Ковачев 1982. Родопската лоза – Vitis rhodopaea

Ковачев, Ив. 1982. Родопската лоза – Vitis rhodopaea Iw.Kowatschew. Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXVII, кн. 4, Ботаника, 43-44. Kovachev I. 1982. The Rhodope Vine – Vitis rhodopaea Iw.Kowatschev Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXVII, кн. 4, Ботаника, 43-44. Summary: The Rhodope vine differs from V. pontii by the following morphological […]

 

Ковачев 1981. Нови таксони от род Vitis

Ковачев, Ив.. 1981. Нови таксони от род Vitis L. в България. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXVI, кн. 4, Ботаника, 99-103. 1 фиг. Резюме: Описани са на латински нови таксони от род Vitis L. в България: новия вид Vitis bulgarica Iw.Kowatsch. и подвидове и вариетети на V. mеditerranea Andras, V. vinifera L., V. […]

 

Палеоботаническа характеристика на флората в България

Ера Период началомлн.г. Неозой Кватернер -2 Неоген -20 Палеоген -65 Мезозой Кредапоява на покритосеменните -145.5 Юрапоява на първите цикасови -199.6 Триассилно засушаване -251 Палеозой Пермпоява на голосеменните -299 Карбонразцвет на споровите растения -359.2 Девонпърви сухоземни растения -416 Силур -443.7 Ордовик -488.3 Камбрий -542 Протерозой -2500 Архай -3800 Хадей -4700 Палеоботаника Палеоботаника, палеофитология, дял от ботаниката, […]

 

Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони Флористика Науката която се занимава с изучаването на флората. За възможно най-пълно установяване състава на флората е необходимо изучаване на всички екологични ниши, през всички […]
 

Ковачев 1984. Нов принос върху дивата лоза в България

Ковачев, И. 1984. Нов принос върху дивата лоза в България. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 167-169. Резюме: Съобщава се за нов вид (Vitis singularis Iw.Kowatschew), който се отличава от всички близки видове по затворения опашен вряз на листата, жълтите леторасти в края на вегетационния период, тъмновиолетовия плод с мускатен аромат. […]

 

Ericaceae

Arbutus unedo, Bruckenthalia spiculifolia, Erica arborea, Erica carnea, Gaultheria procumbens, Pieris formosa, Pieris japonica, Rhododendron myrtifolium, Rhododendron ponticum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Растения на гората

Различни екологични ниши в зависимост от жизнените форми. Горски фитоклимат, в резултат от развитието на горските видове. Обща площ: 3 746 000 ha (30%). Характерни са широколистните и иглолистните гори. [L] Видов състав на българските гори: 109 дървесни, 249 храстови, около 200 тревисти семенни растения [видео]   Влияние на екологичните фактори в горите Влияние на […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти