Стойчев, 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България Георги Тодоров Стойчев Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на Биологичните науки" научна специалност 01.06.24 – Микология. Пловдив, 1990 Рецензенти: ст.н.с. Боян Роснев, д.с.н. ст.н.с. Виолета Факирова, к.б.н.    

 

Клас Zygomycetes /Мухълови гъби/

Сухоземни сапрофити и паразити, развиват се върху въглехидратна среда Силно разклонен, неклетъчен, многоядрен мицел [w] Размножаване Безполово размножаване: спори в спорангии Полов процес – зигогамия (сливане на хетероталични мицели, получават се цигангии). Зигоспорите образуват спорнагий с множество хаплоидни спори. Устойчиви, в големи количества са в атмосферата, разнасят се от вятъра Представители: Rhizopus stolonifer: Сапрофитна гъба […]

 

Отдел Mycomycota (Eumycomycota) /Същински гъби/

Обща характеристика Предимно многоклетъчни, рядко едноклетъчни Вегетативно тяло: мицел, съставено от тънки нишки хифи, нарастващи с върха (за 24 ч. до 1 km нов мицел) Клетъчни стени: полизахариди (главно хитин), малко белтъци, липиди, полифосфати Плектенхим: подобие на тъкан (поради липса на плазмодезми) при висшите гъби, може да изпълнява покривна, механична, проводяща и др. функции Образувания […]

 
Към лентата с инструменти