Препоръчвана литература по фитоценология

Препоръчвана литература за самостоятелна подготовка по фитоценология

 1. Божилова Е., Коева Й. & Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Изд. „Св. Климент Охридски“, Pensoft, София.
 2. Бондев И. 1973. Едификатори и доминанти на растителната покривка в България. II нац. конф. по ботаника. София, БАН, 199-212.
 3. Бондев И. 1991. Растителността в България – карта 1:600000 с обяснителен текст. Унив. Изд. „Св. Климент Охридски“, София.
 4. Быков Б. 1973. Геоботанический словарь. Алма Ата, Наука.
 5. Велчев В., Кожухаров С., Анчев М. (ред.) 1992. Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.
 6. Велчев В. 1962. Тревната покривка на варовитите терени в района Драгоман-Беледиехан, Софийско. БАН, София.
 7. Велчев В. 1971. Растителността на Врачанска планина. БАН, София.
 8. Велчев, В. (ред). 1984. Червена книга на НР България. т I. БАН, София.
 9. Ганчев И. 1952. Растителната покривка на източния дял на Люлин планина. БАН, София.
 10. Ганчев И. 1965. Остатъчни гори в Старозагорското поле и по периферните му хълмове (формиране, сукцесии и флорен анализ). Изв. на бот. инст. БАН 14: 19-94, 15: 89.
 11. Ганчев И. 1971. Растителност на Лозенската планина и особености в развитието и. БАН, София
 12. Ганчев С. Растителната покривка на орофитния пояс в западния дял на Северозападна Рила. Изв. бот. инст. БАН, 12: 5-99.
 13. Ганчев С., Кочев Х. & Йорданов Д. 1970. Халофилната растителност в България. Изв. бот. инст. БАН, 21: 5-50.
 14. Германов А. 1991. Приложна екология. Земиздат, София.
 15. Груев Б. & Кузманов Б. 1994. Обща биогеография. Изд. „Св. Климент Охридски“, София.
 16. Колев И. 1985. Ботаника на тропика и субтропика. Земиздат, София.
 17. Кочев Х. & Йорданов Д. 1981. Растителност на водоемите в България – Екология, охрана и стопанско значение. БАН, София.
 18. Любенова М. 2004. Фитоекология. Акад. изд. „Проф. М.Дринов“, София.
 19. Мирчев С., Любенова М., Шикаланов А. & Симеонова Н. 2000. Дендрохронология. Pensoft, София-Москва
 20. Недялков С.2003. Теория на екологията. PSSE, София
 21. Павлов, Д. 1995. Фитоценология. Мартилен, С
 22. Паламарев Е. 1982. Основни етапи в развитието на флората и растителността. – География на България, т. I. БАН, София
 23. Пеев Д., Петрова А., Апостолова И. & Асьов Б. 2012. Важни места за растенията в България. PENSOFT, София-Москва.
 24. Петрова А., Владимиров В. & Георгиев В. 2012. Инвазивни чужди видове растения в България. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, София
 25. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992. Ръководство за учебна практика по ботаника. Земиздат, София.
 26. Попова М., Чешмеджиев И. & Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ, Пловдив.
 27. Работнов Т. 1983. Фитоценология. МГУ, Москва.
 28. Станев С. 1975. Анализ на флората на Бесапарските ридове. – Изв. на музеите на Южна България. 2: 21-64.
 29. Стоянов Н. 1950. Учебник по растителна география. Наука и изкуство, София.
 30. Стоянов Н. & Китанов Б. 1966. Високопланинските растения в България. Наука и изкуство, София.
 31. Тахтаджян А. 1978. Флористические области Земли. Наука, Москва
 32. Тишков Х. & Кузманов Б. 1985. Влияние на климатичния фактор за вертикалната поясност на растителността в България. – Проблеми на географията, 4: 10-20.
 33. Закон за биологичното разнообразие. ДВ. бр. 80 / 9.10.2009.
 34. Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.
 35. Червена книга на Република България. 2011. БАН и МОСВ, София
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти