISSN 1310-7771 (print), 1314-0027 (online).
 10. Raab-Straube E. von & Raus T. 2023. (eds.) Euro+Med-Checklist Notulae, 16., Willdenowia 53: 57–77. https://doi.org/10.3372/wi.53.53104
 11. Sabovljević M.S., Tomović G., Kunev G., Taşkın H., Bozok F., Šovran S., Knežević A., Cimerman Ž.L., Krajšek S.S., Kuzmanović N., Lazarević P., Assyov B., Stoykov D., Szeląg Z., Vladimirov V., Rakonjac A.B., Simić S., Sabovljević A.D., Papp B., Pantović J. & Stanković M. 2023. New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions, 13. Botanica Serbica, 47(1), 183-194.
 12. Saralieva E.N., Petkova N.T., Ivanov I.G., Aneva I.Y., Georgiev V.G., Nikolova K.T. 2023. Polyphenolic Compounds, Triterpenes, Carlina Oxide, Antioxidant Activity and Carbohydrate Profile of Different Vegetal Parts of Carlina vulgaris L., Carlina acanthifolia All. and Carlina corymbosa L. Tropical Journal of Natural Product Research, 7(10):4242-4248. http://www.doi.org/10.26538/tjnpr/v7i10.18.
 13. Tashev A., Peregrym M. & Tashev N. 2022. Silene pendula (Caryophyllaceae), a new alien species for the flora of Bulgaria. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences. 75(12): 1742-1748.
 14. Tomović G., Sabovljević M.S., Irimia I., Taşkın H., ZUpan E., Boycheva P., Ivanov D., Papp B., Pantović, Marković A., Djurjović S., Buzurović U., Šovran S., Mašić, Ștefănuț S., Denchev T., Denchev C., Šabanović E., Djordjević V., Stoykov D., Niketić M., Slaova M. & Assyov B. 2022. New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions, 10. Botanica Serbica, 46(2): 321-336. DOI: https://doi.org/10.2298/BOTSERB2202321T Scopus
 15. Tomović G., Sabovljević M.S., Assyov B., Kutnar L., Boycheva P., Ivanov D., Papp B., Pantović J., Sabovljević A.D., Šabanović E., Jovanović F., Šovran S., Knežević A., Aleksić G.R., Niketić M., Shivarov V.V., Yaneva G., Ștefanuț S., Bîrsan C.-C., Szeląg, Djordjević V., Kabaš E., Dudáš M. & Kolarčik V. 2023. New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions. 12. Botanica Serbica, 47(1): 173-182. https://doi.org/10.2298/BOTSERB2301173T
 16. Tzonev R., Gussev C., Georgiev V. & Tsoneva S. 2022. New data on the distribution and community ecology of therare hygrophytic fern Thelypteris palustris in Bulgaria. Phytologia Balcanica, 28(1): 211-318.
 17. Vladimirov V. & Stoyanov S. 2022. A new species record of Tragopogon (Asteraceae) for the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica, 28(1): 341-346.
 18. Vladimirov V., Aybeke M. & Tan K. (eds.) 2022. New floristic records in the Balkans: 49. Phytologia Balcanica: 28(3): 399-446.
 19. Vladimirov V., Aybeke M. & Tan K. (eds.) 2023. New floristic records in the Balkans: 50. Phytologia Balcanica: 29(1): 107-148.
 20. Zahariev D. 2023. Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. (Cactaceae) in the Bulgarian flora. Acta Scientifica Naturalis 10(1):37-46. DOI: 10.2478/asn-2023-0004

Книгата е безплатна.
Ако желаете, можете да изпратите дарение.


не се приемат дарения от студенти

Determinant al plantelor locale și străine din Bulgaria – Κλειδί για τα αυτόχθονα και ξένα αγγειακά φυτά στη Βουλγαρία – Одредница за домаће и стране више биљке у Бугарској – Bulgaristan’daki yerli ve yabancı damarlı bitkilerin anahtarı – Determinante de las plantas vasculares locales y extranjeras en Bulgaria – Determinante einheimischer und ausländischer Gefäßpflanzen in Bulgarien – Déterminant des plantes vasculaires locales et étrangères en Bulgarie – Визначник місцевих і іноземних вищих рослин Болгарії – הקובע של צמחי כלי דם מקומיים וזרים בבולגריה – 保加利亚本地和外国维管植物的决定因素

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти