Димитров, Стайков, Делипавлов, Ковачев. 1965. Върху измененията в растежа, развитието и добивите при някои растения

Димитров С., Стайков Г., Делипавлов Д., Ковачев И. 1965. Върху измененията в растежа, развитието и добивите при някои растения в зависимост от вътревидовите и междувидовите взаимоотношения. Научни трудове на ВСИ “В.Коларов”, 14, 1965, 1, 21-36. Резюме: За изясняване на влиянието на вътревидовите и междувидовите взаимоотношения върху растежа, развитието и добивите на някои културни растения, са […]

 
print

Димитров, Делипавлов, Канев & Добрева. 1958. Принос към проучване сената от естествените ливади

Димитров С., Делипавлов Д., Канев С., Добрева И. 1958. Принос към проучване сената от естествените ливади в някои околии на Варненски и Русенски окръг. Научни трудове на ВСИ “В.Коларов”, 5, 1958, 145-160, Пловдив. Резюме: Изучаването на сеното на естествените сенокоси обхваща Варненска, Балчикска, Толбухинска, Тервелска, Силистренска, Тутраканска и Русенска околия. В изследвания район са получени […]

 
print

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България

Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”. [PDF]  

 
print print print print print

Препоръчвана литература по фитоценология

Препоръчвана литература за самостоятелна подготовка по фитоценология Божилова Е., Коева Й. & Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Изд. “Св. Климент Охридски”, Pensoft, София. Бондев И. 1973. Едификатори и доминанти на растителната покривка в България. II нац. конф. по ботаника. София, БАН, 199-212. Бондев И. 1991. Растителността в България – карта 1:600000 с обяснителен […]

 
print

Методи на геоботаническите изследвания

Общи положения Фактори за формирането на растителни съобщества: исторически обусловена флора в района, доставяща “строителен материал” комплекс от екологични условия (едафични, климатични, антропогенни …) конкуренция (вътревидова и междувидова): винаги с косвен характер.  Липсват преки социални отношения между видовете. зависимост на едни видове от други: напр. дървесният етаж определя светлинните условия под склопа наличие на комплементарни […]

 
print

Халофилни растения

Почви със соленост над 0.5% са негодни за селскостопанска дейност. Засолени почви: над 1% солно съдържание. Над 25% от обработваемите площи в света са засолени. В България предимно по Черноморското крайбрежие, по-рядко във вътрешността. Солончаци: засолени с неутрални соли Солонци: засолени с NaCO3 (хидролитично алкална сол) Разтворимите соли на Na, отчасти на Mg и Ca […]

 
print