Ковачев 1982. Родопската лоза – Vitis rhodopaea

Ковачев, Ив. 1982. Родопската лоза – Vitis rhodopaea Iw.Kowatschew. Науч. труд. ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XXVII, кн. 4, Ботаника, 43-44. Kovachev I. 1982. The Rhodope Vine – Vitis rhodopaea Iw.Kowatschev Науч. труд. ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XXVII, кн. 4, Ботаника, 43-44. Summary: The Rhodope vine differs from V. pontii by the following morphological […]

 

Ковачев 1981. Нови таксони от род Vitis

Ковачев, Ив.. 1981. Нови таксони от род Vitis L. в България. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XXVI, кн. 4, Ботаника, 99-103. 1 фиг. Резюме: Описани са на латински нови таксони от род Vitis L. в България: новия вид Vitis bulgarica Iw.Kowatsch. и подвидове и вариетети на V. mеditerranea Andras, V. vinifera L., V. […]

 

Ковачев 1984. Нов принос върху дивата лоза в България

Ковачев, И. 1984. Нов принос върху дивата лоза в България. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 167-169. Резюме: Съобщава се за нов вид (Vitis singularis Iw.Kowatschew), който се отличава от всички близки видове по затворения опашен вряз на листата, жълтите леторасти в края на вегетационния период, тъмновиолетовия плод с мускатен аромат. […]

 

Ericaceae

Arbutus unedo, Bruckenthalia spiculifolia, Erica arborea, Erica carnea, Gaultheria procumbens, Pieris formosa, Pieris japonica, Rhododendron myrtifolium, Rhododendron ponticum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Растения на гората

Различни екологични ниши в зависимост от жизнените форми. Горски фитоклимат, в резултат от развитието на горските видове. Обща площ: 3 746 000 ha (30%). Характерни са широколистните и иглолистните гори. [L] Видов състав на българските гори: 109 дървесни, 249 храстови, около 200 тревисти семенни растения [видео]   Влияние на екологичните фактори в горите Влияние на […]

 

Поясност на растителността

Вертикална поясност на растителността в България. По Веленовски: два пояса – на дъбовите (до 1000 m ) и буковите гори (до 2000 m) По Георгиев, Стоянов и Стефанов: 5 пояса: субсредиземноморска растителност (крайбрежни и топли низини), предпланини (докъм 1000 m), средноевропейски буков пояс (докъм 1500 м), субарктични иглолистни гори (докъм 2200 m) и орофитен пояс. […]

 

Зоналност на растителната покривка

Флорен комплекс: съвкупност от видове, родове и семейства с обща история. Флористично райониране Разграничават се съподчинените единици: царство, област, провинция,  окръг и район. Флористични царства включват ендемични семейства и родове. Флористични окръзи и райони са свързани с ендемизъм на вътревидово ниво – подвидове и разновидности. Флористични царства: Холарктично: нетропичните части на Северното полукълбо. Палеотропично: тропиците […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти