Семейство Orobanchaceae /Воловодецови/

 • Космополити (най-малко видове в Австралия и Южна Америка)
 • Облигатни тревисти безхлорофилни паразити, без корен, прикрепят се към гостоприемника с хаустории. По някои схеми е в състава на Scrophulariaceae. В съвременните класификации тук се отнасят и полупаразитните видове, причислявани преди това към Scrophulariaceae
 • Листа: последователни, при облигатните паразити редуцирани до люспи.
 • Цветове:
  ↑ Ca(5,4,2) Co(5-4) A2+2 G(2)
  Венчето винаги е сраснало в тръбица, с долна устна от 3 дяла и горна от 2 дяла, без шпора.
 • Съцветие: класовидно или гроздовидно; рядко единични цветове.
 • Опрашване: ентомофилно.
 • Плод: кутийка с много семена. Семената дребни с малък зародиш (от няколко клетки)
 • Значение: икономически важни паразити по кутурни и диворастящи видове, някои с декоративна стойност (Cistanche, Diphelypaea). В природата се срещат рядко.
 • Представители:
 • Паразити – с листа редуцирани до безцветни люспи:
 • род Phelipanche /Синя китка/
  • P. ramosa /Разклонена синя китка/[w] и P. mutelii /Мутелова синя китка/: икономически важни паразити по сем. Solanaceae
  • P. purpurea /Пурпурна синя китка/[w]: рядко срещан вид, паразит по сем. Asteraceae
 • род Orobanche /Воловодец/[w]
  • O. cumana /Слънчогледов воловодец/[l] икономически важен паразит по сем. Asteraceae
  • O. alba /Бял воловодец/[w]: без икономическо значение, паразит по Lamiaceae
  • O. minor /Дребен воловодец/[w]: паразит полифаг, без икономическо значение в България
  • O. esulae /Млечков воловодец/: балкански ендемит, паразит по Euphorbiaceae
  • O. gracilis /Красив воловодец/[w]: паразит по сем. Fabaceae, рядко срещан в планините, без икономическо значение
 • род Lathraea /Горска майка/[w][k]: защитени редки видове, облигатни паразити в корените на дърветата
  • L. rhodopaea /Родопска горска майка/[w][k]: балкански ендемит
  • L. squamaria /Люспеста горска майка/[w][k]: рядък вид в българската флора
 • Phelypaea boissieri[k]: много рядък вид, среща се в по-топлите части на Балканския полуостров.
 • Полупаразити – с нормално развити зелени листа:
 • Rhinanthus alpinus /Алпийска клопачка/[w][k]
 • род Melampyrum /Гайтаника/[w][k]:
 • Euphrasia officinalis /Очанка/[w][k]
 • Rhynchocorys elephas /Хоботниче/[k]: рядък, защитен вид
 • Bellardia trixago[w][k]Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти