Ботаника IV. Флора на България

По тези страници все още се работи. Моля, елате по-късно.

Флора на България

Свободно избираем лекционен курс

доц. д-р Кирил Стоянов


Препоръчвана литература

 1. Анчев М. 2011. Обща характеристика на българската флора и флористично райониране на страната. В: Пеев Д. (ред.) Червена книга на Република България. Т. 1. Растения. БАН & МОСВ, София.
 2. Асьов Б. & Йорданова М. 2001. Интересни растения в България.
 3. Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003 (2011). Определител на растенията в България (Трето преработено и допълнено издание). Академично издателство на Аграрен университет – Пловдив
 4. Попова М., Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 1992. Ръководство за учебна практика по ботаника. Земиздат, София.
 5. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2020. Определител на местни и чужди висши растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. https://botanica.gallery/wp/archives/21117
 6. Асьов, Б. & Петрова, А.С. (ред.) 2012. Конспект на висшата флора в България. Хорология и флорни елементи. БФБ. София. 490 сс.
 7. Бисерков В. (ред.). 2011. Червена книга на Република България. БАН и МОСВ, София http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
 8. Божилова Е., Коева Й. & Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Изд. „Св. Климент Охридски“, Pensoft, София.
 9. Велчев В., Кожухаров С., Анчев М. (ред.) 1992. Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.
 10. Велчев, В. (ред). 1984. Червена книга на НР България. т I. БАН, София.
 11. Владимиров В. 2009. Висшите растения на Родопите. Фотоопределител. Екологична организация – Родопи.
 12. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 13. Граматиков, Д. 1992. Определител на дървета и храсти в България. изд. ИнтелСис, Пловдив.
 14. Груев Б. & Кузманов Б. 1994. Обща биогеография. Изд. „Св. Климент Охридски“, София.
 15. Делипавлов, Д., М. Попова, И. Ковачев, Д. Терзийски, И. Чешмеджиев, Д. Граматиков. 1992. Определител на растенията в България (Второ преработено и допълнено издание). Земиздат, София. ISBN 954-05-0069
 16. Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 17. Паламарев Е. 1982. Основни етапи в развитието на флората и растителността. – География на България, т. I. БАН, София
 18. Пеев Д., Петрова А., Апостолова И. & Асьов Б. 2012. Важни места за растенията в България. PENSOFT, София-Москва.
 19. Попова М., Чешмеджиев И. & Терзийски Д. 2001 (2012). Систематика на растенията. Акад. изд. АУ, Пловдив.
 20. Станев С. 1975. Анализ на флората на Бесапарските ридове. – Изв. на музеите на Южна България. 2: 21-64.
 21. Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018. Атлас Фуражни бобови растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7 https://botanica.gallery/wp/archives/19645
 22. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2022. Определител на местни и чужди висши растения в България. Интерактивно разширено и допълнено издание. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-313-4.
 23. Стоянов Н. & Китанов Б. 1966. Високопланинските растения в България. Наука и изкуство, София.
 24. Стоянов Н. 1950. Учебник по растителна география. Наука и изкуство, София.
 25. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 26. Тахтаджян А. 1978. Флористические области Земли. Наука, Москва
 27. Топалова-Жежиха Л., Гогушев Г., Иванова Р. & Костадинова-Илкова С. 2010. Интересните растения на Беласица. БФБ София.
 28. Флора на (Н.)Р. България – т. I – XI. Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, София
 29. Закон за биологичното разнообразие. ДВ. бр. 80 / 9.10.2009.
 30. Nagy L., Grabherr G., Körner Ch. & Thompson D.B.A. (Eds.). 2012. Alpine Biodiversity in Europe. Springer Science & Business Media.
 31. Petrova A. & Vladimirov V. (Eds.) 2010. Red List of Bulgarian vascular plants. Phytologia Balcanica, 15(1): 63-94.
 32. Petrova A. & Vladimirov V. 2010. Balkan endemics in the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica, 16(2): 293-311.
 33. Stevanović V., Tan K. & Petrova A. 2007. Mapping the endemic flora of the Balkans – a progress report. Bocconea 21: 131-137.

Стоянов К. 2021. Флора на България. Лекционен курс. Аграрен университет – Пловдив.
www.botanica.gallery

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти